Podatki bezpośrednie | ECDP Group

Zmiany w obszarze podatków bezpośrednich
(8 – 12 kwietnia 2019)

1.      Nabywanie usług IT oraz licencji do korzystania z systemów IT a regulacja art. 15e ustawy o PDOP.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5.04.2019 r., znak 0111-KDIB2-1.4010.559.2018.2.BKD

Spółka nabywa od podmiotu powiązanego usługi IT obejmujące m.in. projektowanie, programowanie oraz usuwanie błędów związanych z tworzeniem i utrzymywaniem systemów IT; bieżące wsparcie IT, ochronę systemów IT, korygowanie błędów systemowych, a także zapewnienie prawa do korzystania z systemów IT (licencjonowanie). Jak wskazała spółka, licencjonowanie zapewnione przez podmiot powiązany stanowi tzw. licencję użytkownika końcowego, co oznacza, że prawa spółki są ograniczone wyłącznie do wewnętrznego użytkowania systemów IT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Organ podatkowy zgodził się ze spółką, że w odniesieniu do nabywanej usługi IT – z wyłączeniem licencjonowania systemów IT – nie znajdzie zastosowania ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP.  Jak wskazano, nie ma bowiem podstaw do uznania nabywanych usług za usługi w szczególności – doradztwa, zarządzania, czy też przetwarzania danych. W ocenie organu, nie mogą być one również uznane za świadczenia podobne do usług wskazanych w przytoczonej regulacji. Jednocześnie, organ uznał, że w odniesieniu do części kosztów – dotyczących nabywanych licencji na korzystanie z systemów IT – zastosowanie ma przepis art. 15e ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP. Tym samym, nabywane licencje użytkownika końcowego od podmiotów powiązanych podlegają limitowaniu w możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych,  w myśl powyższej regulacji.

2.      Zasady prowadzenia ewidencji rachunkowej w ramach działalności gospodarczej na terenie SSE

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4.04.2019 r., znak IBPB-1-2/4510-571/15-1/AK

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie dwóch zezwoleń. Zdaniem Spółki, w związku z prowadzoną działalności w całości na terenie SSE, jest ona zobligowana do prowadzenia jednej (wspólnej) ewidencji, spełniającej wymogi art. 9 ustawy o PDOP. Ewidencja ta powinna – przede wszystkim – zapewniać możliwość określenia kwoty dochodu zwolnionego z opodatkowania oraz podlegającego opodatkowaniu, niezależnie od liczby posiadanych zezwoleń strefowych. Ponadto spółka podkreśliła, że w przepisach regulujących zasady kalkulacji wyniku podatkowego przedsiębiorcy strefowego brak jest wymogu dodatkowego podziału dochodów z działalności związanej z dwoma odrębnymi zwolnieniami. Organ interpretacyjny uznał stanowisko podatnika za prawidłowe.

3.      Możliwość zaliczenia do KUP wydatków ponoszonych przez spółkę na sfinansowanie podatku „u źródła”

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4.04.2019 r., znak 0114-KDIP2-1.4010.71.2019.1.KS

Spółka dokonuje płatności należności licencyjnych na rzecz kontrahenta z siedzibą w Holandii.  Umowa pomiędzy podmiotami zawiera klauzulę, w świetle której, spółka wypłaca na rzecz kontrahenta całą kwotę, natomiast podatek u źródła opłaca z własnych środków obrotowych, obliczając go tzw. rachunkiem w stu. Organ zgodził się z podatnikiem, że do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatek w postaci uregulowania za kontrahenta zagranicznego podatku u źródła w sytuacji, gdy obowiązek jego pokrycia przez płatnika wynika z postanowień umowy łączącej strony. Jak wskazał organ, ciężar podatku u źródła ponoszony przez spółkę za kontrahenta, ma związek z prowadzoną przez niego działalnością, a także z uzyskiwanymi przez niego przychodami. Co więcej – w jego ocenie – nie znajdzie zastosowania żaden z przepisów art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP. Podsumowując, wydatek w postaci zapłaconego przez spółkę z własnych środków podatku u źródła wynikający z postanowień umów zawieranych z kontrahentem, w sytuacji gdy kwota ta, nie zostanie w żaden sposób zwrócona, będzie mógł stanowić dla niej koszt uzyskania przychodu.

PDOF

4.      Obowiązki płatnika w związku z wypłacaniem uczestnikom projektu świadczenia stażowego współfinansowanego ze środków unijnych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4.04.2019 r., znak  0113-KDIPT3.4011.126.2019.1.KK

Uczelnia realizuje projekt w ramach którego, wypłacać będzie wynagrodzenie stażowe dla swoich studentów uczestniczących w programie. Wydatki – w większości – będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ale także z dotacji celowej oraz wkładu własnego Uczelni. Wynagrodzenie stażowe wypłacane będzie studentowi za faktycznie przepracowaną godzinę stażu u wybranego pracodawcy. Organ podatkowy zgodził się z Uczelnią, że wypłacone studentom środki, stanowić będą dla nich przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o PDOF, jednak zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 tej ustawy. Stosownie bowiem do treści przytoczonego przepisu, wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
W konsekwencji, Uczelnia jako płatnik, nie będzie zobowiązana do naliczenia, pobrania i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych wynagrodzeń stażowych.

5.      Zastosowanie 50% KUP w stosunku do całości wynagrodzenia nauczyciela akademickiego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5.04.2019 r., znak 0115-KDIT2-1.4011.11.2019.2.DW

Nauczyciele akademiccy są zatrudnieni na uczelni na podstawie umowy o pracę na stanowiskach badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych oraz badawczych. W ramach wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę w chwili obecnej, wyróżniona jest część z tytułu korzystania z praw autorskich lub rozporządzania tymi prawami. Zgodnie z  treścią art. 116 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uczelnia zwróciła się z zapytaniem czy 50% koszty uzyskania przychodów, mają zastosowanie do całości wynagrodzenia nauczyciela akademickiego, zatrudnionego na umowę o pracę (aktu mianowania).

Organ interpretacyjny zgodził się z Uczelnią, że zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PDOF, 50% koszty uzyskania przychodów mają zastosowanie do wszystkich elementów wynagrodzenia nauczyciela akademickiego, o których mowa w art. 136 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tj. wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za staż pracy, dodatku funkcyjnego, dodatku zadaniowego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe albo godziny nadliczbowe, dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych oraz innych dodatków, jeżeli zostały określone w zakładowym układzie zbiorowym pracy albo regulaminie wynagradzania. Jak wskazał organ, wszystkie wymienione składniki wynagrodzenia stanowią element wynagrodzenia za pracę twórczą, a tym samym – dla celów zastosowania podwyższonych kosztów – nie ma konieczności dokumentowania faktu powstania utworów w ramach stosunku pracy. Zdaniem organu, Uczelnia jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, będzie uprawniona do stosowania do całości wynagrodzenia zatrudnionych nauczycieli akademickich kosztów w wysokości 50% uzyskanego przychodu.

15 kwietnia 2019