PODATKI BEZPOŚREDNIE | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

PDOP

1. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 03.12.2018 r., znak: 0111-KDIB2-3.4010.353.2018.1.LG

Przychodów z dywidend nie należy uwzględniać przy dokonywaniu alokacji kosztów pośrednich

Organ interpretacyjny potwierdził stanowisko zajęte w interpretacji z dnia 12.10.2018 r. (por. 0111-KDIB2-3.4010.268.2018.1.HK) – zgodnie z którym – przy alokacji kosztów pośrednich do odpowiedniego źródła przychodów tj. przychodów z zysków kapitałowych lub przychodów z innych źródeł, należy uwzględniać jedynie przychody w odniesieniu do których ustawa przewiduje możliwość pomniejszenia ich o koszty uzyskania przychodów. W konsekwencji, przy obliczaniu proporcji (tzw. klucza przychodowego) na podstawie art. 15 ust. 2b ustawy o PDOP przychodów z dywidend (opodatkowanych ryczałtowo) nie ujmuje się ani wśród przychodów z zysków kapitałowych lub przychodów z innych źródeł przychodów (licznik proporcji), ani w ogólnej kwocie przychodów (mianownik proporcji). Jednocześnie stwierdzono, że przychody z dywidend nie powinny być również uwzględniane przy alokacji kosztów do przychodów opodatkowanych, nieopodatkowanych i zwolnionych przez pryzmat art. 15 ust. 2-2a ustawy o PDOP.

2. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 03.12.2018 r., znak: 0111-KDIB2-3.4010.314.2018.1.KK

Opłaty i prowizje  otrzymywane w związku z udzieleniem finansowania przez podatnika należy uznać za przychody o charakterze odsetkowym, na potrzeby obliczenia nadwyżki kosztów finansowania dłużnego zgodnie z art. 15c ustawy o PDOP

Podatnik udziela pożyczek innym podmiotom gospodarczym, otrzymując z tego tytułu przychody w postaci odsetek. Jednocześnie w wyniku udzielonego finansowania dłużnego uzyskuje także inne przychody np. z tytułu opłat (m.in. przygotowawcza, za administrowanie pożyczką) czy też prowizji (m.in. za udzielenie pożyczki). Co do zasady, podatnicy są zobowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa 30 % wskaźnika EBITDA. Jednym z elementów pozwalających na obliczenie wspomnianego wskaźnika jest suma przychodów o charakterze odsetkowym, uzyskanych przez podatnika w danym roku podatkowym.  Zgodnie z definicja ustawową – art. 15c ust. 13 ustawy o PDOP – za przychody o charakterze odsetkowym uważa się przychody z tytułu odsetek oraz inne przychody równoważne ekonomicznie odsetkom odpowiadające kosztom finansowania dłużnego. Organ podatkowy zajął stanowisko zgodnie z którym, za „przychody równoważne ekonomicznie odsetkom”  należy uznać wszelkie wynagrodzenie związane z udzielonym finansowaniem. Tym samym, wszelkie otrzymane opłaty oraz prowizje należy uwzględnić w przychodach o charakterze odsetkowym.

3. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3.12.2018 r., znak: 0111-KDIB2-3.4010.328.2018.1.APA

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników i dla byłych pracowników Spółki

Spółka jako pracodawca zawarła umowę o świadczenie usług medycznych z podmiotem leczniczym uprawnionym do świadczenia kompleksowych usług medycznych. Przedmiotem tej umowy jest udzielanie świadczeń medycznych dla pracowników i członków rodziny pracowników, a także dla byłych pracowników Spółki (emeryci). Zdaniem podatnika – stanowisko zaakceptowane przez organ  – zakup pakietów medycznych dla pracowników i ich rodzin oraz byłych pracowników stanowi koszt uzyskania przychodów dla firmy. Wydatki te są bowiem związane z działalnością podmiotu i mają na celu poprawę atmosfery pracy, wzrost motywacji w zakresie wykonywania obowiązków pracowniczych wśród aktualnej kadry pracowniczej, a także budowanie pozytywnych relacji z byłymi pracownikami – co przekłada się na poprawę wizerunku firmy.

4. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3.12.2018 r., znak: 0111-KDIB2-3.4010.343.2018.1.LG

Pełnienie funkcji w organie zarządzającym spółki kapitałowej bez wynagrodzenia przez jednego ze wspólników, nie skutkuje powstaniem przychodu po stronie spółki

W opinii organu interpretacyjnego, świadczenie polegające na pełnieniu funkcji prezesa zarządu spółki kapitałowej przez jej wspólnika bez wynagrodzenia, nie można uznać za nieodpłatne świadczenie rodzące przychód po stronie Spółki. Jak uznano,  zarządzanie spółką (bez wynagrodzenia) może bowiem przynieść wspólnikowi wymierne korzyści ekonomiczne. Tym samym, po stronie członka zarządu pomimo „braku bezpośredniego wynagrodzenia” mogą wystąpić ewentualne korzyści ekonomiczne wynikające np. ze zwiększonej dywidendy. W takim wypadku zachodzi tzw. ekwiwalentność świadczeń, wyłączająca możliwość powstania przychodu po stronie spółki.

5. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3.12.2018 r., znak: 0111-KDIB1-3.4010.496.2018.1.MBD

Wydatki podatnika ponoszone na rzecz podmiotu powiązanego z tytułu świadczenia usług wsparcia, które następnie są refakturowane na podmioty zależne – nie podlegają limitowaniu zgodnie z art. 15e ustawy o PDOP

Podatnik dokonuje płatności na rzecz podmiotu powiązanego z tytułu świadczenia usług wsparcia (m.in. technicznego, marketingowego). Usługi te świadczone są bezpośrednio na rzecz spółek zależnych wobec podatnika. Poniesione wydatki z tego tytułu są następnie refakturowane na poszczególne podmioty zależne. Organ podatkowy stwierdził, że refakturowane koszty usług – zgodnie z art. 15e ust. 11 pkt 2 ustawy o PDOP – nie są objęte ograniczeniem wynikającym z art. 15e ust. 1 przywołanej ustawy. Tym samym, podatnikowi przysługuje prawo uznania ich w całości za koszty uzyskania przychodów. Jednocześnie, organ uznał stanowisko podatnika za błędne w części, w której odnosiło się do uznania ponoszonych wydatków za koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem towaru lub świadczeniem usługi. Brak jest bowiem przesłanek świadczących o inkorporowaniu kosztów asysty technicznej w cenie pojedynczych produktów. Jak stwierdził organ, nie można uznać nabywanych świadczeń za niezbędne do wytworzenia towaru, nie stanowią one też części składowych produktów.
PDOF

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30.11.2018 r., znak: 0112-KDIL3-3.4011.371.2018.1.AA

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z wniesieniem aportu do spółki komandytowej

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Wnioskodawca planuje wniesienie swojego przedsiębiorstwa (wraz ze zobowiązaniami) aportem do spółki komandytowej, w której posiadać będzie status komandytariusza. Organ interpretacyjny zaakceptował stanowisko podatnika zgodnie z którym, wydatki wnioskodawcy związane z podejmowanym działaniem takie jak koszty usług doradczych, opłaty sądowe, rejestracyjne, notarialne oraz PCC w całości stanowić będą koszty uzyskania przychodów – w zakresie w jakim zostaną poniesione przed aportem, a także  proporcjonalnie do posiadanego udziału w spółce komandytowej – po dokonanym aporcie. W ocenie organu, pomiędzy tego typu wydatkami, a przychodami podatnika istnieje związek przyczynowo-skutkowy, spełniona jest zatem przesłanka celowości uprawniająca do uznania wydatku za koszt podatkowy. Jako główny argument za uznaniem powyższych wydatków za KUP przemawia – jak stwierdził organ – chęć zwiększenia źródeł finansowania działalności gospodarczej (źródeł przychodów).

7 grudnia 2018