Zmiany w obszarze podatku VAT (5-9 sierpnia 2019) | ECDP Group

1.      Cesja praw wynikających z umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 23.07.2019 r., sygn. akt I SA/Bd 314/19

Wyrok dotyczył podatnika, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmował się pośrednictwem w sprzedaży a także samą sprzedażą nieruchomości. Przedmiotem sporu między podatnikiem a organem podatkowym, była sytuacja, w której podatnik dokonywał, za wynagrodzeniem, cesji przysługujących mu z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości na rzecz innych podmiotów. Podatnik stał na stanowisku, iż cesja praw wynikających z podpisanej umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT i w dalszej konsekwencji przedmiotowa transakcja korzystać będzie ze zwolnienia opisanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Z poglądem podatnika nie zgodził się organ podatkowy, który uznał, iż tego rodzaju czynność stanowi świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT i jako taka podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT 23%.

Rozstrzygając spór WSA uchylił przedmiotową interpretację. W uzasadnieniu wskazał, iż cesja praw wynikających z umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości nie prowadzi wprawdzie od razu do dostawy określonej nieruchomości, niemniej ostatecznym celem ekonomicznym z powodu, którego umowa jest zawierana, jest dostawa nieruchomości. Jak wskazał WSA, na gruncie przepisów ustawy o VAT, istotny jest bowiem ekonomiczny rezultat danej czynności a nie czynniki formalne.

W konsekwencji WSA stwierdził, iż organ niezasadnie uznał cesję praw wynikających z umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości za usługę w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

2.      Opodatkowanie części prowizji uzyskanej z tytułu realizacji wspólnego przedsięwzięcia

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 01.08.2019 r., znak 0114-KDIP4.4012.307.2019.2.MP

Wnioskodawca w ramach wspólnego przedsięwzięcia zamierza udostępniać platformę internetową w celu świadczenia przez kontrahenta usług pośrednictwa ubezpieczeniowego. W związku z tym, będzie mu przysługiwało wynagrodzenie w postaci części środków pieniężnych uzyskanych przez kontrahenta z tytułu prowizji od zakładów ubezpieczeń.

Organ podatkowy uznał, że czynności wykonywane przez Wnioskodawcę jako partnera wspólnego przedsięwzięcia stanowią odpłatne świadczenie usług na rzecz kontrahenta, podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Wnioskodawca występuje bowiem w roli podwykonawcy, a otrzymywana z tego tytułu od kontrahenta „część prowizji” należnej od zakładów ubezpieczeń, stanowi dla Wnioskodawcy zapłatę za wykonanie usługi udostępnienia platformy internetowej.

3.      Opodatkowanie świadczonych przez kontrahentów usług za które otrzymują oni od Wnioskodawcy opłaty motywacyjne

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 02.08.2019 r., znak: 0111-KDIB3-3.4012.206.2019.4.MS

Wnioskodawca jest producentem części samochodowych posiadającym siedzibę działalności gospodarczej w Polsce. W celu pozyskania bądź utrzymania kontrahentów Wnioskodawca planuje wypłacać na rzecz kontrahentów opłatę motywacyjną w celu wynagrodzenia kontrahenta za zawarcie (gotowość do zawarcia) bądź przedłużenie (gotowość do przedłużenia) umowy i wykonywania obowiązków z niej wynikających. Nawet jeśli kontrahent ostatecznie nie przystąpi do umowy z Wnioskodawcą, albo też nie wywiąże się ze swoich obowiązków umownych opłata nie będzie podlegała zwrotowi.

W opinii organu podatkowego opłata motywacyjna stanowi wynagrodzenie z tytułu świadczenia realizowanego na rzecz Wnioskodawcy, które będzie podlegać opodatkowaniu VAT, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Kontrahent zobowiązując się do zawarcia (do gotowości do zawarcia) bądź przedłużenia (do gotowości do przedłużenia) umowy z Wnioskodawcą, a nie z innym podmiotem, świadczy na rzecz Wnioskodawcy czynność, którą można zaklasyfikować jako usługę. Skoro opłata motywacyjna stanowi wynagrodzenie z tytułu świadczenia realizowanego na rzecz Wnioskodawcy, które podlega opodatkowaniu VAT, to Wnioskodawcy przysługuje również prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych od kontrahentów faktur dokumentujących usługi, za które opłata motywacyjną jest wypłacana oraz prawo do odliczenia kwot podatku naliczonego stanowiącego kwoty podatku należnego z tytułu świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich usługobiorca.

