18 – 22 maja | nowości w VAT | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Karty paliwowe – odliczenie VAT

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15.05.2020 r., znak: 0111-KDIB3-1.4012.173.2020.2.KO. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał prawo Spółki X (użytkownika kart) do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez Y (wystawcę kart). Zdaniem organu: „Y posiada prawo dysponowania towarami jak właściciel. (…):

 • Y ma realny wpływ na kształtowanie cen towarów (paliw) nabywanych przy pomocy kart paliwowych, poprzez politykę rabatową (…).
 • Y ponosi odpowiedzialność za jakość Towarów i/lub Usług nabywanych za pomocą Kart Paliwowych). Na Y ciąży więc obowiązek reklamacyjny wynikający z nieprawidłowości rozliczeń transakcji dokonywanych za pomocą Kart Paliwowych (…)
 • Przed rozpoczęciem korzystania z Kart Paliwowych (..) , Spółka ma obowiązek dokonać na rachunek bankowy należący do Y wpłaty pierwszej zaliczki. (…)
 • Y może dokonać zablokowania możliwości korzystania z Karty Paliwowej (…)”.
  Organ odniósł się przy tym do wyroku TSUE z 15.05.2019 r. w sprawie C-235/18 Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH.

2. Dowody na dokonanie WDT

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14.05.2020 r., znak: 0111-KDIB3-3.4012.159.2020.1.MAZ

Organ podatkowy uznał, że następujące dokumenty potwierdzają, że towary zostały wywiezione z kraju i dostarczone do odbiorcy z UE (a więc sprzedawca ma prawo do stawki 0% właściwej dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów):

 • kopia faktury, zawierająca dane kontrahenta oraz specyfikację poszczególnych sztuk załadunku, oraz
 • list przewozowy CMR, wystawiony i podpisany przez nadawcę i przewoźnika (bez podpisu odbiorcy), oraz
 • zbiorcze zestawienie faktur, dokumentujących dostawy dokonane na rzecz kontrahenta w danym okresie.

Zestawienie to jest sporządzane przez Spółkę za dany miesiąc i przesyłane kontrahentowi drogą elektroniczną. Zgodnie z ustaleniami, w przypadku braku dokonania potwierdzenia do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy przesłane zestawienie, Spółka będzie uznawała, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego UE innego niż Polska. Możliwe jest, że Kontrahent nie odeśle do Spółki informacji zwrotnej odnośnie zestawienia.

3. Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca dokonał wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18.05.2020 r., znak 0111-KDIB3-3.4012.40.2020.2.JS. . Dostawca będący podatnikiem podatku od wartości dodanej podał na potrzeby przedmiotowych dwóch transakcji numer VAT-UE kraju swojej siedziby, tj. Holandii. Wnioskodawca zobowiązany został do zapłaty całej ustalonej umową ceny sprzedaży przy składanym zamówieniu. Podpisanie umowy miało miejsce 9 września 2019 r. a zapłata ceny sprzedaży – 18 września 2019 r. Zapłata ceny zgodnie z umową nie stanowi zaliczki na poczet zamówienia, lecz już ostateczną płatność. Dostawca wystawił faktury dokumentujące wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w dniu 30 września 2019 r. lecz Wnioskodawca został poinformowany i otrzymał wystawione faktury w grudniu 2019 roku, co spowodowało, iż pierwotnie nie wykazał wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów we wrześniu 2019 r. działając w nieświadomości wystawienia przedmiotowych faktur już 30 września 2019 r. przez sprzedawcę. Towary zostały dostarczone do zakładu Wnioskodawcy w dniu 31 października 2019 r., kiedy to nastąpił rozładunek pierwszej partii towarów oraz w dniu 3 grudnia 2019 r. z chwilą rozładunku drugiej partii towarów. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
Zdaniem organu podatkowego obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powstał u Wnioskodawcy 15 listopada 2019 r. w stosunku do pierwszej partii towarów (której dostawa miała miejsce 31 października 2019 r.) oraz 15 stycznia 2019 r. w odniesieniu do drugiej partii towarów (dostarczonej Spółce 3 grudnia 2019 r.). Wnioskodawca otrzymał od dostawcy z państwa członkowskiego (z Holandii) faktury w stosunku do przedmiotowych dostaw towarów w grudniu 2019 r. Obowiązek podatkowy w tej sytuacji powstaje zgodnie z przepisem art. 20 ust. 5 ustawy o VAT, tj. 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce dostawa zakupionych towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia przez Spółkę. Nie jest zatem możliwe rozpoznanie obowiązku podatkowego z chwilą wystawienia ww. faktur.

PROCES LEGISLACYJNY

Projekt z dnia 11.05.2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii – numer z wykazu 178.

Niektórzy podatnicy są zobowiązani do wprowadzenia kas online w odpowiednich terminach. Do tego czasu muszą oni obowiązkowo wymienić kasy starego typu (z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii). Rozporządzenie zakłada przedłużenie tych terminów.
Kasy starego typu mogą być stosowane do 31.12.2020 r. w odniesieniu do:

 1. świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 2. sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

Kasy starego typu mogą być stosowane do 30.06.2021 r. w odniesieniu do świadczenia usług:

 1. fryzjerskich,
 2. kosmetycznych i kosmetologicznych,
 3. budowlanych,
 4. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 5. prawniczych,
 6. związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Kliknij, aby zapoznać się z projektem.

25 maja 2020