24 – 28 sierpnia | aktualności w podatku od towarów i usług | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21.08.2020 r., znak 0111-KDIB3-3.4012.367.2020.1.JS

Wnioskodawca planuje nabycie narzędzia, które będzie wykorzystywane do tłoczenia elementów stalowych produkowanych na zamówienie klienta Wnioskodawcy. Transakcja obejmuje nabycie narzędzia od podmiotu z siedzibą w Hiszpanii, niezarejestrowanego dla celów VAT w Polsce, który wcześniej nabędzie to narzędzie od dostawcy z Chin. Narzędzie będzie przemieszczone bezpośrednio z Chin do Polski, do fabryki Wnioskodawcy. Za organizację transportu z Chin do na terytorium Polski odpowiedzialny będzie w całości dostawca z Chin. To on dokona wyboru przewoźnika, będzie się z nim kontaktował, poniesie koszty transportu i to na nim spoczywało będzie ryzyko utraty towaru podczas transportu. Narzędzie będzie objęte procedurą celną dopuszczenia do obrotu w Polsce, a podmiotem dokonującym zgłoszenia towarów do tej procedury będzie Wnioskodawca. W wyniku ustaleń pomiędzy Wnioskodawcą a spółką hiszpańską kwota należnego cła zostanie jednak sfinansowana przez Spółkę hiszpańską. Zarówno spółka hiszpańska jak i Wnioskodawca nabędą prawo do dysponowania towarem jak właściciel na terytorium Polski. Faktura końcowa na narzędzie będzie wystawiona przez dostawcę z Chin po zakończeniu transportu. Następnie spółka hiszpańska wystawi fakturę ostateczną na Wnioskodawcę. Prawo do dysponowania narzędziem przejdzie na spółkę hiszpańską i Wnioskodawcę po wystawieniu faktur końcowych przez odpowiednio dostawcę z Chin i spółkę hiszpańską, a więc będzie to miało miejsce w momencie, kiedy narzędzie będzie znajdowało się już w fabryce Wnioskodawcy w Polsce. Przedmiotem transakcji nie jest dostawa z montażem, lecz jedynie dostawa towaru, jakim jest narzędzie. Narzędzie będzie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych przez Wnioskodawcę, tj. odsprzeda On narzędzie klientowi, według którego specyfikacji zostało ono zaprojektowane i będzie wykorzystywał to narzędzie do tłoczenia elementów stalowych na rzecz klienta.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z importem narzędzia.

Organ podatkowy uznał, że po stronie Wnioskodawcy tj. importera narzędzia, z chwilą powstania długu celnego powstanie obowiązek podatkowy. Zatem Wnioskodawca jako importer towarów wykorzystywanych do prowadzonej działalności opodatkowanej  będzie uprawniony do odliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów za okres rozliczeniowy, w którym otrzyma dokument celny.

2. Brak obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25.08.2020 r., znak 0114-KDIP1-1.4012.351.2020.2.AKA

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m. in. w zakresie projektowania, dostarczania i montażu profesjonalnych systemów nagłośnieniowych, oświetleniowych, komunikacyjnych, interkomowych, kinotechniki, mechaniki scenicznej itp. w różnego rodzaju obiektach. Typowymi systemami sprzedawanymi klientom są systemy nagłośnieniowe, systemy kinotechniki; systemy audio video; systemy oświetlenia scenicznego; systemy komunikacji interkomowej; systemy interkomowe inspicjenta; systemy tłumaczeń symultanicznych; systemy mechaniki scenicznej. W wielu przypadkach Wnioskodawca na podstawie jednego zamówienia dostarcza/wykonuje szereg różnych systemów dla danego obiektu (np. centrum kultury lub teatru). Wnioskodawca realizując zamówienie może działać jako bezpośredni dostawca/wykonawca systemów dla ich finalnego odbiorcy lub jako poddostawca/podwykonawca. W zależności od postanowień umownych oraz charakteru i zakresu czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach danego zamówienia, sprzedaż kompleksowych systemów klientom może z punktu widzenia podatku VAT stanowić dostawę towaru albo dostawę towaru wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem albo wykonanie usługi. Kwota należności ogółem za dostawę/wykonanie przez Wnioskodawcę systemu lub systemów stanowi kwotę przekraczającą15 000 zł. W zakres świadczeń wykonywanych w ramach dostawy/wykonania systemów bardzo często wchodzą także towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Dostarczane klientowi w ramach dostawy/wykonania systemów towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 nie mają jednak charakteru samodzielnego, a są jedynie elementami pomocniczymi wobec świadczenia głównego, jakim jest dostawa/wykonanie kompletnego systemu dla klienta.

W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwość czy gdy w zakres świadczeń wykonywanych w ramach sprzedaży wchodzą także towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT do sprzedaży takiej będą miały zastosowanie przepisy ustawy o VAT dotyczące obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

Organ podatkowy uznał, że przedmiotem sprzedaży są systemy, które nie są wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT dlatego nie zachodzi obowiązek wynikający z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT, tj. obowiązek umieszczenia przez Wnioskodawcę na fakturach dokumentujących sprzedaż systemów wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”. Wnioskodawca świadczy bowiem jedną czynność polegającą na sprzedaży systemów, natomiast pozostałe czynności, tj. nabyte towary i usługi stanowią dodatkowe elementy niezbędne do wykonania przez Wnioskodawcę sprzedaży systemów na rzecz kontrahenta. Zatem świadczenia te pod względem ekonomicznym i gospodarczym są ściśle powiązane z wykonaną usługą, umożliwiające skorzystanie ze świadczenia podstawowego.

