Podatkowy przegląd tygodnia – podatek od towarów i usług | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Zwolnienie z obowiązku prowadzenia sprzedaży na rzecz pracowników

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17.10.2019 r., znak 0114-KDIP1-3.4012.447.2019.1.JG

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, dystrybucja, sprzedaż, leasing systemów zabezpieczających jak również instalacja i świadczenie usług serwisowych związanych z systemami zabezpieczającymi na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Od 2006 r. Spółka dokonuje również ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych za pomocą kasy rejestrującej. W takim przypadku oryginał paragonu jest dołączany do egzemplarza faktury pozostającego u sprzedawcy. Spółka rozlicza się z klientami bezgotówkowo. Spółka co miesiąc wystawia też faktury na rzecz pracowników z tytułu obciążeń, takich jak za korzystanie z samochodów czy opłat za karty dostępu do różnych usług medycznych, które Spółka zakupuje na rzecz pracowników. Zdarzają się też przypadki sprzedaży pracownikom używanych środków trwałych: komputerów lub telefonów oraz sporadyczne przypadki sprzedaży towarów magazynowych. Płatności od pracowników za ww. faktury odbywają się przeważnie poprzez potrącenie należnej kwoty z wynagrodzenia pracownika. Wynagrodzenie jest płatne tylko przelewem z konta bankowego Spółki. Zdarzają się też płatności od pracownika przelewem na konto Spółki.

W związku z powyższym powstała wątpliwość czy opisana sprzedaż na rzecz pracowników podlega zwolnieniu od obowiązku ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej?

W opinii organu podatkowego Spółka będzie miała prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz pracowników za pośrednictwem kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w powiązaniu z poz. 34 załącznika do tego rozporządzenia. W związku z tym, w sytuacji gdy do tej pory Spółka ewidencjonowała taką sprzedaż, będzie mogła zaprzestać jej ewidencjonowania na rzecz pracowników do dnia 31 grudnia 2021 roku.

2. Opodatkowanie bezumownego korzystania z nieruchomości  

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18.10.2019 r., znak 0111-KDIB3-1.4012.525.2019.1.IK

W dniu 3 czerwca 2019 r. podczas oględzin stwierdzono bezumowne zajmowanie części nieruchomości gruntowej należącej do Gminy. Zgodnie z oświadczeniem pracowników dokonujących czynności na w/w terenie, zajęcie gruntu stanowiącego własność Gminy związane było z robotami ziemnymi mającymi na celu usunięcie studni wodociągowej, zleconymi przez Wodociągi (…) sp. z o. o.
W przypadku bezumownego korzystania z gminnej nieruchomości naliczana jest opłata w formie odszkodowania w wysokości 300 % opłaty. Zgodnie z procedurą wewnętrzną Gminy jeśli nie dochodzi do zawarcia umowy na zajęcie terenu, a inwestor zajmuje teren na czas inwestycji, wówczas za korzystanie z gruntu bez zawartej umowy na czasowe zajęcie terenu nalicza się opłatę w formie odszkodowania w kwocie podwyższonej o wartość VAT. Celem obu stron jest uregulowanie zaistniałej sytuacji poprzez wniesienie przez korzystającego dobrowolnie opłaty podwyższonej do 300 % opłaty podstawowej bez konieczności występowania przez właściciela na drogę sądową.

Organ podatkowy uznał, że Gmina wiedziała o bezumownym korzystaniu z nieruchomości przez inwestora, mimo, że inwestor nie wywiązał się z obowiązku zgłoszenia właścicielowi działki terminu wejścia w teren działki i nie podpisał umowy na zajęcie nieruchomości gminnej. Zatem, w tym stanie rzeczy, mamy do czynienia z nieformalną zgodą na korzystanie z nieruchomości przez inwestora. Przemawia za tym fakt, że ze stanu faktycznego nie wynika, aby Gmina wystąpiła na drogę sądową. Gmina zamierza obciążyć opłatą za bezumowne korzystanie z gruntu. W konsekwencji organ uznał, że bezumowne korzystanie z nieruchomości spełnia definicję świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy i na podstawie art. 5 ust. 1 podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

PROCES LEGISLACYJNY

1. Nowe wzory deklaracji VAT

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Z uwagi na szereg zmian w ustawie o VAT, przygotowane zostały nowe wzory niektórych deklaracji, aby ich treść odpowiadała nowym przepisom. Wprowadzone zostały nowe wzory deklaracji, tj.:

·         VAT-7 (20),

·         VAT-7K (14),

·         VAT-8 (10),

·         VAT-9M (9),

oraz zostały dokonane zmiany w objaśnieniach dla ww. deklaracji.

Do poprzednich wzorów deklaracji VAT-7 (19) i VAT-7K (13) wprowadzono następujące zmiany:

1)  w części C Rozliczenie podatku należnego w wierszu 19 zmieniono opis na następujący „Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy”,

2)  w bloku F Informacje dodatkowe wprowadzono  nowy  znacznik z opisem „Podatnik  wystawił w okresie rozliczeniowym fakturę, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy”.

Do wzoru deklaracji VAT-8 (9) wprowadzono następującą zmianę: w części C Rozliczenie podatku należnego w pozycji 21 zmieniono opis na następujący „Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy”.

Nowe deklaracje mają obowiązywać od 1.11.2019 r., projekt rozporządzenia oczekuje na podpis Ministra.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325601/katalog/12631469#12631469

2.  Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988)

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie, które określa szczegółowo dane zawarte w deklaracjach podatkowych, o których mowa w art. 99 ust.1–3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 tej ustawy. Rozporządzenie zawiera również objaśnienia co do sposobu wypełniania i miejsca składania ww. deklaracji podatkowych oraz niezbędne pouczenia, a także sposób wykazywania danych w ewidencji.

Rozporządzenie zostało wydane w rezultacie planowanych zmian w podatku VAT mających na celu „zastąpienie” deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7  i  VAT-7K  przez  przesyłanie nowego przekształconego pliku  JPK_VAT.  Rozbudowane  pliki  JPK_VAT  będą  zawierały  dane  pozwalające  na zastąpienie  obecnie  składanej  deklaracji  VAT w formie elektronicznej, oraz obecnie przesyłanych plików JPK_VAT. Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym wspólnym dla deklaracji VAT i ewidencji VAT. Plik ten będzie wysyłany w terminie właściwym dla złożenia deklaracji VAT (wspólna tzw. „schema” dla  deklaracji  i ewidencji VAT). Podatnicy rozliczający  się miesięcznie będą składali jeden dokument obejmujący część deklaracyjną i ewidencyjną, natomiast podatnicy  rozliczający  się  kwartalnie, będą składać JPK_VAT także za okresy miesięczne, z tym że za dwa pierwsze miesiące kwartału nie będą wypełniać części dotyczącej deklaracji.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1.04.2020 r.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001988/O/D20191988.pdf

28 października 2019