4.      Podstawa opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów przeznaczonych na ekspozycję w cenach promocyjnych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31.07.2019 r., znak 0111-KDIB3-1.4012.288.2019.2.ICZ

Spółka planuje w przyszłości umożliwić swoim kontrahentom sprzedaż towarów handlowych przeznaczonych na ekspozycję za preferencyjną stawkę 1 zł (netto). Zastosowanie tak niskiej ceny towaru ma na celu polepszyć relację z klientami docelowymi, co w efekcie przyniesie oczekiwane zyski na dodatkowej sprzedaży. Pomiędzy Spółką a kontrahentami biorącymi udział w akcjach promocyjnych nie zachodzą powiązania, o których mowa w art. 32 ustawy o VAT.

Organ podatkowy wskazał, że Spółka może za podstawę opodatkowania przyjąć rzeczywistą kwotę zapłaty z tytułu dostawy na rzecz kontrahentów towarów przeznaczonych na ekspozycję za kwotę 1 zł pomniejszoną o kwotę należnego podatku od towarów i usług. Podstawę opodatkowania dla towarów przeznaczonych na ekspozycję sprzedawanych kontrahentom po cenie promocyjnej (gdy cena ta, znacznie odbiega od ceny rynkowej tych towarów) – również w przypadku gdy cena ta wynosi 1 zł netto stanowi – zgodnie z art. 29a ust. 1 w związku z art. 29a ust. 6 pkt 1 oraz art. 29a ust. 7 pkt 2 ustawy o VAT – wszystko, co stanowi zapłatę, którą Spółka otrzyma od nabywcy z tytułu sprzedaży towaru, pomniejszone o kwotę podatku VAT

PROCES LEGISLACYJNY

5.     Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – druki sejmowe nr 3602 i 3255

Senat wniósł poprawki do nowelizacji ustawy o VAT dotyczącej wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT i obowiązkowego split paymentu.

Poprawki dotyczą matrycy stawek. Przypominamy, że nowelizacja zakłada znaczne zmiany odnośnie stosowania stawek obniżonych (0%, 5% i 8%) w odniesieniu do towarów, które będą identyfikowane na podstawie Nomenklatury scalonej (CN) zamiast PKWiU.

Planowany termin stosowania nowej matrycy nie uległ zmianie – jest to 1.04.2020 r. Wyjątkiem są wiążące informacje stawkowe, które będą mogły być wydawane od 1.11.2019 r.

Stawka 0 % do jednostek pływających

Senat przedstawił poprawkę związaną z zamianą PKWiU na CN w odniesieniu do identyfikowania jednostek pływających opodatkowanych stawką 0%. Będzie jasne, że dotyczy to dostaw, w tym importu, dokonywanych od 1.04.2020 r.

Zmiany dla rolników

Poprawka Senatu jasno wskazuje, że planowana zmiana odnosząca się do rolników ryczałtowych wejdzie w życie 1.04.2020 r. Przypominamy, że system ryczałtu dla rolników będzie dotyczył wszystkich towarów pochodzących z działalności rolniczej rolnika ryczałtowego oraz towarów wytworzonych z nich przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim; przy założeniu, że pochodzą z własnej działalności rolnika ryczałtowego.

Mleka roślinne

Senat przyjął, że katalog towarów objętych stawką 5% zostanie poszerzony o jedną pozycję – napoje roślinne (tak zwane mleka roślinne) na bazie soi, orzechów, zbóż lub nasion.

Szczegółowe założenia nowej matrycy stawek VAT będą sukcesywnie omawiane w przyszłych wydaniach Tax&Roll.

6.     Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych – Dz.U. 2019 poz. 1495

Prezydent podpisał ustawę 6.08.2019 r.  O jej założeniach w zakresie podatku VAT, dotyczących zmian odnośnie rozliczania importu w deklaracji oraz zarządzie sukcesyjnym.

7.     Konsultacje podatkowe – nowe struktury VAT

Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje podatkowe dotyczące JPK_V7K i JPK_V7M, tj. plików JPK_VAT dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i kwartalnie. Ma to związek z zastąpieniem deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowymi plikami JPK_VAT.

Nowelizacja przepisów o VAT w tym zakresie była przedmiotem ustawy z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. poz. 1403. Prace nad nowymi schemami JPK są ponadto związane z projektem z dnia 29 lipca 2019 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług – numer z wykazu: 934. Przypominamy, że nowe pliki JPK_VAT, zawierające dane właściwe zarówno dla rejestrów, jak i deklaracji podatkowych, będą obowiązywać od 1.04.2020 r.

Konsultacje są otwarte dla wszystkich podmiotów. Uwagi można zgłaszać do 16 sierpnia 2019 r. Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem.

 

12 sierpnia 2019