Tax&Roll | aktualności w podatku akcyzowym | ECDP Group

Sprawdź, co istotnego wydarzyło się w minionym tygodniu w zakresie wyroków sądowych, interpretacji podatkowych i procesu legislacyjnego.

Pobierz cały #PodatkowyPrzeglądTygodnia nr 125

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9.03.2021 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.7.2021.2.MK

Obowiązek składania deklaracji

Wnioskodawca wybudował elektrownię fotowoltaiczną o mocy 1 MW i 100% wyprodukowanej energii (kod CN 2716 00 00) sprzedaje dla dystrybutora energii elektrycznej, który posiada koncesję. Firma […] sprzedaje energię odbiorcy końcowemu i w cenie sprzedaży nalicza akcyzę. W przypadku braku produkcji energii w elektrowni Wnioskodawca odkupuje energię elektryczną na własne funkcjonowanie (oświetlenie, kamery, alarm), w której cenie naliczona jest akcyza. Wnioskodawca posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej.

Wnioskodawca ma wątpliwości czy powinien składać deklaracje miesięczne.

Organ podatkowy wskazał, że sprzedaż energii elektrycznej na rzecz Wnioskodawcy nie powinna podlegać opodatkowaniu akcyzą bowiem Wnioskodawca powinien nabywać ją co do zasady bez naliczonego podatku akcyzowego. Nabyta przez Wnioskodawcę energia elektryczna zostanie opodatkowana akcyzą z tytułu zużycia energii elektrycznej na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym (zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję). To z kolei spowoduje u Wnioskodawcy konieczność rozliczenia akcyzy i złożenia deklaracji na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym. Wnioskodawca powinien więc składać deklaracje zerowe, ponieważ w cenie zakupu energii na własny użytek zawarta jest naliczona akcyza. Natomiast gdyby dostawca energii dla Wnioskodawcy nie naliczał podatku akcyzowego w cenie sprzedaży, wówczas Wnioskodawca powinien w deklaracjach zawierać informację o zużytej energii elektrycznej dostarczonej przez dostawcę.

 

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12.03.2021 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.1.2021.1.MAZ

Podmiot będący podatnikiem z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie naprawy pojazdów osobowych, a także handlu pojazdami osobowymi. Na zlecenie swojego klienta — spółki komandytowej mającej siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej — Wnioskodawca pośredniczył w zakupie samochodu osobowego na terenie Niemiec. Pojazd został nabyty przez klienta w 20.10.2020  r. Nabyty wewnątrzwspólnotowo samochód osobowy nie był wcześniej zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. W ramach przyjętego zlecenia Wnioskodawca wyszukał pojazd, uczestniczył w jego zakupie, sprowadzeniu na terytorium kraju i naprawie, a następnie jako pełnomocnik swojego klienta, nie będąc jego właścicielem, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, złożył wniosek o rejestrację przedmiotowego samochodu osobowego na terytorium RP oraz wydał go klientowi.

Wnioskodawca ma wątpliwości czy jest podatnikiem podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego w związku ze złożeniem wniosku o jego rejestrację na terytorium RP.

Organ podatkowy wskazał, że obowiązek podatkowy powstał zgodnie z art. 101 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, czyli z dniem przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju, gdyż nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło przed przemieszczeniem samochodu na terytorium kraju. Nabycie przez klienta Wnioskodawcy prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło wraz z nabyciem samochodu, a więc przed przemieszczeniem samochodu na terytorium kraju. Skoro od chwili nabycia samochodu prawo rozporządzania nim jak właściciel posiadał klient, to zgodnie z art. 102 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, jest on podatnikiem.

 

PROCES LEGISLACYJNY

Brak interesujących zagadnień z perspektywy Klientów.

24 marca 2021