18 – 22 maja | nowości w podatkach bezpośrednich? | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

PDOP

1. Podatek u źródła przy organizacji targów

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15.05.2020, znak 0111-KDIB1-1.4010.81.2020.2.ŚS. Organ potwierdził stanowisko Spółki, że wypłata należności za usługi związane z organizacją targów podmiotom zagranicznym nie będzie podlegać podatkowi u źródła. Usługi takie polegają na wykonaniu dla Wnioskodawcy następujących świadczeń, wśród których głównym jest udostępnienie przestrzeni wystawienniczej. W cenie tych usług, często stosownie do wykupionego metrażu, Wnioskodawca otrzymywał od organizatora:

  • wejściówki/bilety na targi oraz stand /stragan/ stojak wyspowy, często wraz z ubezpieczeniem, czy z towarzyszącymi opłatami administracyjnymi,
  • zabudowę stoiska zapewnioną przez organizatora wraz z osprzętem, akcesoriami i niekiedy instalacją dedykowanej grafiki z logo Spółki. Wśród akcesoriów bywały m.in. stoły, krzesła, taborety, sofy, dywan. Czasem zapewniano także monitor telewizyjny przeznaczony do wyświetlania filmu promującego działalność Spółki wraz z dostępem do zasilania,
  • szereg świadczeń dodatkowych, do wykorzystania na terenie wystawienniczym, tj.: ogólnie dostępne pawilony, panele dyskusyjne, seminaria, katalogi targowe z logo,

Organ zgodził się, że tego typu usługi nie znajdują się w katalogu świadczeń objętych podatkiem u źródła, wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP. Ewentualna próba zakwalifikowania usług do świadczeń o charakterze podobnym do usług reklamowych nie ma uzasadnienia i byłaby przejawem wykładni rozszerzającej.

2. Konsekwencje podatkowe odwrotnego połączenia spółek

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19.05.2020, znak 0111-KDIB1-2.4010.132.2020.1.MZA. Spółka Przejmowana pełni rolę tzw. „spółki matki” wobec Wnioskodawcy (Spółki Przejmującej) pełniącej rolę tzw. „spółki córki”. Planowane jest połączenie Spółki z jej jedynym wspólnikiem (Spółką Przejmowaną). Wnioskodawca zamierza dokonać połączenia ze Spółką Przejmowaną w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przejęcie przez Wnioskodawcę (Spółkę Przejmującą) Spółki Przejmowanej – „przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie)”.. Zamierzone połączenie będzie tzw. połączeniem odwrotnym, co oznacza, że Wnioskodawca – jako spółka córka przejmie Spółkę Przejmowaną – spółkę matkę, a w związku z połączeniem nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, gdyż wszystkie jej udziały własne objęte w wyniku połączenia zostaną wyłącznie wydane na rzecz wspólników Spółki Przejmowanej. Należy założyć, iż na moment dokonania połączenia, pomiędzy łączącymi się spółkami będą istniały wzajemne należności i zobowiązania, przy czym:

  • Rozrachunki będą wynikały w szczególności z tytułu nabytych przez Spółkę Przejmującą, tj. po stronie Wnioskodawcy będą istniały wierzytelności z tytułu emisji obligacji, a po stronie Spółki Przejmowanej będą istniały zobowiązania z tytułu emisji obligacji;
  • Wzajemne rozrachunki będą obejmowały, zarówno część kapitałową, jak i część odsetkową, tj. naliczone lecz niespłacone do momentu połączenia odsetki.

Organ potwierdził, że w przedstawionej sytuacji w związku z połączeniem dojdzie do wygaśnięcia wierzytelności Spółki Przejmowanej i długu Wnioskodawcy. Wskazywana konfuzja będąca konsekwencją połączenia spółek nie będzie skutkowała powstaniem przychodu po stronie Wnioskodawcy ani rozliczeniem przez niego kosztu uzyskania przychodu. Należy zauważyć, że wygaśnięcie zobowiązania w drodze konfuzji nie zostało bezpośrednio wymienione w przepisach Ustawy CIT jako czynność skutkująca powstaniem przychodu, bądź niepowodująca powstania przychodu. Zaistnienie tego zdarzenia prawnego nie wiąże się z uzyskaniem jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego przez Wnioskodawcę, czyli z otrzymaniem przez niego realnych, określonych wartości – w sensie ekonomicznym. Nie można także uznać powyższej czynności za uregulowanie zobowiązania. W przedmiotowej sprawie dochodzi do wygaśnięcia wzajemnych wierzytelności i zobowiązań nie w wyniku umorzenia zobowiązania, lecz na skutek konfuzji.

PDOF

3. 50% KUP przy wynagrodzeniach nauczycieli akademickich

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19.05.2020, znak 0115-KDIT1.4011.211.2020.1.JG. W najnowszej interpretacji indywidualnej organ po raz kolejny potwierdził, że pracodawca ma prawo do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do całości wynagrodzenia nauczyciela akademickiego niezależnie od składnika wynagrodzenia, bez konieczności prowadzenia ewidencji utworów ani określenia, jaka część wynagrodzenia jest wypłacana za korzystanie z praw autorskich. Całość obowiązków wykonywanych przez nauczyciela akademickiego w ramach stosunku pracy stanowi pracę o charakterze twórczym, a z uwagi na ten charakter – całość jego wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu realizacji ww. obowiązków jest wynagrodzeniem za pracę o charakterze twórczym. Na takim stanowisku stoi także Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co zostało przedstawione w piśmie z dnia 18 stycznia 2019 r., skierowanym do Ministra Finansów. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zauważa, że do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu do całego wynagrodzenia nauczyciela akademickiego nie jest koniczne wykazanie spełnienia warunków ogólnych w zakresie powstawiania utworu czy dysponowania dowodami potwierdzającymi jego stworzenie.

25 maja 2020