PROCES LEGISLACYJNY

1. Stawka 0% na darowizny na walkę z COVID-19

Projekt z dnia 20 sierpnia 2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (numer z wykazu 218)

Nowelizacja przewiduje wydłużenie możliwości stosowania stawki 0% do darowizn określonych towarów (m.in. wyrobów medycznych i środków ochrony) dla podmiotów walczących z epidemią.  Będzie to obowiązywać do zakończenia stanu epidemii ogłoszonego w związku z wirusem SARS-CoV-2.

Stawka 8%

Rozporządzenie przewiduje stawkę 8% do dostaw niektórych rodzajów nasienia zwierząt oraz do urządzeń dla niewidomych.

Wejście w życie przewidziano na 31.08.2020 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337305/katalog/12711060#12711060

2. SLIM VAT i inne zmiany

Projekt z dnia 14 sierpnia 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (numer z wykazu UD118)

Nowelizacja realizuje założenia uproszczeń w ramach tzw. pakietu SLIM VAT oraz zmiany w niektórych innych obszarach.

1. Prezenty małej wartości.

Będą nimi towary do 20 zł.

2. Fakturowanie

Planuje się rezygnację z wymogu uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in minus przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Ponadto przepisy mają wprost regulować sposób ujęcia faktur korygujących in plus.

3. Kurs walut obcych

Podatnicy będą mogli stosować przy przeliczaniu wartości walut obcych zasady takie jak w podatkach dochodowych.

4. Zaliczki na eksport

Stawka 0% będzie mogła być zastosowana do zaliczek z tytułu eksportu, jeżeli termin wywozu nie przekracza 6 miesięcy (obecnie są to zasadniczo 2 miesiące).

5. Termin na odliczenie podatku naliczonego

Wydłużony ma być termin na odliczenia podatku z otrzymanej faktury – do 3 okresów rozliczeniowych (przy rozliczeniu miesięcznym).

6. Podatek z faktur za nabycie usług noclegowych

Podatnicy będą mogli odliczać VAT z faktur za nabycie usług noclegowych – o ile świadczenie będzie przedmiotem odsprzedaży (refakturowania).

7. Wiążąca Informacja Stawkowa

Będzie istniała możliwość złożenia wniosku o WIS w sprawie klasyfikacji towarów według PKWiU. W razie, gdy zakres przedmiotowy wniosku pokrywa się z przedmiotem toczącego się postępowania lub sprawa została rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego, WIS nie będzie wydawana. Moc ochronna WIS nie będzie dotyczyć transakcji uznanych za nadużycie prawa. WIS będzie ważna przez okres 3 lat od dnia jej wydania.

8. Biała lista (wykaz podatników VAT)

Numer PESEL nie będzie zamieszczany w wykazie. Właściwi do dokonywania sprostowań oraz usuwania danych będą naczelnicy urzędów skarbowych.

9. Deklaracje kwartalne

Możliwość składania deklaracji kwartalnych będzie wyłączona jedynie w zakresie dostawy towarów o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy (bez usług z tego załącznika).

10. Mechanizm podzielonej płatności (split payment)

Doprecyzowano, że obligatoryjne zastosowanie split paymentu dotyczy faktur, w których wartość brutto przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość. Zwiększono możliwość wyłączenia MPP, gdy dokonywane są potrącenia. Środki z rachunku VAT będą mogły być przeznaczone na zapłatę kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów czy też należności celnych na rzecz agencji celnych. Wniosek o zwrot będą mogły złożyć także podmioty niebędące podatnikami, dla których otwarto rachunek VAT.

11. Tax Free

System zwrotu podatku VAT podróżnym zostanie zinformatyzowany – specjalny system elektroniczny TAX FREE, w którym sprzedawcy będą musieli mieć konto (na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Sprzedawcy będą musieli także prowadzić w formie elektronicznej specjalną ewidencję. Zwrotu podatku podróżnym będzie mógł być dokonywany we wszystkich formach bezgotówkowych. Zliberalizowane będą warunki, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie zwrotu podatku VAT podróżnym. Zwrot będzie otrzymywany jedyne przez podróżnego, który dokonał zakupu towarów w systemie TAX FREE. Podstawą do dokonania zwrotu podatku VAT podróżnemu będzie elektroniczne potwierdzenie wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej ujętych w elektronicznym dokumencie TAX FREE. Nie będzie trzeba dołączać paragonu. Sprzedawcy, którzy będą chcieli prowadzić sprzedaż w TAX FREE będą musieli od 1.01.2022 r. wprowadzić kasy online.

Nowelizacja ma wejść w życie zasadniczo 1.01.2021 r.; w zakresie TAX FREE – od 1.01.2022 r.

Projekt jest na etapie prac rządowych:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337206/katalog/12710372#12710372

1 września 2020