Podatek od czynności cywilnoprawnych | ECDP Group

Zmiany w obszarze podatku od czynności cywilnoprawnych
(3 – 7 czerwca 2019)

1.      Skutki podatkowe cesji umowy pożyczki

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 03.06.2019 r., znak 0111-KDIB2-2.4014.52.2019.2.PB

Wnioskodawca zawarł umowę pożyczki w celu pozyskania środków na sfinansowanie planowanej inwestycji. Pożyczkodawca, za zgodą wnioskodawcy, dokonał cesji praw i obowiązków z zawartej umowy pożyczki na rzecz podmiotu z siedzibą w USA. Cesja praw i obowiązków z zawartej umowy pożyczki ma charakter nieodpłatny.

W związku z powyższym powstała wątpliwość, czy zawarcie za zgodą wnioskodawcy umowy cesji pożyczki między pożyczkodawcą a osobą trzecią rodzi powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych po stronie wnioskodawcy.

Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej uznał, zawarcie za zgodą wnioskodawcy umowy w przedmiocie cesji praw i obowiązków z umowy pożyczki zawartej pomiędzy pożyczkodawcą a wnioskodawcą (pożyczkobiorcą), nie będzie skutkowało po stronie wnioskodawcy powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.  Umowa cesji praw i obowiązków z umowy pożyczki, jako nie wymieniona w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Umowa taka nie może być bowiem traktowana jako zawarcie kolejnej odrębnej umowy pożyczki, a tylko wtedy mogłoby to skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych po stronie pożyczkobiorcy.

7 czerwca 2019