9 – 13 grudnia | aktualności w podatkach bezpośrednich | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

PDOP

1.      Wydatki na usługi świadczone w modelu zamówień centralnych podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów na gruncie art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 18.07.2019 r., sygn. akt: III SA/Wa 2655/18

W komentowanym wyroku sąd zgodził się z organem podatkowym, że usługa świadczona przez podmiot powiązany, w ramach modelu zamówień centralnych, podlega ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP.

W ramach wdrożonego w grupie kapitałowej modelu zamówień centralnych, usługodawca działający jako agent zakupowy zobowiązany był m.in. do podejmowania następujących działań:

 • strategicznych działań sourcingowych tj. w zakresie pozyskiwania niepowiązanych dostawców w szczególności poprzez opracowanie i implementację dla produktów takich strategii zakupowych, które spełniają wymogi spółki;
 • zarządzania kategoriami zakupowymi (tj. grupami produktów, których zakupy zostały scentralizowane w ramach grupy);
 • zarządzania kontraktami poprzez negocjacje warunków współpracy z dostawcami produktów, odpowiednie ich formalizowanie w umowach ramowych lub innych odpowiednich w danych okolicznościach dokumentach;
 • komunikowania spółce warunków ustalonych z dostawcami,
 • zarządzania relacjami z dostawcami poprzez rozwój i utrzymywanie wzajemnie korzystnych warunków współpracy.

Zdaniem sądu opisane powyżej czynności, składają się na usługi zarządzania, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP. Usługi te przede wszystkim spełniają definicję słownikową tego pojęcia (do której należy się odwołać wobec braku definicji legalnej) – mieszczą się bowiem w pojęciu administrowania/kierowania czymś. Tym samym usługi te podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów na gruncie art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP.

2.      Poręczenie udzielone w wyższej wartości niż poręczenie wzajemne stanowi świadczenie częściowo odpłatne

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31.07.2019 r., sygn. akt: II FSK 2908/17

Sąd podkreślił, że jeżeli otrzymane poręczenie pociąga za sobą obowiązek świadczenia wzajemnego i ekwiwalentnego na rzecz podmiotu udzielającego takie poręczenie, nie dojdzie do powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP.

O świadczeniu wzajemnym możemy mówić jednak wówczas, gdy podmiot uzyskujący świadczenie wykonuje analogiczne świadczenie na rzecz podmiotu, od którego to świadczenie uzyskuje. W sytuacji gdy wartość świadczenia pozostającego w związku z innym świadczeniem będzie niższa, tzn. pomimo wzajemności świadczeń, ich wartość określona dla celów podatkowych nie będzie taka sama (świadczenia nie będą wtedy ekwiwalentne), należy wskazać przychód z tytułu otrzymania częściowo odpłatnych świadczeń.

W przypadku zatem, gdy poręczenie kredytu udzielone przez spółkę X jest w wartości wyższej niż poręczenie kredytu udzielone przez Y, w świetle czego wzajemne poręczenia pomiędzy Y, a spółką X nie są równowartościowe, to różnica pomiędzy wysokością poręczenia uzyskanego, a wartością poręczenia udzielonego, stanowi przychód, z tytułu częściowo odpłatnego świadczenia podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p.

3.      Wydatki na wyjazdowe szkolenie partnerów handlowych mogą stanowić koszty podatkowe

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 22.10.2019 r., sygn. akt: I SA/Bd 501/19

Sąd uznał, że wydatki dotyczące wyjazdów szkoleniowych organizowanych dla współpracowników, zajmujących się sprzedażą wyrobów spółki, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

W zaistniałym stanie faktycznym, celem wyjazdu było przede wszystkim poniesienie kwalifikacji i wiedzy współpracowników. Udział w wyjeździe był także pewnego rodzaju nagrodą, bowiem zarezerwowany był dla osób osiągających najlepsze wyniki w sprzedaży. Spółka oczekiwała, że dzięki szkoleniom, zwiększy się sprzedaż jej wyrobów, a wyjazd zachęci współpracowników do jeszcze efektywniejszej pracy, co w konsekwencji przełoży się na zwiększenie przychodów spółki.

