Tax&Roll | aktualności w podatkach bezpośrednich | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

PDOP

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 18.02.2021 r., sygn. akt: I SA/Sz 19/21

Wydatki inwestora na drogę publiczną – dojazd do inwestycji – jako koszt podatkowy

Spółka poniosła koszty przebudowy okalających budynek spółki ciągów komunikacyjnych (chodników, dróg, ścieżek rowerowych), które umożliwiają dostęp/dojazd do budynku. Spółka na podstawie zawartej umowy z gminą zobowiązana była do zagospodarowania pasa drogowego w obrębie budynku. Ciągi komunikacyjne, o których mowa, nie stanowiły u spółki inwestycji w obcym środku trwałym. Grunty na których zlokalizowane były ww. ciągi komunikacyjne nie stanowiły własności (użytkowania wieczystego) spółki, lecz należały do podmiotów publicznych (gminy). Ponadto ww. grunty nie są (i nie były) przedmiotem najmu/dzierżawy na rzecz spółki. Gmina jak również żaden inny podmiot, nie dokonały i nie dokonają w przyszłości na rzecz spółki zwrotu środków poniesionych na przebudowę ciągów komunikacyjnych.

Sąd uznał, że jeżeli spółka zobowiązana była do zagospodarowania pasa drogowego w obrębie swojego budynku i poniosła koszty przebudowy okalających budynek ciągów komunikacyjnych (chodników, dróg, ścieżek rowerowych), które umożliwiają dostęp do budynku, to wydatki te pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami osiąganymi przez nią i stanowią koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP

Zdaniem sądu wydatki te nie stanowiły wydatków poniesionych na wytworzenie własnego środka trwałego, jak i inwestycji w obcym środku trwałym, a tym samym nie mogły być rozliczane w formie odpisów amortyzacyjnych. Tym samym, wydatki poniesione na budowę infrastruktury drogowo-komunikacyjnej na cudzym gruncie należało uznać za koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, bowiem nie miały one bezpośredniego odzwierciedlenia w uzyskanych przychodach, lecz ich poniesienie jest warunkiem ich uzyskania.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 09.03.2021 r., znak: 0111-KDIB1-2.4010.15.2021.1.SK

Moment powstania przychodu oraz ustalenie podstawy opodatkowania w związku ze zrezygnowaniem przez pożyczkodawcę z oprocentowania pożyczki

X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  zawarła umowę pożyczki z Panem J. na kwotę 225.000,00 zł, która miała zostać zwrócona do dnia 31.12.2016 r. jednorazowo. Ponadto, kwota pożyczki podlega oprocentowaniu w wysokości 2% w skali roku. Zapłata oprocentowania na rzecz spółki nastąpi wraz ze zwrotem pożyczki w wysokości obliczonej za faktyczny okres korzystania z pożyczki od dnia jej otrzymania przez spółkę do dnia jej zwrotu. Następnie dnia 01.01.2016 r. strony zawarły aneks do umowy pożyczki , w którym postanowiły zmienić termin zwrotu pożyczki do dnia 31.12.2021 r. Z uwagi na to, że termin zwrotu pożyczki jeszcze nie nastąpił pożyczka nie została zwrócona nie zapłacone zostało również oprocentowanie pożyczki. Strony umowy pożyczki zamierzają zawrzeć aneks do umowy z którego będzie wynikać, że oprocentowanie pożyczki wyniesie 0%, zatem kwota pożyczki zostanie zwrócona pożyczkodawcy w wysokości udzielonej kwoty tj. 225.000,00 zł bez oprocentowania.

