Podatki bezpośrednie | ECDP Group

Zmiany w obszarze podatków bezpośrednich
(20 – 24 maja 2019)

1.      Obowiązek podatkowy w podatku z tytułu przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, w przypadku nieodpłatnego użyczenia nieruchomości

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20.05.2019 r., znak 0111-KDIB1-3.4010.163.2019.1.MBD

Szpital prowadzi działalność  w zakresie świadczenia usług zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ. Jednocześnie, świadczy również usługi wynajmu oraz zarządzania nieruchomościami własnymi. Szpital, na podstawie zawartej umowy użyczenia, przekazał bezpłatnie do używania dwóm podmiotom, określone powierzchnie nieruchomości.  Organ zgodził się z podatnikiem, że przy kalkulacji podstawy opodatkowania w podatku od przychodów z budynków, użyczone bezpłatnie powierzchnie nie powinny być uwzględniane. W uzasadnieniu organ odniósł się do generalnej zasady opodatkowania niniejszą daniną wskazując, że opodatkowaniu podlegają wszystkie budynki (mieszkalne i niemieszkalne) położone na terytorium Polski. Nie mniej jednak, organ podkreślił, że podatek powinien być płacony od tych środków trwałych w postaci budynków, które generują przychody z ich najmu (dzierżawy itd.).
W ocenie organu, zawarte przez szpital umowy użyczenia powierzchni nieruchomości, nie są co do zasady umowami o podobnym charakterze do umowy najmu czy też dzierżawy, z uwagi na brak istotnej cechy, jaką jest ich odpłatność. W konsekwencji, Szpital nie ma w opisanym przypadku, obowiązku odprowadzenia podatku z tytułu przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, od nieodpłatnego użytkowania części powierzchni budynków przez dwa podmioty.

2.     Koszty kwalifikowane z tytułu wynagrodzenia pracowników, w ramach prowadzonej przez podatnika działalności B+R

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17.05.2019 r., znak 0111-KDIB1-3.4010.102.2019.2.JKT

Spółka posiada w swojej strukturze Dział Produkcji, pozwalający na realizacje jej podstawowej działalności gospodarczej. Ponadto w ramach organizacji wyodrębniono jednostkę, prowadzącą w ocenie Spółki działalność badawczo – rozwojową, w rozumieniu ustawy o PDOP. Do jej zadań należy kompleksowa realizacja na zlecenie klienta projektów pojemników posiadających zróżnicowane funkcjonalności. Prace prowadzone przez Spółkę w celu opracowania projektu nowego lub ulepszonego pojemnika, a następnie produkcja jego prototypu przybierają formę projektów. Składają się one z ściśle określonych, następujących po sobie etapów, w które zaangażowani są pracownicy z poszczególnych działów Spółki. Warte podkreślenia, że spółka uznaje jako działalność B+R tylko te projekty, w wyniku których opracowane są nowe lub ulepszone rozwiązania w zakresie konstrukcji, funkcjonalności oraz mechanizmów zastosowanych w opracowywanych pojemnikach – ich efektem jest prototyp danego produktu. Organ zgodził się z podatnikiem, że opisana przez Spółkę działalność, stanowi działalność badawczo – rozwojową, w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o PDOP. W konsekwencji, koszty wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację działalności B+R, w części w jakiej czas przeznaczony na realizację tych zadań pozostaje w ogólnym czasie ich pracy w danym miesiącu, mogą podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania, zgodnie art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP.

          PDOF

3.     Zaliczka na podatek od osób fizycznych a 50% KUP

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17.05.2019 r., znak 0113-KDIPT3.4011.132.2019.2.KK

Spółka zajmuje się działalnością badawczo-rozwojową, nastawioną na rozwój nowych technologii poprzez prowadzenie badań na potrzeby oraz we współpracy z przemysłem. W związku z tym, zatrudnia pracowników zajmujących się działalnością badawczo – rozwojową, na podstawie umów o pracę.

Z tytułu wykonywania pracy, pracownik otrzymuje wynagrodzenie w podziale na:

  • część odpowiadającą honorarium z tytułu przeniesienia na Spółkę praw do utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych przez pracowników w wyniku wykonywania przez nich obowiązków na podstawie umowy o pracę;
  •  część związaną z wykonywaniem obowiązków pracowniczych, które nie prowadzą do powstania efektów stanowiących utwory.

Organ zgodził się ze spółką, że ta, jako płatnik, obliczając i odprowadzając zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych – w stosunku do tej części wynagrodzenia pracowników, która dotyczy przeniesienia na nią autorskich praw majątkowych do utworów stworzonych przez pracowników – może zastosować 50% koszty uzyskania przychodów. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia, zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o PDOF.

28 maja 2019