Zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków uregulowanych w drodze potrąceń wierzytelności wzajemnych dokonywanych w ramach systemu netting od 01.01.2017 r. | ECDP Group

Zespół ECDDP zwraca Państwa uwagę, na na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21.12.2016 r., znak 2461-IBPB-1-2.4510.1011.2016.1.BD, dotyczącą możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków regulowanych w drodze potrąceń wierzytelności wzajemnych dokonywanych w ramach systemu netting, również w części przekraczającej 15.000 zł.

Organ podatkowy przyznał rację wnioskodawcy, że w świetle art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej ustawą o PDOP) w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2017 r. podatnik będzie uprawniony do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków uregulowanych w drodze potrąceń wierzytelności wzajemnych dokonywanych w ramach systemu netting, również w części przekraczającej 15.000 zł, pod warunkiem spełnienia ogólnych warunków umożliwiających zaliczenie tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP

Art. 15d ustawy o PDOP w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2017 r. ograniczający możliwość rozpoznania kosztu uzyskania przychodów odnosi się do „płatności”, w części dokonanej bez pośrednictwa rachunku płatniczego, przekraczającej ustawowo wyznaczony limit – tj. począwszy od 01.01.2017 r. kwotę 15.000 zł. W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach powyższe ograniczenie obejmuje wyłącznie regulowanie zobowiązań w drodze płatności i nie dotyczy innych sposobów rozliczeń skutkujących wygaśnięciem zobowiązania, np. uregulowaniem zobowiązania w drodze potrąceń (kompensat). Skutkiem dokonania potrącenia jest bowiem wygaśnięcie wierzytelności do wysokości wierzytelności o niższej wartości. W sytuacji uregulowania zobowiązania poprzez potrącenie nie dochodzi do realnej płatności rozumianej jako przekazanie środków pieniężnych.

2 stycznia 2017