28 września – 2 października | nowości w podatku akcyzowym | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Obliczenie kwoty akcyzy należnej z tytułu sprzedaży energii elektrycznej

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 31.08.2020 r., sygn. akt III SA/Gl 256/20. WSA w Gliwicach rozstrzygając skargę podatnika na interpretację Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej uznał, że zmiana stawek podatku akcyzowego, skutkująca ograniczeniem zwolnienia od akcyzy energii elektrvcznej, wobec niewprowadzenia przepisów przejściowych, a także dokonana w sposób zaskakujący podatnika, co stoi w sprzeczności z wynikającą z art. 2 Konstytucji zasadą demokratycznego państwa prawnego, w efekcie którego podatnik nie mógł podjąć jakichkolwiek działań przeciwdziałających utracie znacznej części zwolnienia, należy ocenić poprzez pryzmat celu zwolnienia, a wszystkie wątpliwości w tym zakresie rozstrzygnąć na korzyść podatnika, zgodnie z nakazem wynikającym z art. 2 a Ordynacji. W tej sytuacji stosowanie zwolnienia z art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy akcyzowej nie może ograniczać się jedynie do efektów wykładni gramatycznej tych przepisów, ale nie może pomijać również wniosków płynących z wykładni celowościowej, systemowej i historycznej. Skoro celem ustawodawcy jest promocja energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, między innymi poprzez zwolnienie jej z podatku akcyzowego, to kreujące to zwolnienie przepisy należy intepretować w sposób umożliwiający realizację tego celu, a nie niweczący go. Oznacza to, że w celu zastosowania zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, dla określania jego wysokości podatnik powinien uwzględnić stawkę akcyzy obowiązującą w momencie powstania obowiązku podatkowego tj. w momencie wydania energii elektrycznej nabywcy końcowemu.

7 października 2020