Organ zgodził się, że udzielenie nieoprocentowanej pożyczki po stronie pożyczkobiorcy generuje przychód jako nieodpłatne świadczenie co wynika z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP. Odstąpienie przez wierzyciela od naliczania odsetek, stanowi nieodpłatne świadczenie, którego wartość stanowi wysokość odsetek, które byłyby należne, gdyby nie doszło do zmiany umowy pożyczki w zakresie odpłatności za jej udzielenie. Organ wskazał przy tym, że podstawą opodatkowania będzie wysokość odsetek jakie wnioskodawca zobowiązany byłby do zapłaty w przypadku pozyskania pożyczki na warunkach rynkowych od innego podmiotu na rynku (art. 12 ust. 6 pkt 4 ustawy). Zatem w przedmiotowej sytuacji podstawą opodatkowania będzie wysokość odsetek wyliczona zgodnie z zasadami naliczenia odsetek kapitałowych przewidzianymi według cen rynkowych z daty zwarcia umowy pożyczki tj. z 2013 r., a nie jak twierdzi wnioskodawca z uwzględnieniem oprocentowania 2% kwoty kapitału w skali roku. Momentem rozpoznania przychodu z tytułu ww. nieodpłatnych świadczeń będzie natomiast data otrzymania świadczenia, co literalnie wynika z treści powołanego wcześniej art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP. Zatem w przypadku zawarcia nieoprocentowanej pożyczki będzie to dzień płatności (wymagalności) odsetek gdyby były one ustalone na warunkach rynkowych (a więc co do wysokości oprocentowania i momentu ich wymagalności), a nie w dniu zwrotu kwoty pożyczki.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 05.03.2021 r., znak: 0111-KDIB1-3.4010.9.2021.1.JKU

Przystąpienie spółki z o.o. do spółki jawnej a obowiązek stosowania ustawy o PDOP

Wnioskodawca jest spółką jawną, której głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z). Wspólnikami Spółki są dwie osoby fizyczne: X i Y. W pierwszym dniu wybranego miesiąca roku 2021 do spółki przystąpi jako wspólnik Z (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Tak więc po przystąpieniu skład wspólników Wnioskodawcy będzie prezentował się następująco: X, Y i Z. Po wystąpieniu ww. zdarzenia, Wnioskodawca złoży do odpowiednich organów informacje (aktualizacje informacji), o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1a lit. a i b ustawy o PDOP – w terminie 14 dni licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie Wnioskodawcy. Złożone informacje będą zawierały wszelkie dane określone w art. 1 ust. 4 ustawy o CIT.

Organ zgodził się, że przystąpienie spółki Z do wnioskodawcy (spółki jawnej), przy spełnieniu przez wnioskodawcę warunków opisanych w zdarzeniu przyszłym wniosku, nie spowoduje obowiązku stosowania przez wnioskodawcę przepisów ustawy o PDOP, tj. opodatkowania Wnioskodawcy podatkiem CIT. Dodany od 2021r przepis stanowi bowiem wprost, że spółka jawna utraci status podmiotu podatkowo transparentnego i będzie stawała się podatnikiem podatku dochodowego w podatku CIT jedynie wówczas, kiedy nie złoży w odpowiednim terminie informacji o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki. Zgodnie z treścią art. 1 ust. 4 ustawy CIT, informacja, o której mowa w ust. 3 pkt 1a, zawiera:

1. imię i nazwisko albo firmę (nazwę), adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej oraz wielkość prawa do udziału w zysku spółki jawnej:

a. wspólnika będącego podatnikiem osiągającym dochody ze spółki jawnej,

b. podatnika niebędącego wspólnikiem spółki jawnej osiągającego dochody z tej spółki;

2. nazwę, adres oraz numer identyfikacji podatkowej podmiotu niebędącego podatnikiem podatku dochodowego, za pośrednictwem którego podatnik osiąga dochody ze spółki jawnej, oraz wielkość posiadanego przez podatnika prawa do udziału w zysku tego podmiotu.

Informacje należy składać na formularzu CIT-15J oraz załączniku do tego formularza CIT/JW, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki.

