PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 8.10.2018 r., sygn. akt I SA/Gl 805/18

W świetle przepisów prawa krajowego nie ma podstaw prawnych do nieobejmowania PCC podwyższenia wkładów do spółki komandytowej

WSA rozpoznając skargę spółki komandytowej na decyzję odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zmiany umowy spółki poprzez wniesienie wkładu zwiększającego majątek spółki uznał, że w stosunku do spółki komandytowej, będącej spółką osobową zastosowanie mają wyłącznie przepisy krajowe, tj. regulacje zawarte w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Oznacza to, że polska spółka komandytowa, jako niespełniająca kryteriów spółki kapitałowej, nie podlega przepisom Dyrektywy Rady 69/335/EWG oraz Dyrektywy 2008/7/WE, a zatem w świetle przepisów prawa krajowego nie ma podstaw prawnych do nieobejmowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych podwyższenia wkładów do tej spółki. Sąd tym samym podzielił pogląd organu odwoławczego, że Skarżąca jako spółka komandytowa nie spełnia wymogów określonych w art. 2 ust. 1 lit. c) Dyrektywy 2008/7/WE, które pozwoliłyby uznać ją za spółkę kapitałową, co nie pozwala na zastosowanie wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 2 pkt.6 lit. b) ustawy o PCC.

16 listopada 2018

Powiązane specjalizacje: