Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym | ECDP Group

Ustawa, którą Sejm uchwalił 23.10.2018, wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (Dz. Urz. UE L 133 z 06.05.2014, str. 1) i określa zasady przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego za pośrednictwem bezpłatnego systemu teleinformatycznego, zwanego „platformą”. Tekst ustawy został skierowany dalszych prac w Senacie.

W art. 4 ustawy wprowadzono dla zamawiającego obowiązek odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy (nie jest wymagana akceptacja odbiorcy określona w art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) , zaś dla wykonawcy przewidziano swobodę w zakresie decyzji o wysyłaniu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiającego za pośrednictwem platformy. Przewidziano także możliwość przesyłania i odbierania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pośrednictwem platformy, jeżeli tylko strony wyrażą na to zgodę.

Z kolej art. 5 ustawy przewiduje obowiązek posiadania przez zamawiającego konta na platformie, przy czym założenie konta powinno nastąpić przed przewidywanym terminem otrzymania pierwszej ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.

Art. 6 ust. 1 ustawy stanowi, że ustrukturyzowana faktura elektroniczna oprócz danych wymaganych przepisami o podatku od towarów i usług powinna składać się również z danych zawierających informacje dotyczące odbiorcy płatności i wskazanie umowy zamówienia publicznego.

Celem ustawy jest wprowadzenie możliwości przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych między systemami informatycznymi w zamówieniach publicznych.

Wersja przesłana do Senatu przewiduje, że ustawa wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2019 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących powstania platformy i wymagań technicznych i organizacyjnych konta na platformie, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Będziemy śledzić dalszy proces legislacyjny i informować Państwa o wszelkich zmianach.

Treść ustawy jest dostępna na stronie:

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2888_u.htm

29 października 2018