Nowości w podatku akcyzowym | ECDP Group

1.      Zwolnienie wyrobów gazowych przeznaczone do celów opałowych w procesach mineralogicznych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15.07.2019 r., znak: IBPP4/4513-160/15-2/PK

Wnioskodawca specjalizuje się w produkcji elementów aluminiowych dla przemysłu motoryzacyjnego. W procesie produkcji elementów aluminiowych, który stanowi zasadniczy przedmiot działalności, Wnioskodawca wykorzystuje, m.in. gaz ziemny klasyfikowany do kodu CN 2711 21 00. Działalność produkcyjna realizowana jest w trzech odlewniach, w których gaz ziemny wykorzystywany jest wyłącznie do celów opałowych w procesach metalurgicznych, w tym w odlewni kokilowej, w której produkuje się głowice cylindrów. Ponadto, w odlewni kokilowej wytwarza się odlewy z rdzeniami piaskowymi metodą grawitacyjnego zalewania kokili (tj. form metalowych).

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że w przypadku produkcji rdzeni piaskowych nie będzie zachodził proces mineralogiczny. W konsekwencji wyroby gazowe zużyte do celów opałowych w procesie produkcji rdzeni piaskowych nie będą korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym. Zwolnienie, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym nie będzie obejmowało wyrobów gazowych zużytych w celach opałowych przy produkcji rdzeni piaskowych, który to proces nie jest ani częścią procesu metalurgicznego ani nie jest procesem mineralogicznym, ani procesem elektrolitycznym ani też nie stanowi redukcji chemicznej, co skutkuje opodatkowanie wyrobów gazowych na zasadach ogólnych.

2.      Obowiązki informacyjne podmiotu prowadzącego skład podatkowy

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11.07.2019 r., znak: 0111-KDIB3-3.4013.115.2018.1.WR

Wnioskodawca zajmuje się obrotem gazem LPG oraz prowadzi skład podatkowy. Kontrahenci Wnioskodawcy posiadają zezwolenia, właściwego naczelnika urzędu skarbowego, na wyprowadzenie wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Wnioskodawca przekazuje co miesiąc, na podstawie art. 54 ust. 15 ustawy o podatku akcyzowym, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, informację o wyrobach akcyzowych wyprowadzonych ze składu podatkowego i podmiotach, które tego dokonały. W informacji zawarte są dane o wyprowadzonych wyrobach akcyzowych, wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawka akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Organ podatkowy zgodził się z Wnioskodawcą, że w związku z wyprowadzeniem poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawka akcyzy ze względu na przeznaczenie, jest zarówno podatnikiem podatku akcyzowego, jak i podmiotem wysyłającym ww. wyroby, odpowiedzialnym za wypełnienie obowiązków formalnych do zastosowania zerowej stawki akcyzy. Tym samym na gruncie przepisów akcyzowych, w sprawie objętej wnioskiem, kontrahent Wnioskodawcy nie jest podmiotem dokonującym wyprowadzenia ww. wyrobów ze składu podatkowego. Wnioskodawca w informacji, o której mowa w art. 54 ust. 15 ustawy o podatku akcyzowym, nie wykazuje podmiotów, które są właścicielami wyrobów objętych wnioskiem i ww. wyrobach objętych zerową stawką, które zostały wyprowadzone ze składu podatkowego Wnioskodawcy i względem których Wnioskodawca jest podatnikiem akcyzy.

PROCES LEGISLACYJNY

3.     Ustawa z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Ustawa została przyjęta przez Senat bez poprawek 12.07.2019 r, zaś 15.07.2019 r. została przekazana Prezydentowi do podpisu.

19 lipca 2019