23 – 27 marca | co nowego w akcyzie | ECDP Group

PROCES LEGISLACYJNY

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Art. 56 ustawy wprowadza zmiany w ustawie o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje przedłużenie do 31 sierpnia 2020 r. obowiązywanie okresu przejściowego, w którym można stosować przepisy dotychczasowe, tj. przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Tym samym w okresie tym sprzedawcy i nabywcy będą mogli odpowiednio przyjmować i składać papierowe oświadczenia o przeznaczeniu paliw opałowych do celów grzewczych i realizować pozostałe obowiązki wynikające z tej ustawy oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi tak jak dotychczas. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło.

 

31 marca 2020