Czy wydatki związane z zawartą umową o świadczenie usług zarządzania będą stanowić koszt podatkowy spółki? | ECDP Group

Zespół ECDDP zwraca Państwa uwagę na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 07.07.2017 r., znak: 0111-KDIB1-3.4010.142.2017.1.MST. Spółka wskazała, że zamierza podpisać umowę o świadczenie usług zarządzania (dalej jako Umowa) ze swoim jedynym członkiem zarządu, prezesem. Spółka zobowiązana była dostarczać na własny koszt zasoby niezbędne do realizacji Umowy tj. pomieszczenie biurowe wraz z wyposażeniem, samochód, telefon komórkowy i komputer przenośny. W przypadku świadczeniem usług poza siedzibą Spółki, osobie zarządzającej zawracane będą też koszty podróży, zakwaterowania oraz ewentualnie koszty używania samochodu prywatnego do celów służbowych. Dodatkowo prezes zarządu pobierać będzie też wynagrodzenie stałe i zmienne (wyliczane w sposób uzależniony od osiąganych wyników). Spółka zadała pytanie, czy wyżej wymienione wydatki będą stanowiły dla niej koszt podatkowy.

Zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy. Chcąc zakwalifikować dany wydatek do kosztów podatkowych należy zbadać istnienie związku pomiędzy jego poniesionym a powstaniem, zwiększeniem bądź tez możliwością powstania przychodu. Udostępnienie osobie zarządzającej sprzętu służącego realizowaniu przez nią usług zarządzania oraz ponoszenie związanych z tym kosztów (np. wydatki na nocleg podczas podróży służbowych, wynagrodzenia) pozostaje w ścisłym związku z funkcjonowaniem Spółki i możliwością osiągania przez nią przychodów. Usługi świadczone przez prezes zarządu mają bowiem bezpośredni wpływ na możliwość ich generowania lub zabezpieczenia.

Jako celowe i związane z kosztem uzyskania przychodu należy potraktować również kwoty stanowiące zwrot z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych. Należy jednak zwrócić uwagę na ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 51  ustawy o PDOP.  Mając to na uwadze, wydatki te Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania jedynie w części nieprzekraczającej kwot wynikających z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów służbowych oraz stawki za jeden kilometr przebiegu określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy oraz pod warunkiem prowadzenia stosownej ewidencji przebiegu pojazdu zgodnie z art. 16 ust. 5 ustawy o PDOP.

Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem Spółki, że ww. wydatki (przy uwzględnieniu ograniczeń dotyczących zwrotu kosztów z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych) stanowić będą koszt podatkowy w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP bowiem jest to wydatek poniesiony w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, niewymieniony w art.16 ust.1 ww. ustawy.

19 lipca 2017