27 kwietnia – 1 maja | co nowego w podatkach bezpośrednich? | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE
PDOP

1. Brak powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w związku z zarządzaniem Spółką przez Zarząd Spółki bez wynagrodzenia

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24.04.2020, znak 0114-KDIP2-1.4010.48.2020.1.JF. Wnioskodawca jest spółką prawa polskiego, mającą siedzibę i miejsce zarządu w Polsce. Jedynym udziałowcem Wnioskodawcy jest spółka matka A. Udziałowcami Spółki matki są dwie osoby fizyczne oraz spółka o nazwie D. (dalej: „Spółka babka”), która to spółka posiada łącznie 52% w Spółce matce. Natomiast 100% udziałów w Spółce babce posiadają dwie inne osoby fizyczne, którzy pełnią również funkcje (1) prezesa zarządu oraz (2) wiceprezesa zarządu Spółki Wnioskodawcy. Obie osoby fizyczne wchodzące w skład Zarządu Wnioskodawcy nie pobierają wynagrodzenia za sprawowanie zarządu w Spółce. Obie osoby fizyczne są natomiast wynagradzane za sprawowanie zarządu i jej reprezentowanie w Spółce matce. Spółka matka nie obciąża Spółki opłatami w związku
z pełnieniem przez jej członków zarządu funkcji w Zarządzie polskiej Spółki. Organ potwierdził, że pełnienie funkcji w Zarządzie Wnioskodawcy w ramach okoliczności wskazanych w stanie faktycznym, bez otrzymywania z tego tytułu wynagrodzenia od Spółki, nie stanowi dla Spółki świadczenia nieodpłatnego, a tym samym nie spowoduje to powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu do opodatkowania z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Stwierdzono, że w zakres pojęcia nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP, wchodzą wszystkie zdarzenia prawne wywołujące określone następstwo – przychód (przysporzenie majątku) podatnika będącego osobą prawną, uzyskany nieodpłatnie, to znaczy bez ekwiwalentnego świadczenia wzajemnego. Tymczasem zarządzanie spółką niewątpliwie ma wpływ na jej rozwój oraz pozycję rynkową, a w konsekwencji również na generowane zyski. W przyszłości pośrednim przysporzeniem Zarządu Spółki może być natomiast np. dywidenda wypłacana tym osobom fizycznym za pośrednictwem Spółki matki i Spółki babki w związku z istniejącymi powiązaniami kapitałowymi, dochodzi zatem do świadczeń wzajemnych i ekwiwalentnych i w efekcie nie można mówić o nieodpłatnym przysporzeniu po stronie Wnioskodawcy.

2. Wpływ pożaru hal magazynowych i prac związanych z ich odtworzeniem na stawki amortyzacyjne od środków trwałych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24.04.2020, znak 0111-KDIB1-1.4010.64.2020.1.NL. Wnioskodawca jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. W maju 2018 r. został oddany do użytkowania nowy obiekt składający się z nowej hali produkcyjno-montażowa (dalej: „Hala nr 1”), hali magazynowej ze spawalnią (dalej: „Hala nr 2”) oraz budynku socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i parkingami. W listopadzie 2018 wyniku pożaru spłonęła część hali nr 1 wraz ze znajdującymi się w niej maszynami i urządzeniami niezbędnymi do produkcji. Została uszkodzona także część sąsiedniego budynku – hali nr 2. Jednakże, nie nastąpiła utrata środków trwałych, tj. ich likwidacja, zbycie czy niedobór, która skutkowałaby zakończeniem wykorzystywania w działalności gospodarczej i upoważniłaby do ich wycofania z ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy. Nie nastąpiła też fizyczna likwidacja budynku, mająca na celu budowę w tym miejscu innego obiektu. Organ zaakceptował stanowisko Wnioskodawcy, że brak jest podstaw prawnych do zaliczenia  wartości początkowej tych hal w części niepokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy o PDOP. Jednocześnie nie ma w tym przypadku do czynienia z opisaną w art. 16g ust. 16 PDOP sytuacją trwałego odłączenia od danego środka trwałego części składowej lub peryferyjnej, skutkującą koniecznością zmniejszenia jego wartości początkowej. W takim przypadku Wnioskodawca powinien kontynuować amortyzację środków trwałych – budynku montażowego oraz budynku magazynowego z wydzieloną spawalnią przy zastosowaniu dotychczasowych stawek amortyzacyjnych do końca miesiąca, w którym nastąpi zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym nastąpi ich likwidacja, sprzedaż lub stwierdzenie niedoboru zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP. Wnioskodawca słusznie uważa, że dokonał remontu odtworzeniowego hali produkcyjnej, który zmierzał do podtrzymania, odtworzenia wartość użytkowej środka trwałego i jest rodzajem naprawy, wymiany zużytych elementów. Wykonane prace budowlane (wymiana pokrycia dachowego, izolacji z wełny mineralnej, stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin ściennych i podłogowych, naprawa posadzki i  jej uzupełnienie) nie wprowadziły istotnych zmian w obiekcie, nie zwiększyły powierzchni zabudowy, ani kubatury hali, nie przystosowały obiektu do innego przeznaczenia, nie nadały mu nowych cech użytkowych, ani nie zmieniły charakteru obiektu. W wyniku przeprowadzonych robót nie nastąpiło zwiększenie ogólnej sprawności technicznej w stosunku do wartości pierwotnej sprzed pożaru.