PDOF

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 05.03.2021 r. znak: 0113-KDIPT2-2.4011.940.2020.2.EC

Ulga IP BOX

Przedmiotem działalności wnioskodawcy jest świadczenie usług programistycznych, w szczególności wytwarzanie, utrzymywanie i wdrażanie oprogramowania oraz świadczenie usług sieciowych, doradczych i informatycznych, m.in. tworzenie stron internetowych i projektowanie baz danych. W ramach wykonywanej działalności Wnioskodawca tworzy wyłącznie nowe funkcjonalności, moduły oraz samodzielne programy komputerowe, które są wynikiem Jego własnej, indywidualnej twórczej działalności.

W ramach wniosku o wydanie interpretacji w zakresie możliwości zastosowania ulgi IP Box, podatnik zadał pytanie czy w przypadku jeśli uzyska w danym roku podatkowym dochody z wytworzonego przez siebie kwalifikowanego IP, a nie poniesienie w tym roku kosztów związanych z tym kwalifikowanym IP, będzie mógł uwzględniać do kalkulacji wskaźnika nexus koszty związane z tymi kwalifikowanymi IP poniesione w latach poprzednich, po dniu 31 grudnia 2012 r. Podatnik twierdził, że tak, powołując się na art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa zmieniająca). Zgodnie z jego treścią jeżeli w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2018 r. podatnicy nie ponoszą kosztów związanych z kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej, mogą uwzględnić ich wartość poniesioną w latach poprzednich, nie wcześniej jednak niż po dniu 31 grudnia 2012 r.

Organ nie zgodził się z tym stanowiskiem wskazując, że przepisy intertemporalne dotyczące preferencji IP BOX nie znajdą zastosowania w przypadku, gdy podatnik ponosił i ponosi nadal koszty działalności badawczo-rozwojowej związanej z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej i może na podstawie prowadzonej ewidencji rachunkowej je wyodrębnić i ustalić ich wysokość dla celów obliczenia wskaźnika nexus. Wówczas podatnik przyjmuje ich wartość wynikającą z prowadzonej przez niego ewidencji. Z przedmiotowego stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca w poprzednich latach podatkowych nie ponosił kosztów związanych z kwalifikowanym IP, które zostało lub zostanie wytworzone w roku podatkowym następującym po 31 grudnia 2018 r. Wobec powyższego w przedmiotowej sprawie nie będą mieć zastosowania ww. przepisy przejściowe, tj. art. 24 ustawy nowelizującej, a Wnioskodawca kalkulację wskaźnika nexus powinien dokonać w oparciu o koszty kwalifikowane jakie poniósł/poniesie po dniu 31 grudnia 2018 r. i do których prowadzi stosowną ewidencję.

PROCES LEGISLACYJNY

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zmienione zostały formularze:

1) PIT-4R deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy

2) PIT-8AR deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

Nowy wzory będą stosowane do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2021 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000042001.pdf

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Zmienione zostały formularze:

1) CIT-8 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty);

2) CIT-8AB zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową i należnego podatku dochodowego od osób prawnych;

3) CIT-8/0 informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach (przychodach) wolnych od podatku;

4) CIT/BR informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową;

5) CIT/8S informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu;

6) CIT/8SP informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu;

7) CIT/IP informacja o wysokości dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz podatku dochodowego od osób prawnych;

8) CIT/WW informacja o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych;

9) CIT/WZ informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych;

10)  CIT/WZG informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych, składana przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową;

11)  CIT/KW informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000040901.pdf

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych

Przedłuża się do dnia 30 czerwca 2021 podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych termin do:

1) złożenia zeznana o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2020r do dnia 28 lutego 2021 r.

2) wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku

– o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o PDOP.

Przypomnijmy, że analogiczna regulacja została przyjeta w zmianie zawartej w art. 16 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 86, druk senacki nr 335). Jednakże, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, aktualny etap prac nad ustawą nie gwarantuje jednak, że przed dniem 31 marca br. zmiany te wejdą w życie. Z tego względu konieczne jest wydanie rozporządzenia przedłużającego ten termin, które to przedłużenie zostanie potwierdzone w drodze ustawy w przypadku wejścia w życie zmiany przewidzianej w art. 16 pkt 1 ustawy.

16 marca 2021