31 sierpnia – 4 września | aktualności w podatkach od czynności cywilnoprawnych | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Opodatkowanie zamiany nieruchomości

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28.08.2020 r., znak 0111-KDIB2-2.4014.121.2020.2.MZ. Trzy osoby fizyczne, są właścicielami sąsiadujących ze sobą nieruchomości gruntowych. Każda z tych osób jest właścicielem jednej z nieruchomości. Właściciele zamierzają dokonać podziału nieruchomości i zamiany gruntów w oparciu o art. 98b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Właściciele oświadczyli, że planowana zamiana gruntów spowodowana jest ukształtowaniem działek uniemożliwiającym ich racjonalne zagospodarowanie. W kancelarii notarialnej zawarto w formie aktu notarialnego przedwstępną umowę zamiany, na podstawie której właścicielki ww. nieruchomości – w związku z treścią art. 98b ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami – zobowiązały się do dokonania zamiany. W wykonaniu zawartej umowy przedwstępnej zaplanowano zawarcie przed notariuszem umowy zamiany, w której wszyscy właściciele na podstawie art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami dokonają wzajemnych zamian części swych nieruchomości. W związku z powyższym Wnioskodawczyni powzięła wątpliwość czy zamiana nieruchomości, w trybie art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Organ podatkowy uznał, że jeżeli czynność zamiany części nowo wydzielonych nieruchomości (wzajemnego przeniesienia praw do części nieruchomości, które wejdą w skład nowo wydzielonych działek), zostanie dokonana na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami, to w przedmiotowej sprawie będzie mieć zastosowanie art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a w konsekwencji przedmiotowa czynność zamiany nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.

7 września 2020