21 – 25 września | aktualności w podatkach od czynności cywilnoprawnych | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Czy earn-out podlega opodatkowaniu?

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17.09.2020 r., znak 0111-KDIB2-3.4014.248.2020.1MD. Wynagrodzenie zmienne czy tzw. earn-out występujące po zawarciu transakcji nie stanowią podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.Wnioskodawca dokonał zakupu akcji innego polskiego podmiotu kapitałowego – C. S.A. Celem akwizycji było umocnienie pozycji Wnioskodawcy jako lidera branży w Polsce, a w długim okresie konsolidacja aktywów i osiągnięcie efektu synergii poprzez wspólne dotarcie do klienta, koordynację polityki cenowej bądź zwiększenie mocy zakupowej. Zgodnie z umową sprzedaży, cena za akcje C. S.A. została określona jako wynagrodzenie stałe i wynagrodzenie zmienne. Wynagrodzenie stałe zostało określone m.in. w oparciu o wynegocjowany mnożnik i wskaźnik EBITDA biznesu liczoną na uzgodniony moment (powiększone m.in. o wartość przejmowanego długu). Wynagrodzenie stałe było płatne w gotówce w momencie zamknięcia transakcji. Od wynagrodzenia stałego Spółka zapłaciła podatek od czynności cywilnoprawnych według 1% stawki podatku (na moment zamknięcia). Wynagrodzenie zmienne zostało określone w oparciu o wynegocjowany mnożnik i wskaźnik EBITDA z pierwszych pełnych dwunastu miesięcy działania lokalizacji otwartej po podpisaniu i/lub zamknięciu transakcji (która była planowana przez C. S.A. przed transakcją) z korektą o poniesione nakłady inwestycyjne i dofinansowanie uzyskane od wynajmującego. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy zapłata wynagrodzenia zmiennego wynikającego z umowy kupna sprzedaży akcji C. S.A. (po zamknięciu transakcji), nie skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych kalkulowanego w relacji do wynagrodzenia zmiennego. Organ podatkowy uznał, że dla prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania rozstrzygające znaczenie ma wyłącznie wartość rynkowa sprzedawanych praw majątkowych ustalona na dzień zawarcia umowy, a bez znaczenia w tym zakresie pozostają ewentualne zmiany ceny sprzedaży następujące już po dokonaniu transakcji. Z tej przyczyny też, wynagrodzenie zmienne które Wnioskodawca może wypłacać po transakcji nie będzie stanowić podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, gdyż nie wchodziło ono do bazy służącej kalkulacji podstawy opodatkowania w momencie powstania obowiązku podatkowego. Wynagrodzenie zmienne nie było znane na moment zawarcia umowy, a jego charakter (uzależnione od rezultatu) wskazuje, że było uzależnione od czynników występujących już po transakcji. W rezultacie, Wnioskodawca nie powinien płacić podatku od czynności cywilnoprawnych od wynagrodzenia zmiennego.

29 września 2020