Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów podatku u źródła, który został zapłacony z własnych środków płatnika | ECDP Group

Zespół ECDP zwraca Państwa uwagę na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  z 26.05.2017 r., znak: 0111-KDIB1-1.4010.10.2017.1.BS. Z treści przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w związku z wypłatą na rzecz nierezydentów należności za świadczenia, o których mowa w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP), po stronie Spółki powstają obowiązki płatnika, polegające na konieczności potrącenia i uiszczenia tzw. podatku u źródła. W praktyce możliwe są sytuacje, w których płatnik nie potrąci należnego podatku od kwoty wypłacanej kontrahentowi, w wyniku obiektywnego braku możliwości potrącenia podatku z uwagi na charakter transakcji i sposób funkcjonowania kontrahenta (np. w przypadku zakupu biletów lotniczych przez  internet przy użyciu kart płatniczych), względnie przyczyną może być treść postanowień umowy zawartej z kontrahentem (np. gdy w umowie wskazane jest, że ewentualne podatki obciążają wypłacającego należności).

Mając powyższe na uwadze, organ podatkowy stwierdził, że skoro Spółka decyduje się ponieść ciężar podatku u źródła dokonując tego poprzez ubruttowienie należności, wówczas owe ubruttowienie wypłaconej kwoty należnej nierezydentom, stanowić będzie dodatkowy element kosztowy, jako część należnego wynagrodzenia. Uzasadnienie celu poniesienia wydatku, obejmującego uregulowanie za kontrahenta zagranicznego podatku u źródła, pozwalające na zaliczenie go do kosztów uzyskania przychodów jest możliwe w sytuacji, gdy obowiązek pokrycia przez płatnika podatku u źródła wynika z postanowień umowy łączącej strony, jak również w przypadkach gdy brak jest umowy np. przy zakupie biletów lotniczych przez internet przy użyciu kart płatniczych.

20 czerwca 2017