Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych | ECDP Group

Nowe obowiązki spółek od 13 października 2019 dotyczące zgłoszeń do CRBR

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 roku przewiduje utworzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: CRBR), który będzie funkcjonował od 13 października br. Rejestr ten ma dotyczyć beneficjentów rzeczywistych polskich spółek – tzw. UBOs, czyli osób fizycznych sprawujących rzeczywistą kontrolę nad poszczególnymi spółkami. Rejestrem tym będą objęte też osoby, które zarządzają spółką pośrednio – poprzez wieloszczeblową lub międzynarodową strukturę korporacyjną, zbudowaną nad daną spółką. CRBR jest wynikiem implementacji dyrektywy AML IV, analogiczne rejestry pojawią się w innych państwach Unii Europejskiej.

Kogo dotyczy raportowanie do CRBR?

Nowe raportowanie będzie dotyczyło każdej spółki wpisanej do KRS, za wyjątkiem spółek partnerskich oraz publicznych spółek akcyjnych. Za beneficjentów rzeczywistych w spółkach uznaje się osoby posiadające pośrednio lub bezpośrednio więcej niż 25% udziałów lub głosów. W przypadku zaistnienia braku możliwości ustalenia konkretnych beneficjentów, zgodnie z powyższymi kryteriami, za beneficjentów spółek należy przyjąć osoby sprawujące wyższe stanowiska kierownicze.

Jakie informacje podlegają zgłoszeniu?

  • dane identyfikacyjne spółki (nazwa, forma organizacyjna, siedziba, KRS, NIP)
  • dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego (imię, nazwisko, PESEL lub data urodzenia w przypadku jego braku, obywatelstwo, państwo zamieszkania, wielkość i charakter udziału lub przysługujących uprawnień)
  • dane identyfikacyjne członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki (imię, nazwisko, PESEL lub data urodzenia w przypadku jego braku, obywatelstwo, państwo zamieszkania, wielkość i charakter udziału lub przysługujących uprawnień)

Terminy zgłoszeń

  • nowe spółki – do 7 dni roboczych od dnia wpisu do KRS
  • spółki wpisane do KRS przed dniem 13 października 2019 – do 13 kwietnia 2020 r.
  • powstałe zmiany co do beneficjentów rzeczywistych należy zaktualizować w rejestrze w ciągu 7 dni roboczych od dnia zaistnienia zmian

Kary

Oświadczenia w sprawie beneficjenta rzeczywistego będą składane pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Podmiot dokonujący zgłoszenia i aktualizacji danych ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone opublikowaniem niepełnych danych lub za niedotrzymanie wymaganego terminu. Niedopełnienie obowiązku spółki podlega karze w wysokości nawet do 1.000.000 PLN.

CRBR będzie miał charakter jawny, a zawarte w nim dane będzie można pozyskać w sposób nieodpłatny. Do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w rejestrze nie będą miały zastosowania przepisy o ochronie danych osobowych.

3 października 2019