Cash pooling a podatek VAT | ECDP Group

Zespół ECDDP informuje, że 24.08.2017 r. została wydana interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, znak 0111-KDIB3-1.4012.226.2017.2.WN. W przywołanej interpretacji, organ podatkowy wskazał, że z tytułu uczestnictwa w cash poolingu Spółka nie będzie podatnikiem podatku VAT w sytuacji, gdy zawrze umowę na świadczenie tych usług z bankiem mającym siedzibę w Polsce. Natomiast w przypadku, gdy umowa zostanie zawarta z bankiem mającym siedzibę za granicą, Spółka będzie zobowiązana do rozliczenia podatku VAT na zasadzie importu usług w rozumieniu art. 2 pkt 9 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

Wnioskodawcą była Spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej. Spółka miała zamiar zawrzeć wraz ze spółkami zależnymi umowę z bankiem na świadczenie usługi cash poolingu. Spółka rozważała możliwość podpisania umowy zarówno z bankiem z siedzibą w Polsce, jak również z siedzibą zagranicą. Podatnik zaznaczył, że w opisanej strukturze nie będzie pełnił roli Pool Leadera, a uczestnicy nie będą świadczyli usług ani sobie nawzajem ani bankowi – będą jedynie korzystać z usług kompleksowego zarządzania płynnością finansową świadczonych przez bank.

Organ podatkowy stwierdził, że dokonywanie odpowiednich transferów środków finansowych w ramach struktury cash poolingu nie będzie stanowić odrębnego świadczenia przez Spółkę usług w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT, lecz jedynie elementy pomocnicze, konieczne dla efektywnego wyświadczenia usług przez bank. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem podatnika, że Spółka jako uczestnik korzystający z ww. usługi świadczonej przez bank mający siedzibę w Polsce nie będzie uznana za podatnika podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Jednakże w odniesieniu do opisanej usługi cash poolingu, zawartej pomiędzy Spółką, a bankiem mającym siedzibę poza granicami kraju należy zauważyć, że podatnik nabywa usługę bezpośrednio od zagranicznego podmiotu. W tej sytuacji usługobiorca będzie spełniał warunki określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT i tym samym powinien rozpoznać import usług w rozumieniu art. 2 pkt 9.

22 września 2017