Nowości w podatkach bezpośrednich | ECDP Group

1.      Opłaty licencyjne stanowią opłatę bezpośrednio związaną z wytworzeniem towarów

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16.07.2019 r., znak 0111-KDIB1-2.4010.232.2019.1.AW

Podatnik prowadzi działalność produkcyjną w zakresie wyrobów chemicznych dla branży meblarskiej oraz wyposażenia wnętrz. Spółka w ramach prowadzonej działalności nabywa m.in. surowce, materiały oraz prawa własności przemysłowej dotyczące wzorów (dekorów) i znaków towarowych. Organ interpretacyjny zaakceptował stanowisko przedstawione przez podatnika i tym samym uznał, iż ponoszone przez podatnika wydatki za korzystanie z praw przysługujących licencjodawcy (praw własności przemysłowej) stanowią opłatę bezpośrednio związaną z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy PDOP. W konsekwencji ograniczenie w zaliczaniu niektórych wydatków do kosztów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP nie znajdzie w przedmiotowej sprawie zastosowania.

2.     Brak podatku u źródła od opakowań

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16.07.2019 r., znak 0111-KDIB1-1.4010.200.2019.2.NL

Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji uszczelek i produktów pochodnych dla branży motoryzacyjnej, AGD i budowlanej. Kontrahenci podatnika niebędący polskimi rezydentami podatkowymi obciążają go płatnościami z tytułu udostępniania i wykorzystywania ich opakowań przy dostawie towarów. Organ interpretacyjny potwierdził stanowisko zajęte przez podatnika i wskazał, iż płatności związane z korzystaniem z palet oraz pojemników będących własnością odbiorców towarów nie powinny być zakwalifikowane jako przychody za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego lub urządzenia handlowego w rozumieniu postanowień art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP. W konsekwencji podatnik nie jest zobowiązany jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu dokonania płatności za wynajmowane palety oraz pojemniki.

          PDOF

3.      Prywatne rozmowy pracownika bez podatku

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8.07.2019 r., znak  0112-KDIL3-1.4011.149.2019.1.KF

Spółka prowadzi działalność w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej oraz systemów kompozytowych do tarasów, elewacji i ogrodzeń. Spółka zamierza udostępnić swoim pracownikom służbowe telefony komórkowe. Zasady korzystania z telefonów określa regulamin obowiązujący w spółce. Organ interpretacyjny potwierdził stanowisko podatnika i wskazał, iż incydentalne korzystanie z telefonu służbowego dla celów prywatnych nie powoduje powstania po stronie pracownika przychodu ze stosunku pracy. W ocenie organu interpretacyjnego, patrząc przez pryzmat wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 nie jest możliwe przypisanie wysokości powstałego przychodu dla danego pracownika. Ponadto organ wskazał, iż podzielenie ryczałtowej kwoty abonamentu przez ilość wykazanych w bilingu rozmów, sms-ów, mms-ów i jednostek transferu danych, prowadziłoby do nieuprawnionego różnicowania wartości tego samego świadczenia, bowiem w zależności od ilości przeprowadzonych rozmów, wysłanych sms-ów, mms-ów, wykorzystanych jednostek transferu danych wartość ta byłaby różna, podczas gdy ogólna kwota abonamentu jest taka sama. W konsekwencji po stronie spółki (pracodawcy) nie powstanie obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

4.      Wydatki na odzież roboczą stanowią koszt uzyskania przychodów

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15.07.2019 r., znak 0115-KDIT3.4011.226.2019.1.JŁ

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług geodezyjnych. W związku z wykonywaniem pracy w różnych warunkach atmosferycznych m.in w czasie mrozu i wiatru zakupił ochronną odzież roboczą typu skarpety termoaktywne, spodnie, polary, kurtki, softshelle, wzmacniane przeciwdeszczowe buty. Organ interpretacyjny zaakceptował stanowisko przedstawione przez podatnika i tym samym uznał, iż zakup ochronnej odzieży roboczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. W uzasadnieniu organ podkreślił, iż wydatki na zakup ochronnej odzieży roboczej mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej jedynie w takim zakresie w jakim racjonalnie jest to uzasadnione w tej działalności i wyłącznie pod warunkiem ich należytego udokumentowania.

