Podatek akcyzowy | ECDP Group

PROCES LEGISLACYJNY

1.     Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu

Cel rozporządzenia:

Określenie:

  • które dane pozostawione do decyzji państw członkowskich Unii Europejskiej umieszcza się obowiązkowo w e-AD lub w dokumencie zastępującym e-AD;
  • szczegółowy zakres informacji, które zgodnie z art. 46w ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, powinny być dostarczone do Systemu, oraz przypadki, w których takie informacje powinny być dostarczone;
  • szczegółowy zakres danych, o których mowa w art. 46w ust. 1 pkt 2 ustawy, które w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu powinny być zawarte w:

a)     e-DD,

b)     raporcie odbioru,

c)     potwierdzeniu odbioru na wydruku e-DD,

d)     elektronicznym potwierdzeniu odbioru, o którym mowa w art. 46j ust. 3 pkt 2 ustawy,

e)     unieważnieniu e-DD,

f)     zmianie miejsca przeznaczenia;

  • szczegółowy tryb postępowania w przypadku przesłania do Systemu e-DD, raportu odbioru, unieważnienia e-DD oraz zmiany miejsca przeznaczenia;
  • sposób komunikowania się użytkowników z Systemem, w szczególności rodzaje podpisów elektronicznych, jakimi należy opatrywać dokumenty przesyłane do Systemu pocztą elektroniczną, oraz sposób dostępu do Systemu przez użytkowników Systemu;
  • strukturę lokalnego numeru referencyjnego nadawanego e-AD oraz e-DD w Systemie;
  • szczegółowe przypadki i sposób dostarczenia danych przez podmioty właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego celem wprowadzenia ich do Systemu.

Etap: skierowano do podpisu Ministra Finansów 18.02.2019 r.

Poniżej przedstawiamy link do przedmiotowego aktu:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319106

1 marca 2019

Powiązane specjalizacje: