Zmiany od 1.08 | ECDP Group

Z początkiem sierpnia weszła w życie Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1394). Głównym założeniem przedmiotowego aktu jest zwolnienie z opodatkowania przychodów otrzymanych przez pracowników i zleceniobiorców, którzy nie ukończyli 26 roku życia.

Zgodnie z dodawanym do art. 21 ust. 1 ustawy o PDOF punktem 148, wprowadzone zwolnienie obejmie
przychody osiągane na podstawie:
• stosunku służbowego,
• stosunku pracy,
• pracy nakładczej,
• spółdzielczego stosunku pracy,
• umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PDOF

– do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Ustawodawca przewidział także szczególne przepisy pozwalające na natychmiastowe stosowanie nowych regulacji. Ze względu na czas pozostały do zakończenia 2019 roku (5 miesięcy), limit przychodów podlegających zwolnieniu w tym roku został proporcjonalnie ograniczony do 35 636,67 zł (5/12 limitu „standardowego”).

Zgodnie z ogólnym założeniem, przychody podlegające zwolnieniu będą rozliczone w zeznaniu rocznym podatnika za rok 2019 (otrzyma on zwrot pobranych zaliczek). Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której podatnik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie o zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 przychodów osiągniętych przez niego do 31.12.2019 r. W takim wypadku płatnik nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, do końca miesiąca, w którym przychody uzyskane od tego płatnika od 01.08.2019 r. podlegały zwolnieniu.
Należy przy tym pamiętać, że odpowiedzialność za właściwy pobór zaliczek obciąża płatnika. Nie można w szczególności uznawać wskazanego wyżej oświadczenia za swego rodzaju zwolnienie płatnika z jego ustawowych obowiązków.

W nietypowej sytuacji znaleźli się pracownicy i zleceniobiorcy, którzy jeszcze w tym roku skończą 26 lat. Zgodnie z brzmieniem przepisu zwolnienie dotyczy przychodów otrzymanych przez podatników do ukończenia 26 roku życia. Jak zatem wynika, istotne znaczenie będzie miał tutaj dzień otrzymania przychodu.

Przykład
Podatnik otrzymuje wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę „z dołu”, do 10 dnia miesiąca. Jeżeli zatem ukończy 26 lat 09.09.2019 r., a wypłatę za miesiąc sierpień otrzyma 10.09.2019 r., to przychód ten nie będzie podlegał zwolnieniu, mimo iż praca za którą wypłacane jest wynagrodzenie była wykonywana kiedy miał jeszcze 25 lat.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami z ECDP TAX Mazur i Wspólnicy sp.k.

2 sierpnia 2019