PODATKI BEZPOŚREDNIE | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

PDOP

1. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8.02.2019 r., znak: 0111-KDIB2-1.4010.508.2018.1.AT

Przychody z należności licencyjnych w ramach działalności polegającej na utrzymania i administrowaniu znakami towarowymi należy traktować jako przychody z innych źródeł

Podatnik prowadzi działalność w ramach której, administruje i zarządza nabytymi znakami towarowymi, dokonuje ich odpłatnego przekazania do użytkowania na rzecz innych podmiotów, a także świadczy usługi marketingowe. Tym samym, co do zasady działalność ta polega na podejmowaniu przedsięwzięć promocyjnych i marketingowych dla znaków towarowych mających na celu dbanie o ich rozpoznawalność – w konsekwencji zwiększenie ich wartości. Organ interpretacyjny uznał, że co prawda, należności licencyjne za odpłatne udostępnienie znaków towarowych znajdują się w katalogu przychodów z zysków kapitałowych (art. 7b ust, 1 pkt 6 lit. a ustawy o PDOP) – jednakże, zastosowanie ma w tym wypadku wyłączenie, o którym mowa w przepisie. W ocenie organu, tego typu należności, stanowią przychody bezpośrednio związane z przedmiotem działalności operacyjnej wnioskodawcy, a w konsekwencji – należy je zakwalifikować do przychodów z innych źródeł.

2. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8.02.2019 r., znak: 0111-KDIB1-1.4010.520.2018.2.SG

Niemiecki podatek od wartości dodanej jako koszt uzyskania przychodów polskiej spółki

Polska spółka jest wspólnikiem spółki komandytowej prowadzącej sprzedaż na terytorium Polski oraz Niemiec. Sprzedaż towarów na terytorium Niemiec podlega opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej na terytorium tego kraju. Organ podatkowy zaakceptował stanowisko, zgodnie z którym, kosztem uzyskania przychodów będzie dla Spółki podatek od wartości dodanej odprowadzony do niemieckich organów podatkowych. Fakt ten wynika wprost z definicji kosztu podatkowego zawartej w art. 15 ustawy o PDOP (faktyczne poniesienie, związek z przychodami). Spółka ma możliwość zaliczenia kwoty podatku w koszty podatkowe działalności, proporcjonalnie do posiadanego udziału w zyskach spółki komandytowej. Jednocześnie, tego typu koszty powinny być traktowane jako koszty bezpośrednie i potrącane w momencie uzyskania odpowiadających im przychodów ze sprzedaży towarów.

3. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12.02.2019 r., znak: 0111-KDIB1-2.4010.558.2018.1.BG

Dodatkowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jako koszty podatkowe przedsiębiorstwa

Spółka planuje podjąć decyzję o dokonaniu odpisów na ZFŚS, których wartość w roku kalendarzowym przekroczy wartość obligatoryjną wskazaną w przepisach szczególnych. Środki pieniężne stanowiące równowartość dodatkowego odpisu zostaną wpłacone na rachunek bankowy funduszu. Organ podatkowy uznał, że odpisy dodatkowe (fakultatywne) na ZFŚS mogą stanowić koszt uzyskania przychodu podatnika. Jak podkreślono, konieczne jest jednak dokonanie przeniesienia środków pieniężnych podatnika na utworzone konto ZFŚS. W takim wypadku, zastosowanie ma regulacja wynikająca z przepisu art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy o PDOP – dodatkowe środki stanowią bowiem zwiększenie o którym mowa w regulacji. W konsekwencji – zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o PDOP – podatnikowi będzie przysługiwało prawo do zaliczenia wartości dodatkowego odpisu do kosztów uzyskania przychodów.

4. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 16.01.2019 r., sygn. akt I SA/Go 521/18

Niestosowanie do działalności w SSE wyłączenia z kosztów wydatków na rzecz podmiotu powiązanego

Rozstrzygany przez sąd spór dotyczył tego czy ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 znajduje zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów, które alokowane są do dochodu wolnego z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP (dotyczącego działalności w SSE).

Sąd wskazał, że zgodnie z art. 15e ust. 4 ustawy o PDOP, do przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1, przepis art. 7 ust. 3 ustawy o PDOP stosuje się odpowiednio. Stosownie natomiast do treści art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy, przy ustalaniu dochodu, o którym mowa w ust. 1, stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku.

