Niska cena nie przesądza o woli nadużycia prawa | ECDP Group

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku I SA/ŁD 399/18, z 19go lipca br., odniósł się do kwestii oceny prawdziwej natury czynności w kontekście obliczania czynszu dzierżawnego.

Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 5 ust. 5 określa jak należy rozumieć pojęcie nadużycia prawa. Do nadużycia prawa dochodzi gdy działanie podatnika zmierza do osiągnięcia korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem ustawy. Organ podatkowy może odmówić wydania interpretacji indywidualnej w sytuacji, w której przedstawiony stan faktyczny uzasadnia przypuszczenie, że zachowanie wnioskodawcy będzie stanowić nadużycie prawa lub służyć będzie uniknięciu opodatkowania.

Właśnie na tej podstawie organ podatkowy odmówił wydania interpretacji podatkowej Gminie, która złożyła zapytanie w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego. Gmina zrealizowała inwestycję dotyczącą wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej, na które ponosi określone nakłady. Parkingi, które są własnością jednostki samorządu terytorialnego zostały wydzierżawione zewnętrznej firmie za wynagrodzeniem 300 złotych miesięcznie. Organ podatkowy uznał, że czynności wykonywane przez gminę są w istocie użyczeniem, a nie dzierżawą i mogą prowadzić do nadużycia prawa. Gmina złożyła na to postanowienie skargę, która została uwzględniona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że ocena jakiej poddają określoną czynność podatnika organy podatkowe powinna być kompleksowa, a także uwzględniać wszelkie okoliczności w tym również „realia gospodarcze panujące na danym obszarze”.  Ponadto działanie podmiotu, jak przypomniał WSA, jest pozorne wtedy, gdy ma na celu „wyłącznie uniknięcie opodatkowania lub uzyskanie prawa do odliczenia VAT naliczonego”. Zatem tym bardziej „kalkulacja czynszu nie może opierać się wyłącznie na wysokości wydatków poniesionych na inwestycję”. Zdaniem Sądu ustalenie czynszu na poziomie zapewniającym rentowność parkingów przyniosłaby efekt odwrotny do zamierzonego ze względu na brak zainteresowania ofertą. Co za tym idzie Sąd uznał działanie gminy za ekonomicznie uzasadnione i stwierdził, że w danym przypadku nie występuje nadużycie prawa.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Państwa opiekunem z departamentu podatków pośrednich.

6 września 2018