PODATKI POŚREDNIE | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 06.09.2018r., sygn. I FSK 1428/16

Ograniczenie odliczenia VAT naliczonego przy zakupie paliw samochodowych w działalności mieszanej

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że zgodnie z treścią art. 86a ust. 1 i 2 w zw. z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnikowi nie przysługiwało w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego z tytułu nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu wykorzystywanych do napędu samochodu wykorzystywanego zarówno do celów działalności gospodarczej jak i do celów prywatnych. W opinii Sądu ograniczenie prawa do odliczenia podatku od zakupu paliwa do samochodów osobowych wykorzystywanych do działalności mieszanej pozostaje w zgodności z przepisami unijnymi i zostało wprowadzone na podstawie art. 176 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

2. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 21.09.2018 r., sygn. I FSK 1500/16

Zaplanowana przerwa w transporcie nie powoduje „przerwania” WDT

W wydanym  wyroku Naczelny Sąd Administracyjny przyznał, że z góry zaplanowana i ustalona pomiędzy stronami przerwa w transporcie nie powoduje „przerwania” dokonywanej dostawy i dostawa ta zachowuje status jednej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Sąd uchylił więc wyrok WSA i interpretację indywidualną fiskusa. Stwierdził też, że dostawa towarów z przerwą na zmagazynowanie ich na terenie Belgii stanowi WDT i korzysta z zerowej stawki VAT, choć jest to niestandardowa transakcja. Sąd podkreślił, że towar wyjeżdżając z kraju ma już ustalonego nabywcę, wiadomo co się z nim dzieje, jest zaplanowana cała dostawa na rzecz tego konkretnego nabywcy.

3. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24.09.2018 r., znak: 0114-KDIP1-1.4012.432.2018.1.KOM

Przejęcie studentów uczelni niepublicznej jest opodatkowane VAT-em

Uczelnia niepubliczna, która planuje likwidację działalności, zamierza zawrzeć umowę z uczelnią, która ma „przejąć” jej studentów. Umowa ta, przewiduje wynagrodzenie dla likwidowanej uczelni uzależnione od liczby studentów, którzy zdecydują się kontynuować naukę na uczelni przejmującej.

W opinii organu usługa związana z przejściem od uczelni likwidowanej do uczelni przejmującej studentów, którzy chcą kontynuować naukę na wybranym kierunku, ale w nowej szkole, za wynagrodzeniem, nie ma na celu kształcenia na poziomie wyższym, a tym samym nie zostanie spełniona przesłanka przedmiotowa uprawniająca do korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT.

4. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21.09.2018 r., znak: 0115-KDIT1-3.4012.409.2018.3.BJ

Prace elektryczne nie podlegają odwrotnemu obciążeniu

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka wykonująca montaż nowej linii produkcyjnej u kontrahenta, i która korzysta z usług podwykonawcy w zakresie prac elektrycznych. Podwykonawca wystawił spółce fakturę z „odwrotnym obciążeniem”” powołując się na załącznik nr 14 poz. 23, PKWiU 43.21.10.2 do ustawy o podatku VAT – „roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych”. Spółka uznała, że firma sprzedająca usługi elektryczne wykonane na linii produkcyjnej powinna wystawić fakturę z podatkiem VAT, a nie z „odwrotnym obciążeniem”, gdyż świadczone usługi nie są związane z wykonywaniem prac budowlanych.

Organ uznał, iż powołanym stanie faktycznym brak jest możliwości zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabycia usług elektrycznych.

5. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24.09.2018 r., znak: 0114-KDIP1-2.4012.471.2018.1.JŻ

Określenie stałego miejsca wykonywania działalności

Spółka z siedzibą w Niemczech (tam też zarejestrowana dla celów VAT, zwana dalej Spółka) otrzymała zlecenie od polskiego kontrahenta na przebudowanie zbiornika topienia pieca znajdującego się w jego fabryce. W związku z tym spółka jest odpowiedzialna za planowanie (wykonanie projektu pieca) i usługi inżynieryjne, a także za dostawę towarów i prace montażowe/instalacyjne. W celu realizacji projektu spółka zleciła wykonanie niektórych prac, m.in. dostarczenie niektórych elementów pieca oraz ich instalację niemieckim podwykonawcom, nie posiadającym w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla celów VAT (nie zarejestrowanymi na potrzeby VAT w Polsce).

Organ uznał, iż Spółka, w związku z realizacją projektu, będzie posiadać stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o VAT). W konsekwencji, w przypadku nabycia towarów wraz z ich montażem od podwykonawców, Spółka będzie podatnikiem z tytułu tej transakcji na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT.

PROCES LEGISLACYJNY

Projekt z 6.09.2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Zmiany w pakiecie paliwowym oraz zwolnieniu dla dostaw budynków, budowli i ich części oraz paragony z numerem NIP nabywcy

Zmiany w tzw. pakiecie paliwowym polegają zasadniczo na wprowadzeniu do ustawy o VAT katalogu wyrobów co do których podatnik jest obowiązany bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania kwot podatku na rachunek urzędu skarbowego właściwego w zakresie wpłat podatku akcyzowego, co zapobiegnie wątpliwościom co do zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku akcyzowym i ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do produktów ropopochodnych, które mogą być stosowane zarówno do napędu pojazdów, jak i stanowić surowiec do produkcji innych wyrobów.

Ponadto nowelizacja ma na celu modyfikację przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części, poprzez likwidację warunku, że ich zasiedlenie nastąpiło w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu – zmiana ta stanowi realizację wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection Sp. z o.o.

Planuje się również uzależnienie możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury VAT z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od wymienienia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż numeru NIP nabywcy (numeru, za pomocą którego jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej).

Uzgodnienia/opiniowanie/konsultacje publiczne – 25.09.2018 https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308701/katalog/12493602#12493602

 

28 września 2018