Zdaniem sądu, skoro ustawodawca w art. 15e ust. 4 ustawy o PDOP, nakazał odpowiednie stosowanie art. 7 ust. 3 ustawy, to uczynił to w konkretnym celu. W przeciwnym bowiem razie odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisu byłoby pozbawione jakiegokolwiek celu.

W ocenie Sądu ustawodawca celowo dokonał odesłania do art. 7 ust. 3 ustawy o PDOP, mając na uwadze regulację art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP, zgodnie z którym wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE. Tym samym dokonał wyłączenia wynikającego z art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP ograniczenia kosztów uzyskania przychodów do dochodów uzyskiwanych z tzw. działalności strefowej.

PDOF

1. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8.02.2019 r., znak: 0113-KDIPT2-3.4011.645.2018.2.SJ

Niepodzielone zyski wypracowane przez spółkę kapitałową jako przychód wspólników spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia

Planowane jest przekształcenie sp. z o.o. w spółkę komandytową, tym samym – majątek spółki kapitałowej stanie się majątkiem powstałej spółki osobowej. Zyski wypracowane przez spółkę od
2009 r. zostały w całości przeniesione na kapitał zapasowy. Organ interpretacyjny nie zgodził się z wnioskodawcą stwierdzając, że na dzień przekształcenia – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PDOF – po stronie wspólników przekształconej spółki (komandytowej) powstanie przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Tym samym, spółka komandytowa jako płatnik, będzie zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od kwot uzyskanych przychodów. Organ odniósł się także do argumentacji wnioskodawcy, która dotyczyła brzmienia regulacji obowiązującej do końca 2014 r. Przepisy nie wskazywały wprost, że niepodzielone zyski spółki kapitałowej przekazane na kapitał inny niż zakładowy, stanowią przychody po stronie wspólników powstałej spółki osobowej. Nie mniej jednak organ uznał, że nowelizacja (wejście w życie od 1.01.2015 r.) miała na celu tylko doprecyzowanie treści przepisu w celu wyeliminowania rozbieżności interpretacyjnych. Organ wskazał, że nawet poprzednie brzmienie przepisu, zakładało opodatkowanie wszelkiego rodzaju niepodzielonych zysków – również tych przekazanych na kapitał rezerwowy czy zapasowy.

2. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11.02.2019 r., znak: 0114-KDIP3-3.4011.556.2018.2.MS2

Obowiązki płatnika w związku z wypłatą na rzecz pracownika świadczenia zasądzonego wyrokiem sądu

Pracownik po ustaniu zatrudnienia złożył do sądu pozew o wypłatę dodatku do wynagrodzenia za pracę w soboty, niedziele i święta. Stosunek pracy został rozwiązany zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.
W ocenie pracodawcy, pracownik nie był uprawniony do otrzymania przedmiotowego dodatku w okresie zatrudnienia. Sąd przyznał rację pracownikowi, zasądzając na jego rzecz żądane kwoty. Pracodawca uznał, że wypłata na rzecz pracownika miała charakter odszkodowania, a w konsekwencji zastosowanie ma przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOF. Od wypłaconej kwoty nie zostały pobrane zaliczki na podatek dochodowy. Organ uznał stanowisko pracodawcy za nieprawidłowe. Jak wskazano, tego typu świadczenie należy uznać za powstały po stronie pracownika przychód ze stosunku pracy. Bez znaczenia dla charakteru świadczenia pozostaje fakt, czy pracodawca wypłaca je dobrowolnie czy w wyniku postępowania sądowego. Tym samym, tego typu wypłatę – na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych – należy traktować jako przychód ze stosunku pracy, a nie odszkodowanie.  W konsekwencji, wspomniane wyżej zwolnienie nie ma w tym przypadku zastosowania – pracodawca jako płatnik powinien pobrać i przekazać do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy.

PROCES LEGISLACYJNY

Rozporządzenia z  31.01.2019 r. Ministra Finansów w sprawie przedłużenia niektórych terminów w zakresie podatku od niezrealizowanych zysków

Szczegóły Projektu przedstawione w PPT nr 19.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320207/katalog/12564703#12564703

15 lutego 2019

Powiązane specjalizacje: