Stan prac nad nowelizacją ustawy o VAT | ECDP Group

Zespół ECDDP informuje, że 16.11.2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dotyczy m.in. następujących kwestii:

•        rozszerza mechanizm odwrotnego obciążenia;

•        zmienia moment odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz innych czynności w których podatek należny jest rozliczany przez nabywcę;

•        modyfikuje przesłanki, od których zależy możliwość otrzymania zwrotu nadwyżki VAT w przyspieszonym terminie;

•        wprowadza możliwość wykluczenia (w szerszy niż dotychczas sposób) podatników z rejestru VAT;

•        ogranicza możliwości kwartalnego rozliczania podatku VAT;

•        wprowadza obowiązek składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

•        likwiduje możliwość składania informacji podsumowujących w okresach kwartalnych;

•        wprowadza obowiązek składania informacji podsumowujących za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

•        rozszerza i modyfikuje instytucję solidarnej odpowiedzialności nabywcy tzw. towarów wrażliwych za zaległości podatkowe dostawcy;

•        wprowadza dodatkowe zobowiązanie podatkowe – w wysokości 30%, 20% oraz 100%;

•        utrzymuje podwyższonych stawek VAT do końca 2018 r.;

•        zwiększa limit kwoty zwolnienia przysługującego ze względu na wielkość obrotu do 200.000 zł.

 

W stosunku do przedstawionych wcześniej (na etapie prac rządowych) założeń zrezygnowano natomiast z:

•        modyfikacji procedury weryfikacji przez właściwy organ zasadności zwrotu nadwyżki VAT;

•        wprowadzenia instytucji kaucji rejestracyjnej, którą w niektórych przypadkach podatnicy mieliby wpłacić w celu dokonania rejestracji jako podatnik VAT.

 

Ustawa zmieniająca została skierowana do Senatu, który może wnieść do niej poprawki. Można jednakże się spodziewać, że zasadniczy kształt zmian zostanie utrzymany. Ustawa wejdzie w życie 1.1.2017 r.

30 listopada 2016