6 kwietnia – 17 kwietnia | aktualności w podatkach bezpośrednich | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE
PDOP

1.Ograniczenia w zakwalifikowaniu jako kosztu uzyskania przychodu w pełnej wysokości nabycia licencji oprogramowania bukmacherskiego

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 09.04.2020 r., znak 0111-KDIB1-3.4010.17.2020.2.MBD
Spółka prowadzi swoją działalność na podstawie przepisów ustawy o grach hazardowych. Spółka planuje zawrzeć umowę licencyjną z podmiotem powiązanym z siedzibą w Republice Czeskiej. Przedmiotem planowanej umowy ma być licencja na korzystanie z oprogramowania (platformy), którego przeznaczeniem jest bieżące wsparcie, zarządzanie i obsługa organizowanych przez Spółkę zakładów wzajemnych w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych. Oprogramowanie ma wspierać również działania marketingowe związane z organizowaniem zakładów wzajemnych. Oprogramowanie bukmacherskie nabywane przez Spółkę będzie wykorzystywane do wykonywania podstawowej działalności Spółki. Bez tego oprogramowania Spółka nie miałaby możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w przedmiocie urządzania zakładów wzajemnych bukmacherskich online. Miesięczna opłata licencyjna kalkulowana będzie jako ustalony z licencjodawcą procent od wskaźnika NGR, czyli procent od przychodu netto z gier (tj. co do zasady wartość wszystkich kwot postawionych przez graczy, która pomniejszona jest o sumę wypłaconych wygranych, premie przeznaczone na zakłady, które wcześniej zostały przez Spółkę przyznane graczom w związku z prowadzonymi działaniami marketingowymi np. sprzedaży premiowej, zapłaconą kwotę podatku od gier, czy też anulowane zakłady). Organ interpretacyjny nie zaakceptował stanowiska Spółki i wskazał, że wydatki na nabycie licencji nie spełniają wymogów bezpośredniego związku z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o PDOP. Organ interpretacyjny ponadto wskazał, że przez koszt bezpośrednio związany z wytworzeniem lub nabyciem towaru nie można rozumieć wszelkich niezbędnych wydatków ponoszonych w procesie produkcji i dystrybucji, a regulacja prawna art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o PDOP jasno wymaga bezpośredniego związku kosztu, opłat i należności z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi. W konsekwencji, ze względu na brak możliwości zastosowania wyłączenia, określonego w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o PDOP, poniesione przez Spółkę wydatki na nabycie licencji oprogramowania bukmacherskiego, podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP.

2. Wydatki związane z organizacją imprezy integracyjnej jako koszty podatkowe przedsiębiorstwa

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10.04.2020 r., znak 0111-KDIB2-1.4010.80.2020.1.AM
Podatnik zamierza zorganizować dla swoich pracowników imprezę integracyjną, mającą na celu bliższe poznanie się pracowników, którzy na co dzień pracują w różnych działach przedsiębiorstwa, ułożenie poprawnych relacji między pracownikami a pracodawcą oraz przyczynienie się do ukształtowania poczucia przynależności do firmy. Istotne jest także zwiększenie poziomu motywacji do pracy, a w konsekwencji – wzrost efektywności pracowników, co powinno przełożyć się na osiągany przez Spółkę przychód. Zamiarem imprezy integracyjnej jest również zwiększenie lojalności pracowników wobec Spółki jako pracodawcy, co umożliwi zatrzymanie przez Spółkę wykwalifikowanej kadry i w rezultacie może wpłynąć na zmniejszenie kosztów związanych z przeszkoleniem nowych pracowników.
W związku z organizacją imprezy integracyjnej, wnioskodawca nabędzie bezpośrednio od dostawców towary i usługi, takie jak: usługi gastronomiczne, napoje, oprawa muzyczna. Powyższe wydatki zostaną odpowiednio udokumentowane fakturami bądź rachunkami. Wszelkie koszty związane z imprezą integracyjną zostaną sfinansowane ze środków obrotowych Spółki. Organ interpretacyjny zaakceptował stanowisko podatnika, zgodnie z którym, wydatki na organizację przedsięwzięcia należy uznać za tzw. koszty pracownicze. W rezultacie wszystkie wydatki poniesione na organizację imprezy integracyjnej będą miały na celu zabezpieczenie, zachowanie i osiąganie przez Spółkę przychodów, zatem spełnione zostaną przesłanki uprawniające Spółkę do zaliczenia ich w całości do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP.

PDOF

3. Możliwość przekazywania pracownikom PIT-11 w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu pracowniczego

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 03.04.2020 r., znak 0113-KDIPT2-2.4011.819.2019.2.AKR
Spółka korzysta w ramach outsourcingu z usług kontrahenta w zakresie kadr i płac, w ramach których wykonywane są czynności z zakresu kalkulacji wynagrodzeń: w tym naliczanie oraz pobieranie należnych zaliczek na podatek dochodowy między innymi z tytułu umowy o pracę, umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, kontrakty menadżerskie), stażów absolwenckich. W zakresie usług płacowych również znajduje się przygotowywanie i przekazywanie do właściwych Urzędów Skarbowych zarówno deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, jak również informacji PIT-11 czy IFT-1R – na podstawie stosownych pełnomocnictw. Spółka zatrudnia około 250 pracowników. Są oni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Możliwość automatyzacji procedury przekazywania pracownikom informacji PIT-11 znacznie usprawni proces, jak również skróci czas oczekiwania przez pracowników na dostarczenie deklaracji, jak również będzie w zgodzie z zasadami racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego. Pracownicy korzystają z udostępnionego przez ww. firmę portalu pracowniczego dostępnego przez przeglądarkę internetową, dostęp zostaje nadany w momencie zatrudnienia pracownika. Na wskazany służbowy adres mailowy lub w przypadku osób nieposiadających służbowego adresu mailowego na prywatny adres mailowy wskazany przez pracownika do tego właśnie celu, zostają wysłane dwie wiadomości mailowe jedna z loginem, a druga z hasłem. Dostęp do platformy pracownicy mają 24 godziny na dobę, mogą się logować zarówno z komputera jak również telefonu komórkowego czy tabletu. Na portalu zamieszczane są między innymi paski wynagrodzeń czy też informacje ZUS RMUA. Wnioskodawca zamierza wykorzystać portal pracowniczy do zamieszczania na nim w elektronicznej wersji informacji PIT-11. W programie kadrowo-płacowym zostanie wygenerowana informacja PIT-11 na wzorze aktualnie obowiązującym w momencie generowania informacji. Wygenerowana informacja PIT-11 w wersji PDF zostanie podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Wygenerowana i podpisana informacja PIT-11 w formie nieedytowalnej zostanie zamieszczona na portalu pracowniczym.
Organ interpretacyjny zaakceptował stanowisko Spółki, zgodnie z którym możliwe jest przekazywanie pracownikom informacje PIT-11 w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu pracowniczego. Jak wskazano, w przepisach ustawy brak wskazanego sposobu przekazywania informacji podatnikom, co oznacza, że dopuszcza się możliwość takiego doręczenia podatnikowi informacji PIT-11, jeśli podatnik wyrazi na to zgodę. Mając na uwadze powyższe, możliwe jest zamieszczenie informacji PIT-11 na portalu pracowniczym za zgodą pracownika, przy zachowaniu wymogów związanych z aktualnością wzoru oraz podpisem elektronicznym jest spełnieniem obowiązku ciążącego na pracodawcy/płatniku, wynikającego z art. 39 ustawy o PDOF.

PROCES LEGISLACYJNY

4. Objaśnienia podatkowe z 9 kwietnia 2020 r. dot. wykorzystywania samochodu osobowego w prowadzonej działalności – zmiany w podatkach dochodowych od 2019 r.

Objaśnienia podatkowe dotyczą stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszących się do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.
Objaśnienia dotyczą zmiany przepisów odnoszących się do samochodów osobowych polegających w szczególności na:

  • podwyższeniu do 150 000 zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego, a w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym– do kwoty 225 000 zł,
  •  podwyższeniu do 150 000 zł kwoty odnoszącej się do wartości samochodu przyjętej dla celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów,
  •  określeniu do 150 000 zł (w przypadku samochodów elektrycznych do 225 000 zł) kwoty limitu opłat zaliczanych do kosztów podatkowych wynikających z umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze,
  •  określeniu zasad rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno dla celów działalności gospodarczej, jak i dla innych celów (niezwiązanych z prowadzoną działalnością), czyli do tzw. „użytku mieszanego”, określeniu zasad związanych ze sprzedażą samochodu osobowego, w tym dotyczących ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży samochodu osobowego będącego środkiem trwałym.

Objaśnienia odnoszą się do następujących przepisów:

– w zakresie ustawy o PIT: art. 23 ust. 1 pkt 4, 46, 46a, 47 i 47a, ust. 3b, ust. 5 i ust. 5a–
5h oraz art. 24 ust. 2a i 2b,
– w zakresie ustawy o CIT: art. 16 ust. 1 pkt 4, 49, 49a i 51, ust. 3b, ust. 5 i ust. 5a–5j,

Źródło.

5. Objaśnienia podatkowe z dnia 14 kwietnia 2020 r. dot. nowej preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych dla młodych osób

Objaśnienia dotyczą stosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, zwanego „ulgą dla młodych”
Ulga dla młodych polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Zwolnienie dotyczy przychodów, do których stosuje się zasady opodatkowania określone w art. 27 ustawy PIT (skala podatkowa).
Ulga dla młodych obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r. i ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia. Została wprowadzona nowelizacją z dnia 4 lipca 2019 r.
O zastosowaniu ulgi dla młodych decyduje łączne spełnienie warunków odnoszących się do:

  •  wieku podatnika,
  •  rodzaju przychodów (w tym zasad opodatkowania),
  •  limitu ulgi,
  •  momentu uzyskania przychodów.

Źródło.

20 kwietnia 2020