11 – 15 listopada | aktualności w podatkach bezpośrednich | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

PDOP

1.      Usługi inżynieryjne bez podatku u źródła

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 08.11.2019 r., znak 0111-KDIB2-3.4010.293.2019.2.KK

Spółka jest wiodącym producentem systemów bezpieczeństwa dla samochodów osobowych, m.in. zamków i klamek samochodowych, czy blokad kolumny kierownicy działającym w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej. Spółka będzie ponosiła koszty na nabycie różnego rodzaju usług o charakterze inżynieryjnym od spółek z grupy – podmiotów posiadających siedziby w różnych krajach europejskich. Przedmiotowe usługi obejmują m.in. świadczenia polegające na wykonywaniu prac projektowych, przeprowadzaniu prac badawczych, testów, sprawdzeń oraz świadczenie usług prototypowych w sektorze samochodowym.  Organ interpretacyjny zaakceptował stanowisko Spółki i wskazał, iż usługi inżynieryjne z zakresu inżynierii stosowanej, inżynierii produkcji i produktu, obejmujące świadczenia polegające na wykonywaniu prac projektowych, przeprowadzaniu prac badawczych, testów, sprawdzeń oraz świadczenie usług prototypowych w sektorze samochodowym, wykonywane na rzecz kontrahentów zagranicznych nie zostały literalnie wymienione jako podlegające opodatkowaniu „u źródła” – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o PDOP. Co więcej, nie sposób uznać osiągniętych z tego tytułu przychodów za przychody ze świadczeń o charakterze podobnym do świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń. W konsekwencji, przychody uzyskane przez podmioty zagraniczne z tytułu tych usług nie są objęte reżimem podatku u źródła.

          PDOF

2.     Piknik jubileuszowy dla pracowników i ich rodzin w kosztach uzyskania przychodu

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 08.11.2019 r., znak 0113-KDIPT2-1.4011.429.2019.2.DJD

Podatnik prowadzi działalność w zakresie produkcji łodzi wycieczkowych i sportowych. Podatnik zatrudnia ok. 1 200 osób, w tym kadrę kierowniczą i biurową, fachowców w dziedzinie laminowania i montażu łodzi. W firmie pracują zarówno kobiety, jak i mężczyźni, a częstym zjawiskiem są powiązania rodzinne między pracownikami. W celu zacieśnienia relacji między pracownikami i pracodawcą oraz podziękowania pracownikom za zaangażowanie w wykonywaną pracę, korzystając z okazji, że firma w 2019 r. obchodzi jubileusz 30-lecia swojego istnienia, podatnik zorganizował piknik rodzinny. Oprócz pracowników i ich rodzin, na piknik zostali zaproszeni przedstawiciele dostawców materiałów i usług oraz odbiorcy (właściciele marek łodziowych) wraz z rodzinami. Ich obecność miała na celu umocnienie relacji biznesowych z kontrahentami, czego efektem miało być stworzenie płaszczyzny do lepszej współpracy, mogącej przynieść wymierne korzyści ekonomiczne oraz umocnienie pozycji firmy na rynku. Kontrahenci mieli możliwość zapoznania się z produktami, które zamawiają oraz których nie zamawiają, co w tym drugim przypadku ma najistotniejsze znaczenie. Podczas pikniku podatnik zapewnił jego uczestnikom poczęstunek oraz atrakcje dla dzieci pracowników i kontrahentów, m.in. dmuchane place zabaw oraz trampoliny. Wszystkie wydatki, które podatnik poniósł w związku z organizacją pikniku rodzinnego, pochodziły ze środków obrotowych podatnika. Organ interpretacyjny nie zgodził się z podatnikiem i wskazał, że tylko wydatki poniesione w związku z organizacją pikniku rodzinnego w części dotyczącej pracowników podatnika wraz z członkami ich rodzin – mogą stanowić koszty uzyskania przychodów podatnika.

Jak wskazano, wydatki związane z udziałem w pikniku rodzinnym kontrahentów firmy i ich rodzin, nie mogą zostać uznane za koszty podatkowe, bowiem jak wskazał organ interpretacyjny, obchody jubileuszu firmy w ramach pikniku miały charakter wydarzenia o cechach reprezentacyjnych, który zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PDOF, nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów.

PROCES LEGISLACYJNY

3.      Nowy wzór informacji CIT/NZI

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków i informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

W załączniku do rozporządzenia przedstawiony został nowy wzór informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z  niezrealizowanych zysków (CIT/NZI). Informacja ta stanowi załącznik do zeznań CIT-8 i CIT-8AB.

Wzór w nowym brzmieniu stosuje się do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2019 r, jednakże w sytuacji gdy przedmiotowa informacja została przed dniem wejścia w życie rozporządzenia złożona na formularzu dotychczasowym, działanie takie uznaje się za prawidłowe.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia (12.11.2019 r.).

4.     Nowe wzory formularzy PIT

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Projekt określa wzory formularzy:

  1. PIT-2
  2. PIT-2A
  3. PIT-3
  4. PIT-4R
  5. PIT-6
  6. PIT-8AR
  7. PIT-8C
  8. PIT-11
  9. PIT-R
  10. IFT-1/IFT-1R

Wzory formularzy wskazanych w pkt 1-3 mają być stosowane do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2020 r. Pozostałe wzory mają znaleźć zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem sytuacji w której przed dniem wejścia w życie rozporządzenia deklaracje i informacje zostaną złożone na formularzach dotychczasowych.

Projekt znajduje się w fazie uzgodnień, planowaną datą wejścia w życie rozporządzenia jest
01.01.2020 r.

18 listopada 2019

Powiązane specjalizacje: