Jakie zmiany nastąpiły w podatku VAT? | ECDP Group

1.      Miejsce świadczenia i opodatkowania udostępnienia infrastruktury laboratorium

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10.07.2019 r., znak: 0115-KDIT1-2.4012.238.2019.2.RS

Uniwersytet realizuje program badawczy z zakresu ochrony zdrowia (dalej jako projekt M.). Dla realizacji tego zadania w strukturze Uniwersytetu utworzono jednostkę M. – wspólną jednostkę badawczą Uniwersytetu i szwedzkiej uczelni. W ramach zawartego porozumienia szwedzka uczelnia udostępnia na potrzeby badań swoje pracownie naukowe ponosząc bieżące koszty utrzymania laboratorium a Uniwersytet zobowiązuje się do zwrotu rzeczywistych kosztów ponoszonych przez szwedzką uczelnię w związku z korzystaniem z tej pracowni. Na potrzeby jednostki M. udostępniane są głównie platformy do analiz molekularnych. Przy rozliczaniu kosztów korzystania z pracowni szwedzka uczelnia wystawia na rzecz Uniwersytetu faktury zatytułowane „Zwrot kosztów poniesionych przez Uniwersytet w Y. podczas realizacji projektu M.” i nie nalicza szwedzkiego VAT.

Organ podatkowy uznał, że do nabywanych przez Uniwersytet od szwedzkiej uczelni usług nie znajdzie zastosowania art. 28e ustawy o VAT, gdyż przedmiotem ww. usług, nie jest wynajem czy dzierżawa pomieszczeń laboratorium wraz z jego infrastrukturą, lecz dysponowanie tą infrastrukturą, przy czym Uniwersytet nie ma prawa do wyłącznego i samodzielnego korzystania z niej. Przedmiotem udostępnienia są głównie platformy do analiz molekularnych a także odczynniki i materiały zużywane podczas prowadzanych badań. W związku z faktem, że Uniwersytet spełnia definicję podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT, miejscem świadczenia i opodatkowania ww. usług – zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT– jest terytorium Polski. Tym samym Uniwersytet będzie zobowiązany do rozpoznania importu ww. usług.

2.      Wyłączenie z opodatkowania VAT wniesienia wkładu finansowego na produkcję filmu w zamian za udział w zysku z eksploatacji filmu

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11.07.2019 r., znak: 0112-KDIL4.4012.238.2019.1.MB

Wnioskodawca nieprowadzący działalności gospodarczej zamierza zawrzeć umowę inwestycyjną, zgodnie z którą wniesie wkład finansowy na produkcję filmu w zamian za udział w zysku z eksploatacji filmu. Umowa stanowi, że producent filmu nie jest zobowiązany dokonać zwrotu całego wniesionego przez Wnioskodawcę wkładu finansowego, a jedynie do rozliczenia wpływów. Obowiązek ten nie występuje również w razie poniesienia straty przez Producenta przy realizacji filmu.

Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy i wskazał, że między stronami umowy inwestycyjnej nie dojdzie do udzielenia pożyczki, a uzyskany przez Wnioskodawcę w zamian za wniesienie wkładu finansowego udział w zysku z eksploatacji filmu nie będzie stanowił wynagrodzenia z tytułu świadczonej usługi pożyczki. W związku z zawarciem opisanej umowy dojdzie jedynie do przekazania środków pieniężnych przez Wnioskodawcę na rzecz Producenta, które nie podlega opodatkowaniu VAT. Udział w zysku z eksploatacji filmu nie będzie stanowił również wynagrodzenia za wykonanie jakiejkolwiek usługi przez Wnioskodawcę na rzecz Producenta w ramach realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

PROCES LEGISLACYJNY

3.      Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych – druk nr 3622

Rozliczanie importu w deklaracji

Projekt zawiera zmiany w zakresie rozliczania podatku od towarów importowanych w deklaracji podatkowej – procedura z art. 33a ustawy o VAT.

Rozliczany import

W deklaracji podatkowej będzie mógł być rozliczany cały import towarów, tj. zarówno objęty uproszczeniami celnymi jak i objęty zgłoszeniami celnymi na ogólnych zasadach. Do tej pory procedura z art. 33a dotyczyła jedynie przypadku, gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju uproszczeniem, o którym mowa w art. 166 oraz art. 182 unijnego kodeksu celnego.

Uprawnieni podatnicy

Z nowelizacji wynika, że z rozliczenia podatku w deklaracji będą mogli zasadniczo korzystać podatnicy, którzy dokonują zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego. Warunek ten nie będzie dotyczył podatników posiadających pozwolenie na stosowanie określonych uproszczeń celnych (wskazanych w art. 166 oraz w art. 182 unijnego kodeksu celnego) oraz podatników posiadających status upoważnionych przedsiębiorców, tzw. AEO.

Wyłączenie możliwości składania deklaracji kwartalnych

Podatnicy rozliczający podatek należny z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji VAT nie będą mogli składać kwartalnych deklaracji VAT.

Informowanie naczelnika

Do skorzystania z rozliczania w deklaracji, podobnie jak dotychczas, będzie konieczne złożenie zaświadczenia o braku zaległościach oraz potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego. Dokumenty te będą jednakże składowane do jednego naczelnika, a nie jak obecnie do każdego, przed którym dokonywany jest import. Zniesiony natomiast zostanie obowiązek informowania naczelnika urzędu celno-skarbowego i urzędu skarbowego o rozpoczęciu lub o rezygnacji z procedury z art. 33a ustawy o VAT.

Informacja o zarządzie sukcesyjnym

Podatnicy zostaną zwolnieni z obowiązku poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o informacji o zarządcy sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej.

Projekt trafił do Sejmu 12.07.2019 r. Zmiana w zakresie zarządu sukcesyjnego wejdzie w życie 1.01.2020 r., natomiast odnośnie rozliczania podatku w deklaracji – od 1.07.2020 r.

4.      Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa – druk nr 3255)

Wznowienie prac nad nową matrycą stawek VAT

Projekt nowelizacji dotyczy m.in. nowej matrycy stawek VAT, które opisano w Podatkowym Przeglądzie nr 10. W Podatkowym Przeglądzie nr 27 poinformowaliśmy o tym, że 15.03.2019 r. Projekt został zdjęty z porządku obrad Sejmu przed pierwszym czytaniem – co oznaczało czasowe zawieszenie prac. W dniu 3.07.2019 r. Projekt został jednakże przyjęty na pierwszym czytaniu – co oznacza, że prace nad nim zostały na powrót podjęte.

5.      Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy nr 3602

Przesunięcie w czasie obowiązkowego split paymentu

Trwają prace sejmowe nad wprowadzeniem obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności w niektórych branżach. Założenia zmian przedstawiono w Podatkowych Przeglądach nr 34 i 42. Pierwotnie wejście w życie nowelizacji planowano na 1.09.2019 r. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych rekomenduje jednak opóźnienie wprowadzenia obligatoryjnego split paymentu na 1.11.2019 r. O przesunięciu w czasie poinformował także Premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej.

Ze stanem prac legislacyjnych można się zapoznać pod tym linkiem.

6.      Objaśnienia podatkowe z 11.07.2019 r. dot. ulgi na zakup kas rejestrujących on-line

Ministerstwo Finansów przygotowało objaśnienia, które dotyczą zasad odliczania (zwrotu) od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących on-line. Objaśnienia mają za zadanie przedstawienie kwestii dotyczących możliwości dokonywania przez podatników odliczeń (zwrotów) kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących on-line po 1 maja 2019 r.

Objaśnienia dostępne są tutaj.

19 lipca 2019