PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11.10.2018 r., sygn. akt I FSK 1396/16

Działka budowlana wskutek podziału nie traci charakteru budowlanego

Właściciel nieruchomości, dla której wydana została decyzja o warunkach zabudowy wdał się w spór z organem podatkowym w zakresie uznania wydzielonych z przedmiotowej nieruchomości działek za tereny niezabudowane inne niż budowlane, których dostawa byłaby zwolniona z podatku według art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Podatnik podniósł, że wskutek podziału pierwotnej nieruchomości powstały cztery działki, które nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie są objęte decyzją o warunkach zabudowy, ponieważ uprzednio wydana decyzja dotyczyła jednej, dużej nieruchomości. Sąd I instancji przyznał podatnikowi rację i uznał, że sporne nieruchomości można było zakwalifikować jako teren budowlany do czasu jej podziału. Ostatecznie podatnik przegrał przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. NSA podkreślił, że przed podziałem, podatnik uzyskał decyzję o warunkach zabudowy tej nieruchomości czterema domami jednorodzinnymi. Ta okoliczność była przesądzająca, że działki po podziale nie stracą charakteru budowlanego.

2. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14.11.2018 r., znak 0115-KDIT1- 3.4012.680.2018.1.AP

Doręczenie faktury za pośrednictwem aplikacji mobilnej

W analizowanej przez organ sytuacji nabywca, akceptując regulamin aplikacji mobilnej, wyraża zgodę na zawarte w tym regulaminie żądanie otrzymywania faktur dokumentujących transakcje sprzedaży na stacji paliw Wnioskodawcy, w formie pliku PDF przesyłanego na podany przy rejestracji adres e-mail nabywcy. Tym samym w momencie dokonania przez nabywcę zakupu na stacji Wnioskodawcy, X. w imieniu Wnioskodawcy wyda (przydzieli) fakturę nabywcy na wskazany adres e-mail, za pośrednictwem infrastruktury X. związanej z aplikacją mobilną pobraną przez nabywcę.

Organ podatkowy uznał, że wysłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na wskazany przez nabywcę e-mail, zgodnie z jego żądaniem oznacza, że dokument został nabywcy udostępniony (przydzielony) i w odniesieniu do faktury elektronicznej świadczy o tym, że wypełniony został warunek o którym mowa w art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy, tj. wydano fakturę nabywcy.

W konsekwencji organ zgodził się z Wnioskodawcą, że planowane przez Wnioskodawcę wysyłanie faktur elektronicznych w formacie pliku PDF z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury X. związanej z aplikacją mobilną, na adres e-mailowy wskazany przez nabywcę podczas akceptacji regulaminu aplikacji mobilnej, w którym wyraził żądanie otrzymywania faktur w formie elektronicznej, będzie spełniało przesłanki do uznania, że nastąpi wydanie faktury w myśl art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT.

3. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14.11.2018 r., znak 0115-KDIT1-2.4012.703.2018.1.RS

Wydanie nagrody pieniężnej na karty w postaci ich zasilenia nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem

Organ podatkowy rozpatrywał kwestię opodatkowania nagród wydawanych uczestnikom programu w postaci zasilenia kwotami pieniężnymi kart płatniczych. Organ zauważył, że karta ta będzie stanowić środek płatniczy, spełniający funkcje zastępcze dla środków pieniężnych. Karta ta będzie jedynie rodzajem pieniądza elektronicznego upoważniającego do nabycia świadczenia, a więc do zakupu towarów lub/i usług.

W ocenie organu. same środki pieniężne jak i karty płatnicze nie są/nie będą towarem, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Wobec tego czynności zasilenia środkami pieniężnymi kart, nie można/nie będzie można utożsamiać z dostawą towarów jako czynności podlegające opodatkowaniu ww. podatkiem. Wydanie nagrody pieniężnej na karty płatnicze uczestnikom programu nie można/nie będzie można również uznać za świadczenie usług za odpłatnością. Usługodawca wydając uczestnikom programu nagrody pieniężne w postaci zasilenia kart płatniczych określoną sumą pieniędzy nie zobowiązuje/nie będzie zobowiązywać ich do wykonywania na jego rzecz jakichkolwiek czynności. W konsekwencji, w przedmiotowej sytuacji wydanie nagrody pieniężnej na karty w postaci ich zasilenia nie podlega/nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, wymienionych w art. 5 ust. 1 powołanej ustawy.

4. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14.11.2018 r., znak 0111-KDIB3-1.4012.691.2018.2.IK

Brak prawa do wystawienia faktury korygującej do faktury objętej okresem przedawnienia

Instytucja przedawnienia ma to do siebie, że w odniesieniu do okresu, który uległ przedawnieniu nie mogą być dokonywane żadne czynności ani zwiększające zobowiązanie podatkowe, ani zmniejszające zobowiązanie podatkowe. Podatnik nie jest tym samym zobowiązany do posiadania dokumentów oraz ewidencji prowadzonych dla celów rozliczania podatku za okresy, które uległy przedawnieniu.

Zatem jeśli u Wnioskodawcy nie wystąpiły żadne okoliczności przerywające lub zawieszające bieg terminu przedawnienia, to Wnioskodawca nie ma prawa do wystawienia faktury korygującej do faktury objętej okresem przedawnienia.

23 listopada 2018