Pojazdy elektryczne bardziej korzystne podatkowo | ECDP Group

Większy limit zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dotyczących samochodów osobowych będących pojazdami elektrycznymi – to efekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym z 22 lutego br.

W świetle znowelizowanego art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie będzie uważać się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 16a-16m, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość:

  1. 30 000 euro – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317),
  2. 20 000 euro – w przypadku pozostałych samochodów osobowych – przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania.

Analogiczna regulacja zostanie wprowadzona do art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pojazdem elektrycznym w rozumieniu tych przepisów jest pojazd samochodowy (pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego), wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania. Definicja ta nie obejmuje jednakże pojazdów hybrydowych (zob. art. 2 pkt 13 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych).

2 marca 2018