NSA: podział zysku konsorcjum nie podlega VAT | ECDP Group

Naczelny Sąd Administracyjny ogłosił wyrok z 6.04.2018 r., sygn. I FSK 961/16. NSA oddalił skargę na wyrok WSA w Rzeszowie z 9 lutego 2016 r., sygn. akt I SA/Rz 7/16 (a więc potwierdził stanowisko wyrażone przez sąd niższej instancji).

Rozpatrywana sprawa dotyczyła konsorcjum realizującego prace budowlane. Rozliczenie usługi zostało powierzone liderowi konsorcjum – to on wystawiał fakturę na rzecz inwestora zamawiającego usługę. Pozostali konsorcjanci co miesiąc wystawiali natomiast faktury liderowi, obciążając go za swoje prace wykonane w ramach konsorcjum. Raz na kwartał lider ustalał zysk konsorcjum, w oparciu o wartość zafakturowanych usług do zamawiającego oraz kosztów, w tym kosztów usług świadczonych przez poszczególnych konsorcjantów (wykazanych w fakturach miesięcznych). Zysk ten był dzielony pomiędzy uczestnikami konsorcjum.

WSA potwierdził stanowisko uczestnika konsorcjum, że wartość dzielonego zysku nie jest opodatkowana podatkiem VAT, a więc nie powinien on z tego tytułu wystawiać faktury. Konsorcjant powinien więc wystawiać na lidera fakturę tylko w odniesieniu do wykonanych prac, ale nie w odniesieniu do dzielonego zysku.

Gdyby byli Państwo szerzej zainteresowani kwestią poruszoną w ww. wyroku zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami.

 

26 kwietnia 2018