PODATKI BEZPOŚREDNIE | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

PDOP

1. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 27.09.2018 r., sygn. akt: I SA/Po 259/18

Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć kary umowne wypłacane z tytułu odstąpienia od umów najmu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu rozpatrując skargę na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej podjął się rozstrzygnięcia sporu dotyczącego tego, czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć kary umowne wypłacane z tytułu odstąpienia od umów najmu. Organ podatkowy stwierdził, że Spółka nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy najmu w sytuacji gdy działalność gospodarcza wnioskodawcy w najmowanych powierzchniach może być nieefektywna z ekonomicznego punktu widzenia. Sąd podważył przyjętą przez organ podatkowy argumentację i zauważył, że organ przy ocenie stanowiska skarżącej spółki powinien zinterpretować art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP w oparciu o wykładnię gospodarczą. Wykładnia ta wymaga uwzględnienia warunków rynkowych, w jakich działa podmiot gospodarczy i oceny, czy działanie podatnika jest racjonalne, oparte na założeniu, że wskazane działania zmierzają do uzyskania optymalnego wyniku ekonomicznego, również w zakresie zminimalizowania strat.

2. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5.10.2018 r. sygn. 0114-KDIP2-1.4010.320.2018.1.PW

Brak obowiązku poboru podatku u źródła w związku z wypłatą wynagrodzenia z tytułu prawa do korzystania ze środowisk roboczych dla programistów do pracy w „chmurze” na rzecz nierezydentów.

Polski podatnik nabywa dostęp do korzystania ze środowisk roboczych na zasadzie subskrypcji, obejmującej określony czas. Po jego upływie może on odpłatnie przedłużyć subskrypcję bądź jej nie przedłużać. Co najistotniejsze, podmiot nabywa subskrypcje tylko i wyłącznie na własne potrzeby, nie mając prawa do modyfikacji środowisk roboczych, dokonywania w nich zmian czy rozpowszechniania dostępu do nich w sposób dystrybucyjny.

Mając na uwadze powyższe, wypłacane przez podatnika wynagrodzenie nie stanowi należności licencyjnych w rozumieniu art. 21 ustawy o PDOP oraz regulacji zawartych w polsko – australijskiej oraz polsko – amerykańskiej umowie w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu.

 PDOF

1 Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8.10.2018 r. sygn. 0114-KDIP3-3.4011.361.2018.2.AK

Udostępnianie przez pracodawcę posiłków w pojemnikach zbiorczych na terenie zakładu pracy nie prowadzi do powstania przychodu po stronie pracowników

Organ podatkowy dokonując analizy wyroku Trybunały Konstytucyjnego z 8.07.2014 r., sygn. akt K 7/13, stwierdził, że nie doszło do spełnienia trzeciej przesłanki (wymienionej w tym wyroku) pozwalającej na uznanie świadczenia za przychód pracownika. Z uwagi na to, że posiłki były dostępne wszystkim podatnikom – nie ma możliwości ustalenia wartości świadczenia przypadającego na konkretnego pracownika. Po stronie pracownika nie powstaje zatem przychód ze stosunku pracy – w konsekwencji – na pracodawcy nie ciążą z tego tytułu obowiązki płatnika.

2. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8.10.2018 r. sygn. 0115-KDIT2-1.4011.351.2018.1.MST

Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do honorariów autorskich wypłacanych pracownikom uczestniczącym w procesie tworzenia programów komputerowych

Organ interpretacyjny zaakceptował stanowisko podatnika zgodnie z którym, przez „działalność twórczą w zakresie programów komputerowych” (o której mowa w art. 22 ust. 9b ustawy o PDOF) należy rozumieć ogół działań posiadających cechę nowości, podejmowanych w celu tworzenia programów komputerowych. Jest nią zatem korzystanie i rozporządzania prawami autorskimi do wszelkich utworów, które powstają w związku z działaniami podejmowanymi w celu tworzenia programów komputerowych. W tym znaczeniu, obok kodów źródłowych programów komputerowych, kategoria ta obejmuje w szczególności także skrypty i harmonogramy procesów tworzenia programów komputerowych, opisy koncepcji, analizy, specyfikacje, instrukcje, propozycje rozwiązań architektonicznych, systemowych, niebędące składnikami programu komputerowego, ale powstające w związku z tworzeniem takiego programu.

Ponadto, za powyższą działalność uważa się również utwory połączone z programem komputerowym (np. utwory audiowizualne), podręczniki czy też interfejsy użytkownika, jeżeli powstają w związku z tworzonym oprogramowaniem.

PROCES LEGISLACYJNY

1. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

National interest deduction (NID)

Projekt przewiduje wprowadzenie do ustawy o PDOP mechanizmu, który ma na celu uatrakcyjnienie formy samofinansowania względem finansowania zewnętrznego. Według obowiązujących przepisów korzystniejszym, co do zasady, podatkowo rozwiązaniem dla podatników jest finansowanie działalności pożyczką, której koszty w postaci odsetek i innych opłat efektywnie obniżają podstawę opodatkowania. Proponuje się zatem eliminację tego zróżnicowania poprzez wprowadzenie możliwości podwyższania kosztów uzyskania przychodów o odpowiednik kosztów finansowania dłużnego (mimo, iż koszty te faktycznie nie zostały poniesione). Zgodnie z założeniami projektu, podatnik będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów hipotetycznych kosztów pozyskania kapitału zewnętrznego, w przypadku gdy źródłem finansowania spółki są dopłaty wnoszone przez wspólników lub tzw. zyski zatrzymane (tj. zyski przekazane na kapitał zapasowy albo rezerwowy). Proponowane rozwiązanie prowadzi do wyrównania podatkowych uprawnień związanych
z finansowaniem zewnętrznym w postaci pożyczki oraz z tworzeniem kapitałów samofinansowania. Zrównanie to będzie pełne do kwoty zatrzymanego zysku (wniesionych dopłat), od których hipotetyczne odsetki – obliczone według stopy referencyjnej NBP powiększonej o 1 punkt procentowy – nie przekroczą kwoty 250 000 zł.

Projekt przewiduje, iż omawiane rozwiązanie obowiązywać będzie od 2020 r., jednakże również w odniesieniu do zysku zatrzymanego w roku 2019.

Dalsze założenia Projektu zostaną omówione w kolejnych wydaniach Podatkowego Przeglądu Tygodnia.

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2854

2. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 

Ustawę skierowano do Senatu bez poprawek. Założenia Projektu zostały opisane w Podatkowym Przeglądzie Tygodnia nr 1.

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-125-18

12 października 2018