24 – 28 lutego | najnowsze informacje w akcyzie | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Zmiana przeznaczenia oleju opałowego

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19.02.2019 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.288.2019.1.MK

Spółka w ramach prowadzonej działalności kupuje m.in. lekki olej opałowy klasyfikowany do kodu CN 2710 19 47 wykorzystywany jako paliwo rozpałkowe w kotłach parowych znajdujących się w jej elektrociepłowniach do produkcji energii elektrycznej. Z uwagi na fakt, że w przeważającej części zakupywany przez Spółkę lekki olej opałowy wykorzystywany będzie do produkcji energii elektrycznej w kotłach parowych, Spółka będzie nabywać go jako wyrób zwolniony od akcyzy na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym. W okresach zimowych lekki olej opałowy jest również wykorzystywany jako paliwo rozpałkowe w kotłach wodnych (należących do układu technologicznego), produkujących wyłącznie ciepło. W momencie zakupu lekkiego oleju opałowego, Spółka nie jest w stanie określić, w jaki sposób zostanie on zużyty. Jego ostateczne przeznaczenie zależy m.in. od bieżącego zapotrzebowania na dany typ energii. Z uwagi na konstrukcję posiadanych instalacji Spółka nie ma możliwości oddzielnego magazynowania oleju wykorzystywanego do kotłów parowych i do kotłów wodnych, lecz przechowuje go w tych samych zbiornikach. Spółka może określić ilość oleju zużytego w poszczególnych kotłach do produkcji określonego typu energii lub ciepła dopiero na podstawie prowadzonej ewidencji zużycia. W związku z powyższym powstała wątpliwość, czy Spółka ma prawo do zmiany przeznaczenia lekkiego oleju opałowego zakupywanego z zastosowaniem zwolnienia z podatku akcyzowego. Organ podatkowy uznał, że w przypadku przeznaczenia oleju opałowego klasyfikowanego do kodu CN 2710 19 47 nabytego jako zwolniony od akcyzy na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym do celów, które nie uprawniają do przedmiotowego zwolnienia (tj. jako paliwo rozpałkowe w kotłach wodnych produkujących wyłącznie ciepło), Spółka będzie miała obowiązek opodatkować przedmiotowy olej (w ilości wynikającej z prowadzonej ewidencji zużycia) w miesiącu zmiany tego przeznaczenia. Spółka będzie miała obowiązek złożyć deklarację dla podatku akcyzowego za ten miesiąc i zapłacić należny podatek akcyzowy.

PROCES LEGISLACYJNY

2. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Ustawa obniża stawki akcyzy na wyroby energetyczne, poprzez dodanie do art. 89 ust. 1ab, zgodnie z którym w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. stawki akcyzy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6, 8, pkt 12 lit. a i c oraz pkt 14, po obniżeniu zgodnie z przepisem ust. 1aa, są obniżone dodatkowo odpowiednio o 17,00 zł/1000 litrów, 17,00 zł/1000 kilogramów albo 0,4 zł/1 gigadżul (GJ). Ponadto Ustawa zmienia wprowadzenie do wyliczenia w art.89 ust. 1b, który otrzymuje brzmienie: „Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, stawki akcyzy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6, 8, pkt 12 lit. a i c oraz pkt 14, obowiązujące w poszczególnych latach kalendarzowych okresów, o których mowa w ust. 1a–1ab, uwzględniając kwoty ich obniżenia odpowiednio zgodnie z ust. 1a–1ab”.
Jedocześnie w przypadku opłaty paliwowej, dotychczasowe, stosowane do 29 lutego 2020 r. stawki podwyższono od 1 marca 2020 r. o 17,00 zł za 1000 litrów albo o 17,00 zł za 1000 kg.
Zmiany wchodzą w życie 1.03.2020 r.

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

Rozporządzenie dodaje § 3b do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz. U. z 2019 r. poz. 2427). Zgodnie z § 3b zwalnia się do dnia 31 października 2020 r. z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał do dnia 30 czerwca 2020 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie 1.07.2020 r.

2 marca 2020