W opinii sądu oczekiwanie to jest racjonalnie i ekonomicznie uzasadnione. Poniesione wydatki powinny zatem stanowić koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP.

          PDOF

4.     Inżynier mechanik z 50% kosztami uzyskania przychodów

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 09.12.2019 r., znak 0115-KDIT2-1.4011.384.2019.3.MN

Spółka będąca częścią międzynarodowej grupy kapitałowej prowadzi działalność w zakresie produkcji zintegrowanych struktur dla dużych materiałów kompozytowych, wyrównania i symetrii warstw w częściach samochodowych, optymalizacji wytrzymałości temperaturowej i mechanicznej części i podzespołów, wysokojakościowych części dla samochodów pokazowych oraz automatycznych systemów znakowania laserowego. Spółka zatrudnia wykwalifikowanych inżynierów na stanowisku kierownika inżyniera mechanika, którzy korzystając z posiadanej wiedzy, umiejętności technicznych, doświadczenia zawodowego i zaplecza technicznego Spółki, wykonują na rzecz Spółki pracę polegającą na projektowaniu części maszyn i zestawianiu zaprojektowanych części w podzespoły oraz zarządzaniu działem mechanicznym. Pracownicy wykonują czynności twórcze dotyczące prac badawczo-rozwojowych Spółki. Efekty czynności pracowników charakteryzują się niepowtarzalnością oraz mają indywidualny, unikatowy charakter i zostają utrwalone w postaci tekstu, obliczeń, schematów, rysunków (dotyczy scenariuszy i dokumentacji technicznej) lub fragmentów kodu programu komputerowego (dotyczy oprogramowania), a następnie są włączane do dokumentacji technicznej prowadzonych projektów rozwojowych. Spółka rozważa wprowadzenie modelu, zgodnie z którym wynagrodzenie pracowników zostanie podzielone na dwie części: kwotę, która będzie przysługiwać pracownikom z tytułu rozporządzenia przez nich powstałymi w danym miesiącu prawami autorskimi do utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (wynagrodzenie za prawa autorskie) oraz kwotę, która przysługiwać będzie im z tytułu wykonywania przez nich pozostałych obowiązków pracowniczych. Organ interpretacyjny zaakceptował stanowisko Spółki i stwierdził, że Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych jest uprawniona do stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PDOF w części dotyczącej wynagrodzenia pracowników z tytułu przeniesienia praw autorskich do utworów.

PROCES LEGISLACYJNY

5.      Nowe formularze PIT

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Rozporządzenie określa wzory następujących formularzy:

 1. PIT-2
 2. PIT-2A
 3. PIT-3
 4. PIT-4R
 5. PIT-6
 6. PIT-8AR
 7. PIT-8C
 8. PIT-11
 9. PIT-R
 10. IFT-1/IFT-1R

Formularze wskazane w pkt 1-3 należy stosować do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2020 r. Pozostałe do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2019 r.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.

6.      Formularz CIT-CFC

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych

Rozporządzenie określa wzory zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-CFC) oraz załącznika do zeznania, zawierającego informację o danych będących podstawą do określenia dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej (CIT/CFI).

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.

7.      Kolejne odroczenie części przepisów dotyczących WHT

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Założeniem projektu jest przedłużenie okresu ograniczonego stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o PDOP do 30 czerwca 2020 r. MF zapowiedziało także plany nowelizacji przepisów dotyczących WHT.

8.      Kolejne odroczenie części przepisów dotyczących WHT

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Projekt zakłada zmiany analogiczne do projektu z pkt 3, tyle że na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

16 grudnia 2019

Powiązane specjalizacje: