Tax&Roll | aktualności w podatku od czynności cywilnoprawnych | ECDP Group

Sprawdź, co istotnego wydarzyło się w minionym tygodniu w zakresie wyroków sądowych, interpretacji podatkowych i procesu legislacyjnego.

Pobierz cały #PodatkowyPrzeglądTygodnia nr 126

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19.03.2021 r., znak 0111-KDIB2-2.4014.279.2020.2.PB

Skutki podatkowe wniesienia wkładu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym i podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Udziałowcami Wnioskodawcy zaangażowanymi w realizację przedsięwzięcia są: wspólnik większościowy oraz wspólnicy mniejszościowi. Przedsięwzięciem, które przyświecało utworzeniu Wnioskodawcy było prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej mającej na celu zbudowanie urządzenia prototypowego – komory spalania płynnego węgla. Z uwagi na fakt, że realizacja przedsięwzięcia wymagała znaczących środków finansowych, wspólnik większościowy – poza środkami wniesionymi na kapitał zakładowy – udzielił Wnioskodawcy  pożyczek. Mając na względzie, że pożyczki oraz wynikające z nich odsetki nie zostały dotychczas spłacone, konieczna jest restrukturyzacja Wnioskodawcy. Cel biznesowy polegający na redukcji zadłużenia Wnioskodawcy zostanie osiągnięty poprzez zobowiązanie się do dokonania wkładu pieniężnego na podwyższony kapitał zakładowy oraz zapasowy Wnioskodawcy, a następnie dokonanie potrącenia wierzytelności o wniesienie wkładu pieniężnego z wierzytelnościami wynikającymi z pożyczek wraz z naliczonymi odsetkami. Oznacza to, że wspólnik większościowy i Wnioskodawca dokonają potrącenia wierzytelność z tytułu pożyczek (wraz z naliczonymi odsetkami) z wierzytelnością Wnioskodawcy wobec wspólnika większościowego o wniesienie wkładu pieniężnego (wraz z premią emisyjną, tj. agio) na poczet nowo utworzonych udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy. Planowane jest również, że przeważająca część (nie można wykluczyć, że nastąpi to w części maksymalnie dopuszczalnej prawnie) wkładów dokonanych w ramach restrukturyzacji zostanie przekazana na kapitał zapasowy Wnioskodawcy.

Wnioskodawca ma wątpliwości jakie będą skutki podatkowe podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o.

Organ podatkowy wskazał, że podwyższenie kapitału zakładowego, dokonane w drodze wniesienia wkładu przez udziałowca, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zmiany umowy spółki. Przy czym opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegać będzie wyłącznie podwyższenie kapitału zakładowego, natomiast nie będzie opodatkowane podwyższenie kapitału zapasowego. Tym samym podstawę opodatkowania powyższym podatkiem będzie stanowiła wyłącznie wartość wkładu, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy. Natomiast nadwyżka (tzw. agio) przekazana na kapitał zapasowy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

 

PROCES LEGISLACYJNY

Brak interesujących zagadnień z perspektywy Klientów.

29 marca 2021