27 – 31 lipca | nowości w VAT | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Moment powstania obowiązku podatkowego oraz udokumentowanie wykonanej usługi budowlanej

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23.07.2020 r., znak 0113-KDIPT1-2.4012.277.2020.2.JS. Wnioskodawca zawarł umowę na wykonanie kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz przebudowę wodociągu. W ramach tej umowy działał jako podwykonawca na rzecz głównego wykonawcy. Faktura wystawiona w dniu 15.11.2019 r. obejmowała czynności wykonane w dniach 01.06-15.06.2019 r. i zgłoszone wykonawcy do odbioru zgodnie z terminem zakończenia robót z umowy (tj. 15.06.2019 r.), w późniejszym terminie były jeszcze prowadzone drobne prace i poprawki zgodnie z sugestiami głównego wykonawcy i inwestora. Zgodnie z zawartą umową wykonawca dopuszczał fakturowanie częściowe za zrealizowane elementy robót na podstawie protokołu rzeczowo-finansowego, podpisanego przez jego przedstawicieli (kierownika budowy i kierownika kontraktu) oraz certyfikatu płatności podpisanego przez obie strony, na koniec miesiąca. Do dnia odbioru końcowego budowy przez Inwestora, fakturowanie częściowe nie może przekroczyć narastająco 90% wartości poszczególnych elementów umowy. Podstawą do wystawienia przez Wnioskodawcę faktury końcowej jest dokonanie przez wykonawcę odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń oraz podpisanie przez wykonawcę bezusterkowego protokołu końcowego robót, protokołu rzeczowo-finansowego, jak również podpisanie przez obie strony certyfikatu płatności. Strony umowy uznały, że faktyczne zakończenie czynności nastąpiło 14.11.2019 r., kiedy to główny wykonawca przesłał podpisany protokół odbioru, który był podstawą do wystawienia faktury końcowej (tak też było w przypadku fakturowania częściowego, zawsze faktura przez Wnioskodawcę była wystawiana na podstawie przesłanego i podpisanego protokołu odbioru przez zamawiającego). Kwota należności ogółem na fakturze końcowej stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Klasyfikacja świadczonej usługi przez Wnioskodawcę to: 42.21.21.0. Klasyfikacja świadczonej usługi przez głównego wykonawcę to: 42.11.20.0. Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą momentu powstania obowiązku podatkowego oraz udokumentowania wykonanej usługi. Organ podatkowy uznał, że skoro strony umowy uznały, że faktyczne zakończenie czynności nastąpiło 14.11.2019 r. to obowiązek podatkowy dla wyświadczonej przez Wnioskodawcę usługi polegającej na wykonaniu kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz przebudowy wodociągu powstał – zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a ustawy o VAT – w listopadzie 2019 r. Ponadto należy stwierdzić, że w stosunku do faktury końcowej dokumentującej świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, a kwota do zapłaty przekracza 15 000 zł brutto powinien zostać zastosowany mechanizm podzielonej płatności.

2. Opodatkowanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24.07.2020 r., znak 0113-KDIPT1-3.4012.363.2020.2.AG. Wnioskodawca zamierza dokonać podziału działki oraz sprzedać na rzecz Spółki prawo użytkowania wieczystego działki gruntu, która powstanie w wyniku podziału o planowanej powierzchni około 0,2500 ha. Prawo wieczystego użytkowania działki gruntu nr (…) zostało nabyte przez Wnioskodawcę na podstawie umowy sprzedaży w dniu 06.12.2012 r. Wnioskodawca zawarł ze Spółką przedwstępną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki gruntu, która zostanie wydzielona z działki nr (…). W umowie tej zawarto szereg warunków jakie muszą zostać spełnione, aby doszło do zawarcia końcowej umowy sprzedaży m.in.:

  1. wydanie ostatecznej decyzji o podział działki nr (…) zgodnie z planami inwestycyjnymi Nabywcy,
  2. uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę obiektu handlowo-usługowego,
  3. uzyskanie decyzji na budowę zjazdu,
  4. nie stwierdzenie zanieczyszczenia działki,
  5. uzyskanie warunków technicznych przyłączy,
  6. zniesienie ograniczeń tonażowych na drodze prowadzącej do działki.

Wnioskodawca udzielił pełnomocnictwa Spółce do występowania w Jego imieniu przed organami administracji publicznej w celu uzyskania decyzji i pozwoleń, które umożliwią zrealizowanie przez Nabywcę planowanej inwestycji. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki powstałej w wyniku podziału będzie podlegała opodatkowaniu VAT. Organ podatkowy uznał, że sprzedaż przez Wnioskodawcę prawa użytkowania wieczystego będzie dostawą dokonaną w ramach prowadzenia działalności gospodarczej w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, a Wnioskodawca będzie działał jako podatnik VAT. Z uwagi na powyższe, w tej konkretnej sytuacji nie można uznać, że przedmiotem dostawy będzie składnik majątku osobistego Wnioskodawcy, a sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej działki wydzielonej z działki nr (…) będzie stanowiła realizację prawa do rozporządzania majątkiem osobistym. Podejmując szereg czynności, do których zobowiązał się w umowie przedwstępnej Wnioskodawca zaangażował środki podobne do tych jakie wykorzystują podmioty zajmujące się profesjonalnie obrotem nieruchomościami, tj. wykazał aktywność w przedmiocie zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem.

5 sierpnia 2020