5.      Podwójne wynagrodzenie członków zarządu jako niestanowiące kosztów podatkowych spółki

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 26.06.2019 r., sygn. akt I SA/Gd 804/19

Jak wyjaśnił sąd, w sytuacji, gdy zakresy czynności wykonywanych w ramach stosunku pracy i w ramach stosunku powołania do pełnienia członka zarządu na podstawie przepisów k.s.h. są takie same, to nie ma podstaw do uznania spornych wydatków poniesionych przez spółkę na wynagrodzenia z tytułu posiedzeń zarządu do kosztów uzyskania przychodów kontrolowanego roku. Podwójne wynagrodzenie członków zarządu za wykonywanie tych samych zadań nie ma bowiem związku z przychodami podatnika (czy też z zabezpieczeniem źródła przychodów).

6.      Sporządzenie opinii prawnej przez radcę prawnego to nie działalność twórcza

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9.07.2019 r., sygn. akt II FSK 2521/17

NSA uznał, że działalność radcy prawnego, polegająca na świadczeniu pomocy prawnej, nie jest działalnością twórczą, nie można zatem stosować do niej przywileju przysługującemu artystom oraz twórcom. W związku z powyższym, do opinii prawnej sporządzonej dla klienta, nie mogą być zastosowane 50% koszty autorskie.

PROCES LEGISLACYJNY

7.      Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Głównym założeniem projektu jest zwolnienie z opodatkowania przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PDOF, osiąganych przez podatników do ukończenia 26 roku życia.

Zwolnienie ma obejmować przychody do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Projekt zawiera także przepisy przejściowe, wskazujące na sposób stosowania nowych regulacji do końca 2019 roku.

W tym okresie, limit kwot objętych wprowadzanym zwolnieniem ma wynosić 35 636,67 zł. Dodatkowo, przy obliczaniu zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych w 2019 r. nie stosuje się przedmiotowego zwolnienia, chyba że podatnik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie, że uzyskane w okresie od dnia 01.08.2019 r. do 31.12.2019 r przychody z tytułów nim objętych będą zwolnione od podatku. W takim wypadku płatnik nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, do końca miesiąca, w którym przychody uzyskane od tego płatnika od dnia 1 sierpnia  2019 r. podlegały zwolnieniu.

Ustawa została przekazana do podpisu Prezydentowi RP, jej wejście w życie planowane jest na 01.08.2019 r.

8.      Projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, głównym założeniem zmian jest zmniejszenie obciążeń fiskalnych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pierwszą ze zmian planowanych w tym celu jest podwyższenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej. Po nowelizacji miałyby one wynosić:

250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 3 000 zł – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
nie więcej niż 4 500 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3 600 zł – w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
nie więcej niż 5 400 za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.
Drugą zmianą jest obniżenie stawki podatku dla dochodów nie przekraczających progu 85 528 zł do 17%. Obniżenie to dotyczyć będzie wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Konsekwencją tej modyfikacji będzie także zmiana wysokości kwoty zmniejszającej podatek, ze względu na zmianę elementów wzoru na podstawie którego jest ona obliczana.

Wejście w życie ustawy ma nastąpić 01.01.2020 r. Do dochodów uzyskanych od tej daty mają mieć zastosowanie nowe przepisy.

Projekt znajduje się obecnie w fazie opiniowania.

9.      Objaśnienia podatkowe dot. preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP BOX

16.07.2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania obowiązujących od 01.01.2019 r. przepisów przyznających preferencyjne opodatkowanie 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (art. 30ca i art. 30cb ustawy o PDOF oraz art. 24d i art. 24e ustawy o PDOP).

MF zwróciło uwagę, iż wyjaśnienia mają charakter ogólny i zostaną w przyszłości (jesień 2019 r.) uzupełnione o szczegółowe przykłady obliczania dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

 

19 lipca 2019