Podatek od towarów i usług | ECDP Group

Zmiany w obszarze podatku od towarów i usług
(25 – 29 marca 2019)

1.      Czy rekompensata zawsze powinna być wliczana po podstawy opodatkowania?

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30.01.2019 r., sygn. I FSK 1673/16

Rozstrzygnięcie dotyczyło podmiotu świadczącego usługi przewozu w ramach komunikacji miejskiej. Spółka nie miała wpływu na kształtowanie cen za świadczone usługi na rzecz pasażerów. Wysokość opłat za przejazd ustalała rada gminy. W efekcie czego Spółka nie była w stanie pokryć kosztów działalności z uzyskanych przychodów, w następstwie czego otrzymywała rekompensaty od gminy, które miały zapewnić rynkowy poziom wynagrodzenia dla przewoźnika.

Zdaniem Spółki zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, nie jest możliwe opodatkowanie przedmiotowych świadczeń podatkiem VAT. Spółka podkreśliła, iż nie otrzymuje od gminy wynagrodzenia, a jedynie rekompensatę. Poglądu tego nie podzielał organ podatkowy, uznając iż rzeczona kwota powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

NSA uznał jednak, że dotacja, którą podatnik otrzymuje w celu dofinansowania kosztów działalności nie dających się powiązać z konkretnymi czynnościami, nie powinna być wliczana do podstawy opodatkowania. NSA podkreślił, iż ceny biletów ustalane były odgórnie bez konsultacji ze spółką, co w połączeniu z uprawnieniami dla różnych grup pasażerów sprawiało, że spółka ponosiła straty. Tym samym, taka rekompensata przeznaczona była na pokrycie przedmiotowych strat, co wyklucza jej bezpośredni związek z ceną świadczonych usług przewozowych.

2.      Wyłączenie z opodatkowania przekazania przedsiębiorstwa

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26.03.2019 r., znak 0111-KDIB3-2.4012.16.2019.4.MN

Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu agroturystyki ma zamiar całe przedsiębiorstwo przekazać nieodpłatnie żonie (również prowadzącej działalność gospodarczą). W skład przedsiębiorstwa wchodzi m.in. budynek wykorzystywany w całości do działalności opodatkowanej, oddany do użytku w listopadzie 2012 r. i wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Z tytułu wybudowania przedmiotowego budynku wnioskodawcy przysługiwało w całości prawo do odliczenia naliczonego podatku. Budynek był wykorzystywany w całości do działalności opodatkowanej. Wartość początkowa budynku przekroczyła 15.000 złotych.

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy przekazaniem przedsiębiorstwa żonie będzie podlegało opodatkowaniu VAT oraz czy wystąpi konieczność dokonania jednorazowej korekty podatku VAT w chwili przekazania budynku.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że przekazanie przedsiębiorstwa nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT, gdyż wyłączenie z opodatkowania VAT dotyczy wszelkich transakcji zbycia (rozumianych jako czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Przedsiębiorca nie będzie miał obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego odliczonego w związku z budową budynku wykorzystywanego w działalności gospodarczej do czynności opodatkowanych, stanowiącego składnik przekazywanego przedsiębiorstwa bowiem korekta ta jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa, który w tym zakresie przejmuje, wynikające z art. 91 ust. 1-8 ustawy, obowiązki swojego poprzednika.

3.      Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia wyłącznie do usług budowlanych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22.03.2019 r., 0111-KDIB3-1.4012.8.2019.2.IK

Wnioskodawca świadczący specjalistyczne usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa w następujących branżach: elektroenergetyki niskiego i średniego napięcia, telekomunikacji i teletechniki oraz automatyki kolejowej – sterowania ruchem kolejowym wszystkich typów realizuje umowy podwykonawcze, w ramach których, oprócz wykonania usługi związanej z budową infrastruktury kolejowej jest zobowiązany także do wykonania czynności z zakresu sporządzenia dokumentacji projektowej.

W związku z tym powziął wątpliwość czy gdy świadczy na podstawie jednej umowy, roboty budowalne oraz usługę projektową realizowany przez niego przedmiot umowy można traktować jako jedno świadczenie kompleksowe, do którego będzie miał zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia?

Organ podatkowy uznał, że usługa projektowa ma charakter samoistny i może być wykonywana niezależnie od pozostałych czynności, dlatego mechanizm odwrotnego obciążenia będzie mieć zastosowanie wyłącznie do usług budowlanych objętych załącznikiem nr 14 poz. 2-48 ustawy o VAT. Natomiast wykonanie usług projektowych będzie opodatkowane na zasadach ogólnych.

4.      Opodatkowanie wniesienia aportu do spółki zagranicznej

Interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21.03.2019 r., znak 0113-KDIPT1-2.4012.138.2019.1.KW i 0113-KDIPT1-2.4012.137.2019.1.JS

Uczelnia zobowiązana jest do wniesienia wkładów niepieniężnych do międzynarodowej spółki konstruującej w Niemczech obiekt do przeprowadzania badań naukowych. Uczelnia zawarła umowy z zewnętrznymi podmiotami, które faktycznie wykonują czynności niezbędne do stworzenia przedmiotów aportu, będących skomplikowanymi urządzeniami lub innego rodzaju elementami niezbędnymi do stworzenia ww. obiektu naukowego. Prawo do rozporządzania jak właściciel przedmiotami aportu przejdzie na uczelnię na terenie Niemiec.

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy wniesienie przez uczelnię aportu do spółki powinno być uznane za czynność dostawy towarów, która podlega opodatkowaniu VAT w Polsce.

Organ podatkowy uznał, że transakcja wniesienia aportem ww. urządzeń do spółki z siedzibą w Niemczech będzie stanowiła dostawę towarów niewysyłanych ani nietransportowanych. W świetle art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT miejscem opodatkowania ww. dostawy towarów, nie będzie terytorium Polski, lecz miejsce w którym towary te znajdą się w momencie dostawy – tj. terytorium Niemiec.

PROCES LEGISLACYJNY

5.    Wprowadzenie kas rejestrujących „on-line”

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (druk nr 2503)

22.03.2019 r. przekazano Prezydentowi do podpisu ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, która zakłada wprowadzenie kas rejestrujących umożliwiających zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Ustawa wprowadza okresy przejściowe dla określonych grup podatników w zakresie obowiązku stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących.

Zgodnie z art. 145b nowelizowanej ustawy o VAT podatnicy będą mogli prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie:

 1. do dnia 31 grudnia 2019 r. – do:
  • świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
 2. do dnia 30 czerwca 2020 r. − do:
  • świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych zwęgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;
 3. do dnia 31 grudnia 2020 r. −do świadczenia usług:
  • fryzjerskich,
  • kosmetycznych i kosmetologicznych,
  • budowlanych,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawniczych.

Podatnicy ci mogą dokonać odliczenia lub otrzymać zwrot kwot wydatkowanych na zakup każdej z kas rejestrujących „on-line” (określonych w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT) w wysokości 90 % jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł., na zakup kas rejestrujących, przy czym za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przyjmuje się dzień:

 • 1 stycznia 2020 r. – dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
 • 1 lipca 2020 r. – dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
 • 1 stycznia 2021 r. – dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

Potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez:

 • kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii – zachowują moc przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 • kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii – zachowują moc przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 01.05.2019 r.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2503

29 marca 2019

Powiązane specjalizacje: