Podatkowy przegląd tygodnia – VAT | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1.      Rezygnacja z ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18.09.2019 r., znak 0112-KDIL2-2.4012.364.2019.1.AKR

Spółka, w ramach propagowania zdrowego stylu życia i dbałości o kulturę fizyczną osób w niej zatrudnionych wdrożyła dla swoich pracowników szereg programów, mających na celu ich aktywizację fizyczną, obniżenie poziomu stresu, zachowanie dobrego stanu zdrowia – zarówno fizycznego jak i psychicznego. W związku z tym Spółka zakupuje na rzecz pracowników usługi w ramach tzw. benefitów. Usługi te mogą być w całości sfinansowane przez pracodawcę lub w części. W przypadku grupy benefitów współfinansowanych Spółka sprzedaż usług medycznych na rzecz swoich pracowników dokumentuje wydaniem paragonu fiskalnego, tj. prowadzi ewidencję tej sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.  Łączna sprzedaż z tego tytułu nie przekracza 20.000 zł w skali roku w żadnym z ubiegłych lat podatkowych. W związku z powyższym Spółka rozważa możliwość zaprzestania fiskalizacji sprzedaży na rzecz swoich pracowników, gdyż benefity dla pracowników stanowią mniej niż 0,2% całości sprzedaży wynikającej z działalności gospodarczej. Dodatkowo 75% przekazywanych świadczeń to nieodpłatne świadczenia, a każde naliczenie podatku należnego na odpłatnych i nieodpłatnych przykazaniach jest dokumentowane również za pomocą faktur wewnętrznych sprzedaży w systemie księgowym.

Organ podatkowy uznał, że Wnioskodawca w odniesieniu do sprzedaży benefitów w postaci pakietów medycznych, udostępnianych pracownikom za częściową odpłatnością, ma prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tej sprzedaży za pośrednictwem kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (dalej jako Rozporządzenie) w powiązaniu z poz. 34 załącznika do tego Rozporządzenia. Dodatkowo należy wskazać, że w świetle § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, nie powstał wobec Wnioskodawcy obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Tym samym, korzystając ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, Wnioskodawca może zaprzestać prowadzenia tej ewidencji do momentu powstania obowiązku w tym zakresie na podstawie § 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

2.      Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących on-line od 1 stycznia 2023 r.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26.09.2019 r., znak 0111-KDIB3-2.4012.531.2019.2.MN

Wnioskodawca jako przedsiębiorca będący podatnikiem podatku od towarów i usług używa w prowadzonej przez siebie aptece kasę fiskalną typu ELZAB FP600 spełniającą warunki § 56 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. Kasa ta ma na stałe ustawione oznaczenia literowe stawek podatku od „A” do „G”. Wszystkie oznaczenia są zgodne z § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia za wyjątkiem litery „G” której przypisana jest stawka zw. W kasie tej nie można usunąć oznaczenia „G” oraz nie można dodać kolejnego oznaczenia literą „E”. W asortymencie towarów które może sprzedawać apteka nie występują towary o stawce podatku VAT zw.

W opinii organu podatkowego jeżeli Wnioskodawca użytkuje kasę rejestrującą na podstawie decyzji określonej w § 56 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących i kasa ta nadal zapewnia prawidłowość rozliczeń, a także mając na względzie fakt, że nie posiada ona możliwości technicznych aby literze „E” przypisać zwolnienie od podatku, to przedmiotowe urządzenie fiskalne nadal po 31 lipca 2019 r. może być użytkowane.

3.      Sprzedaż biurowca jako wyodrębnionej części przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu VAT

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23.09.2019 r., znak 0115-KDIT1-2.4012.408.2019.2.AD

Spółka, której przedmiotem działalności jest produkcja drzwi i okien w kwietniu 2019 r., przyjęła na stan majątkowy biurowiec, który będąc własnością komandytariuszy był w całości wynajmowany przez wielu najemców. Przejęcie nieruchomości nastąpiło w drodze aportu, od którego wnoszący nie odprowadzili VAT, korzystając z wyłączenia z opodatkowania na zasadach określonych art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Działalność gospodarcza w postaci najmu poszczególnych lokali biurowych, byłą traktowana jako zorganizowaną wydzieloną część przedsiębiorstwa. Spółka od samego początku ewidencjonowała wszelkie przychody, jak i poniesione koszty na wyodrębnionych rachunkach księgowych, odmienna była też struktura zarządcza i organizacyjna. W związku z koniecznością dofinansowania podstawowej działalności w czerwcu 2019 r. Spółka dokonała sprzedaży ww. nieruchomości (biurowca), traktując powyższe jako dostawę zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przedmiotem zbycia oprócz nieruchomości (biurowca) były również wszelkie prawa i obowiązki wynikające z wcześniej zawartych umów najmu i dzierżawy stanowiące cesję prawa na rzecz nowych nabywców, nastąpiło przeniesienie pracowników w trybie art. 231 ustawy Kodeks pracy.

Organ podatkowy uznał, że zostały spełnione wszystkie przesłanki do uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych będących przedmiotem dostawy za zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Dodatkowo należy zauważyć, że nabywca nie musiał angażować dodatkowych nakładów inwestycyjnych aby mógł kontynuować dotychczasową działalność w zakresie wynajmu lokali użytkowych. W konsekwencji należy zgodzić się, że transakcja ta stanowi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o VAT wyłączona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

PROCES LEGISLACYJNY

4.     Stawka 8% na domowe instalacje fotowoltaiczne

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy nr 3522

Wskazana ustawa nowelizująca zmienia jeden przepis związany z podatkiem od towarów i usług. Stawka VAT w wysokości 8% ma objąć wszystkie usługi związane z domowymi instalacjami fotowoltaicznymi funkcjonalnie związanymi z budynkiem objętym społecznym programem mieszkaniowym. Obecnie uznaje się, że opodatkowanie w tej wysokości ma zastosowanie, tylko jeśli instalacja jest zamontowana w tego rodzaju budynku (a więc gdy stają się jego częścią). Chodzi tu o mikroinstalacje (instalacje odnawialnego źródła energii) w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Ustawa nowelizująca znajduje się obecnie w Senacie.

30 września 2019