31 sierpnia – 4 września | aktualności w podatkach bezpośrednich | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

PDOP

1. Moment zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków z tytułu nabycia usług wsparcia sprzedaży

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28.08.2020 r. znak: 0111-KDIB2-1.4010.251.2020.1.AR.Podatnik jest producentem, importerem i dystrybutorem na terytorium Polski napojów alkoholowych znanych marek należących do Spółki lub spółek z grupy. Podatnik nabywa kompleksowe usługi wsparcia sprzedaży,  w ramach których usługodawca przeprowadza na rzecz i zlecenie Spółki działania promocyjne skierowane do konsumentów. Celem akcji promocyjnych jest wsparcie sprzedaży produktów podatnika, poprzez m.in. zwiększenie wolumenu ilościowego lub wartościowego ich sprzedaży, promowanie nowych produktów wprowadzonych do obrotu, a także zwiększenie penetracji produktów w punktach sprzedaży. Organ interpretacyjny zgodził się z podatnikiem, że będzie on uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie od kontrahenta usług wsparcia sprzedaży. Zaliczeniu do kosztów podatkowych podlegać będzie wartość netto wspomnianych faktur. Jednocześnie – jak wskazano – wydatki te powinny zostać uznane za koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami (tzw. koszty pośrednie). W przypadku Spółki, generalnie brak jest bowiem możliwości zidentyfikowania konkretnych przychodów, z którymi wydatki te mogłyby być powiązane. Tym samym, winny być one potrącane w dacie ich poniesienia tj. w dniu, na który koszt zostanie ujęty w księgach rachunkowych (zaksięgowany) na podstawie otrzymanej od usługodawcy faktury.

2. Skutki podatkowe związane z dokonaniem płatności z tytułu korekty dochodowości

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28.08.2020 r. znak: 0111-KDIB2-1.4010.221.2020.1.AM. Wnioskodawca – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wchodzi w skład grupy kapitałowej, która jest największym na świecie wydawcą kontrolującym prawa autorskie do szerokiego katalogu kompozycji najpopularniejszych twórców w historii muzyki rozrywkowej. Spółka, jako jedna ze spółek zależnych, zajmuje się dystrybucją praw do utworów m.in. na potrzeby reklamy, filmu, czy multimediów, a także administracją prawną i finansową praw autorskich należących do zakontraktowanych przez Grupę kompozytorów czy autorów tekstów. Zgodnie z umową, której stronami są wszystkie spółki z grupy, przewidziany został mechanizm tzw. wtórnego badania wyników spółek zależnych, którego celem jest zapewnienie, aby każda spółka zależna (w tym wnioskodawca) miała zapewnione uzyskanie rynkowego wyniku (rynkowej marży zysku) tj. wyniku zgodnego z zasadami cen transferowych. Wyniki spółek zależnych, które odbiegają od tak ustalonego rynkowego wyniku podlegają wtórnej korekcie. Jeżeli zatem na koniec roku finansowego, wynik Spółki przekroczy ustalony wynik rynkowy, dokonywana jest „korekta w dół” tzn. Spółka zobowiązana jest do dokonania płatności (poniesienia kosztu), tak aby ostateczny wynik finansowy był zgodny z analizą wyniku rynkowego. W pierwszej kolejności, organ interpretacyjny zgodził się z wnioskodawcą, że płatności z tytułu korekty dochodowości wypłacane przez Spółkę na rzecz spółek powiązanych mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP. Jednocześnie, Spółka będzie mogła uwzględnić ww. koszt poprzez dokonanie korekty cen transferowych na podstawie art. 11e ustawy o PDOP. Korekta kompensacyjna dokonywana przez Spółkę poprzez wypłatę środków spółkom powiązanym, stanowiąca wynik okoliczności ustalonych po podsumowaniu roku dla całej grupy, będzie stanowić korektę in minus tj. będzie zmniejszać wynik finansowy Spółki poprzez zwiększenie kosztów. Ostatecznie, organ zgodził się z wnioskodawcą, że wypłaty na rzecz podmiotów powiązanych nie będą objęte obowiązkiem poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła).

PDOF

3. Obowiązki płatnika związane z zapewnieniem pracownikom delegowanym zakwaterowania w pobliżu miejsca wykonywania pracy.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1.09.2020 r. znak: 0115-KDIT2.4011.485.2020.1.RS.Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego zarejestrowaną na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Oferowane przez wnioskodawcę usługi wykonywane są w różnych lokalizacjach geograficznych na całym świecie. Celem wykonywania usług, wnioskodawca zatrudnia w Polsce pracowników. Stałym miejscem pracy tych pracowników jest siedziba wnioskodawcy. W momencie podpisywania umowy o pracę, zarówno Wnioskodawca jak i pracownik nie są w stanie przewidzieć czy, kiedy i gdzie ten konkretny pracownik będzie musiał zostać oddelegowany. Pracownicy zatrudnieni przy zleceniach wykonują swoją pracę w ramach przeniesienia służbowego: tj. czasowej zmiany miejsca wykonywania pracy dokonanej za zgodą pracownika (inaczej zwanego oddelegowaniem). W czasie i w związku z wykonywaniem pracy przez oddelegowanych pracowników, w miejscu ich oddelegowania, wnioskodawca udostępnia tym pracownikom bezpłatnie zakwaterowanie lub też pokrywa w całości koszty związane z ich zakwaterowaniem w miejscu i na warunkach wybranych przez Wnioskodawcę. Zdaniem spółki – zapewnienie swoim pracownikom bezpłatnego zakwaterowania w ramach czasowego oddelegowania nie powoduje powstaniem pod stronie pracowników przychodu ze stosunku pacy, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF. W konsekwencji, Spółka nie ma obowiązku uwzględniać wartości pokrytych przez siebie kosztów zakwaterowania pracowników, w kwocie przychodu tych pracowników ze stosunku pracy, a tym samym nie ma obowiązku obliczać i pobierać z tego tytułu od tych pracowników zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Organ interpretacyjny uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe. Jak wskazano, przyjęcie przez pracownika świadczenia w postaci bezpłatnego zakwaterowania następuje za zgodą pracownika oraz przynosi mu wymierną korzyść majątkową. Tym samym, spełniony jest warunek dobrowolności świadczenia oraz jego udzielenie w interesie pracownika. Ponadto, jak wskazał organ, korzyść ta jest przypisana indywidualnie do konkretnego pracownika.  Z tego względu, wartość nieodpłatnych świadczeń w postaci zapewnienia przez wnioskodawcę zakwaterowania stanowi dla pracowników oddelegowanych przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF. Jednocześnie, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 19 tej ustawy, wartość tego świadczenia (z zastrzeżeniem art. 21 ust. 14 ustawy o PDOF), może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego do wysokości nieprzekraczającej 500 zł miesięcznie. Od tych dochodów, wnioskodawca jako płatnik jest obowiązany obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy, z uwzględnieniem zwolnienia przedmiotowego.

7 września 2020