PODATKI BEZPOŚREDNIE | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

PDOP

1. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1.02.2019 r., znak: 0111-KDIB1-1.4010.552.2018.1.SG

Przychody i koszt działalności zwolnionej na podstawie zezwolenia SSE należy uwzględniać przy kalkulacji limitu z art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP

Organ interpretacyjny potwierdził zajmowane dotychczas stanowisko dotyczące kalkulacji limitu z art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP. Wskaźnik ten jest kalkulowany w oparciu o zysk przed opodatkowaniem, a tym samym niezasadne byłoby rozdzielanie przychodów i kosztów na te związane z działalnością opodatkowaną i zwolnioną. Literalne brzmienie przepisu wskazuje więc, że przy kalkulacji tzw. podatkowego wskaźnika EBITDA, tj. nadwyżki sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m. i odsetek – podatnicy prowadzący działalność zarówno opodatkowaną oraz zwolnioną na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP – powinni uwzględniać przychody i koszty z obu kategorii działalności.

2. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1.02.2019 r., znak: 0114-KDIP2-2.4010.586.2018.2.SJ

Nabywane od podmiotu powiązanego usługi o charakterze informatycznym podlegają w całości zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów

Podatnik nie posiada we własnych strukturach pełnego zespołu informatycznego, dlatego też nabywa od podmiotu powiązanego usługi o charakterze informatycznym. Świadczenie obejmuje m.in. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania podstawowych aplikacji biurowych, udzielanie wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania IT,  administrowanie łączem telekomunikacyjnym, a także dbałość o ogólne utrzymanie oprogramowania i sieci. Organ interpretacyjny uznał, że tego typu świadczenie nie podlega limitowaniu zgodnie z art. 15e ustawy o PDOP. Nie zostało bowiem wprost wymienione w przepisie – co więcej – nie stanowi świadczenia o podobnym charakterze do wymienionych. Organ uznał, że charakter nabytej usługi nie pozwala na uznanie jej za usługę doradczą, usługę zarządzania i kontroli, a także usługę przetwarzania danych.

3. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1.02.2019 r., znak: 0111-KDIB1-3.4010.596.2018.1.APO

Zasady obliczania limitu wysokości nadwyżki kosztów finansowania dłużnego, która może być przez podatnika ujęta w kosztach uzyskania przychodów

Podatnicy – zgodnie z art. 15c ustawy o PDOP – są zobowiązani wyłączyć z kosztów podatkowych nadwyżkę kosztów finansowania dłużnego w wysokości przekraczającej 30% wartości „podatkowej EBITDA” tj. nadwyżki sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonej o przychody o charakterze odsetkowym nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m, oraz kosztów finansowania dłużnego nieuwzględnionych w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Z kolei, w celu obliczenia nadwyżki kosztów finansowania dłużnego należy zsumować wszystkie poniesione w danym roku podatkowym i zaliczone do kosztów podatkowych koszty finansowania dłużnego, a następnie wynik pomniejszyć o łączną wartość przychodów o charakterze odsetkowym. Jednocześnie – zgodnie z art. 15c ust. 14 pkt 1 ustawy o PDOP – wyłączenia z kosztów nie stosuje się do nadwyżki nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 mln zł.

Organ interpretacyjny nie zgodził się z podatnikiem, że limit o którym mowa w przepisie (art. 15c ust.1 ustawy o PDOP) stanowi sumę kwoty 3.000.000 zł oraz 30% wskaźnika EBITDA. Jak wskazano, jeżeli kwota obliczonej przez podatnika nadwyżki nie przekracza progu 3.000.000 zł (w roku podatkowym) – całość stanowi dla niego koszt uzyskania przychodu. Natomiast w przypadku, gdy kwota nadwyżki przekroczy w roku podatkowym wskazany próg – należy wyłączyć z kosztów podatkowych tę jej część, która przekracza 30% wartości podatkowej EBITDA.

PDOF

1. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1.02.2019 r., znak: 0115-KDIT2-2.4011.474.2018.1.HD

Obowiązki płatnika w związku z udostępnieniem pracownikowi samochodu służbowego oraz finansowaniem kursu języka angielskiego

Pracodawca umożliwia pracownikowi korzystania z samochodu służbowego, za pomocą którego przemieszcza się z miejsca zamieszkania (pobytu) do siedziby firmy. Pracownik zamieszkuje w tej samej miejscowości, w której ulokowana jest siedziba firmy. Dodatkowo, spółka finansuje pracownikowi kurs języka angielskiego – niezbędny w celu realizacji obowiązków służbowych. Organ interpretacyjny zaakceptował stanowisko spółki zgodnie z którym, korzystanie przez pracownika z powierzonego mu samochodu służbowego stanowi realizację celu służbowego jakim jest dbałość o powierzone mienie pracodawcy. Tym samym, możliwość dojazdu do pracy samochodem służbowym nie skutkuje powstaniem przychodu pracownika ze stosunku pracy.

Z kolei, sfinansowanie pracownikowi kursu języka angielskiego prowadzi do powstania po jego stronie przychodu ze stosunku pracy – jednakże, korzysta on ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PDOF. W konsekwencji, na pracodawcy – jako płatniku – nie ciążą obowiązki pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w związku z dojazdem pracownika do pracy samochodem służbowym, a także uczęszczaniem na kurs języka angielskiego.

2. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 23.01.2019 r., sygn. akt: I SA/Gd 1042/18

Częściowy zwrot wkładu do spółki osobowej

Sąd wyjaśnił, że choć zwrot części udziału wspólnikowi spółki komandytowej jest niewątpliwie świadczeniem na jego rzecz, to nie może być utożsamiony z przychodem z udziału, należnym każdemu ze wspólników. W wyniku zwrotu wkładu wspólnik odzyskuje bowiem część swojego majątku, wniesionego wcześniej do spółki jako jego wkład. Zwrot wkładu oznacza, że przy wystąpieniu ze spółki, czy też jej likwidacji zwrócony mu zostanie jego udział kapitałowy odpowiadający rzeczywiście pozostawionemu w spółce wkładowi. Skoro wniesienie wkładu i jego zwrot są neutralne podatkowo, to nie sposób uznać, że zwrot części wkładu stanowić ma przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust 1 ustawy o PDOF.

Podatnik nie otrzymuje bowiem w tym wypadku żadnego przysporzenia majątkowego. Kwota uzyskana jako zwrot części wkładu stanowi bowiem część wartości wcześniej wniesionego do spółki osobowej majątku podatnika, a jednocześnie pomniejsza jego udział kapitałowy w spółce.

PROCES LEGISLACYJNY

Projekt rozporządzenia z  21.01.2019 r. Ministra Finansów w sprawie przedłużenia niektórych terminów w zakresie podatku od niezrealizowanych zysków

Szczegóły Projektu przedstawione w PPT nr 19.

Projekt został skierowany do podpisu Ministra Finansów.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320207/katalog/12564703#12564703

8 lutego 2019