3. Czy kwota niewypłaconego zysku w formie dywidendy stanowi przychód?

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24.04.2020, znak  0111-KDIB1-2.4010.88.2020.1.MS. Nie stanowi przychodu kwota niewypłaconego zysku w formie dywidendy, w przypadku zmiany przeznaczenia zysku przed dniem wypłaty dywidendy na wpłatę zysku na kapitał zapasowy. Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest osoba fizyczna. Wnioskodawca (zgromadzenie wspólników) zamierza podjąć uchwałę o podziale zysku i przeznaczeniu go na wypłatę dywidendy (dalej: „uchwała”). Wnioskodawca nie wyklucza, że w okresie między dniem podjęcia uchwały a dniem wypłaty dywidendy zajdzie konieczność zmiany przeznaczenia zysku. W razie wystąpienia takiej okoliczności Wnioskodawca planuje podjąć uchwałę zmieniającą wcześniejszą uchwałę o podziale zysku i przeznaczeniu go na wypłatę dywidendy i przeznaczyć zysk na kapitał zapasowy (dalej: „uchwała zamieniająca”). W ocenie Wnioskodawcy, zaakceptowanej przez organ podatkowy, zmiana przeznaczenia zysku będzie czynnością neutralną podatkowo, a kwoty niewypłaconej dywidendy przekazanej na kapitał zapasowy nie będą stanowić dla Wnioskodawcy przychodu. Zmiana przeznaczenia zysku (z wypłaty dywidendy na przeznaczenie zysku na kapitał zakładowy) to nie są dwie czynności prawne. Wciąż jest to jedna czynność (przeznaczenie zysku). Istotne jest to, że środki te zostały już wcześniej zakwalifikowane jako przychód. Tym samym pozostawienie niewypłaconej dywidendy w Spółce nie może ponownie kreować przychodu, który już wcześniej został opodatkowany. Ewentualne konsekwencje podatkowe pojawią się tylko u udziałowca w przypadku późniejszej wypłaty zysku w kolejnych latach. Nie mamy również do czynienia z przychodem z tytułu umorzonych zobowiązań o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o PDOP, gdyż zgodnie z utrwalonym poglądem, przychodem w rozumieniu tego przepisu jest tylko umorzenie poprzez zwolnienie z długu pod tytułem darmym. Tymczasem podjęcie uchwały opisanej we wniosku nie powoduje ani potrącenia ani odnowienia, ani zwolnienia z długu.

PDOF

4. Opodatkowanie przychodów z najmu lokali mieszalnych przy udziale profesjonalnej firmy zajmującej się obsługą najmu

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24.04.2020 r., znak 0115-KDIT3.4011.62.2020.3.AD. Wnioskodawca jest właścicielem/współwłaścicielem lokali użytkowych i mieszkalnych, które traktuje jako lokatę kapitału. Wnioskodawca zawarł umowę, w której przekazał przedsiębiorcy, który w profesjonalny sposób zajmuje się obsługą rynku nieruchomości, przedmiotowe lokale do używania przez czas nieoznaczony, zaś ten przedsiębiorca w zamian za ustalony, miesięczny czynsz najmu jest uprawniony do dalszego wynajmowania tych lokali w imieniu własnym i na własne ryzyko. Czynsz należny Wnioskodawcy jest stały dla każdego lokalu z osobna i jest niezależny od tego, czy ww. przedsiębiorca osiąga przychód z działalności oraz czy skutecznie udaje mu się podnająć lokale. Wszelkie koszty administracyjne oraz opłaty za media ponosi ów przedsiębiorca lub jego najemcy. Wnioskodawca uznaje przychody z tego tytułu za przychody z najmu, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOF i zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym opodatkowuje przychody z tego tytułu według stawki 8,5%. Organ nie zaakceptował stanowiska Wnioskodawcy i uznał, że w/w przychody są przychodami z działalności gospodarczej. Wskazał, że podstawowe znaczenie ma sposób wykonywania najmu, a więc profesjonalny, zarobkowy, zorganizowany i ciągły charakter dokonywanych czynności oraz prowadzenie najmu na własny rachunek i ryzyko. Jeżeli działalność jest prowadzona w celu osiągnięcia dochodu, w sposób zorganizowany i ciągły to stanowi w rozumieniu przepisów ustawy o PDOF pozarolniczą działalność gospodarczą, niezależnie od tego czy podatnik dokonał jej rejestracji. Tymczasem działania Wnioskodawcy w zakresie najmu wykazują cechy zorganizowania i ciągłości, gdyż podejmowane czynności związane z zagospodarowaniem tego mienia i jego rozporządzaniem, znacznie odbiegają i będą odbiegać od zwyczajowo przyjętego wykonywania prawa własności, a z podejmowanych czynności Wnioskodawca uczynił stałe (nie okazjonalne) źródło zarobkowania.

5 maja 2020