Oddział spółki zagranicznej a odliczenie VAT | ECDP Group

 

Zespół ECDDP pragnie poinformować, że 21.06.2016 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał postanowienie w sprawie C-393/15, dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego przez polski oddział spółki zagranicznej. Rozpatrywana sprawa dotyczyła oddziału spółki słowackiej zarejestrowanego dla celów VAT w Polsce, który produkował na rzecz ww. spółki słowackiej elementy oprogramowania do programów antywirusowych (sprzedawanych przez jednostkę macierzystą na terytorium Słowacji). Produkcja tych elementów przez oddział odbywała się w ramach transakcji wewnętrznych, niepodlegających opodatkowaniu VAT. Jedynie sporadycznie oddział ten dokonywał transakcji podlegających opodatkowaniu (np. odsprzedaży towarów i usług na rzecz pracowników).

 

W związku z tym powstała wątpliwość, czy ww. oddział dokonujący głównie czynności wewnątrzzakładowych na rzecz spółki macierzystej z siedzibą w innym państwie członkowskim, a jedynie sporadycznie realizujący świadczenia opodatkowane VAT w państwie, w którym jest zarejestrowany, może dokonać odliczenia podatku naliczonego w tym państwie rejestracji, nawet jeśli ww. podatek jest związany z czynnościami wykonywanymi przez jednostkę macierzystą na terytorium innego państwa. Problem ten stał się przedmiotem pytania prejudycjalnego skierowanego przez Naczelny Sąd Administracyjnych do TSUE (postanowienie z 27.05.2015 r. sygn. akt I FSK 544/14).

 

Odnosząc się do przedstawionej wątpliwości, Trybunał poparł stanowisko, zgodnie z którym polski oddział spółki zagranicznej ma – w okolicznościach przedstawionych powyżej – prawo do odliczenia podatku naliczonego w Polsce. Powyższy wniosek TSUE wywiódł z zasady neutralności systemu VAT. Jak orzekł TSUE: „(…) oddział spółki z siedzibą w innym państwie członkowskim, który został zarejestrowany w danym państwie członkowskim na potrzeby zapłaty podatku od wartości dodanej i który dokonuje głównie niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem wewnętrznych transakcji na rzecz tej spółki, a także sporadycznie czynności opodatkowanych w państwie członkowskim jego rejestracji, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w tym ostatnim państwie, nałożonego na towary i usługi wykorzystywane na potrzeby opodatkowanych czynności wspomnianej spółki dokonywanych w innym państwie członkowskim, w którym spółka ta ma swoją siedzibę”.

 

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Państwa opiekunem z Departamentu Podatków.

 

 

 

 

8 listopada 2016