Czy odszkodowanie wypłacane w związku z zakazem konkurencji stanowi koszt podatkowy | ECDP Group

Zespół ECDDP zwraca Państwa uwagę na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29.06.2017 r., znak: 0111-KDIB2-1.4010.71.2017.1.AT. W przedstawionym stanie faktycznym Spółka wskazała, że  z członkami organu zarządzającego (menedżerami) zawiera kontrakty menedżerskie. Menedżer w związku z zawartym kontraktem menedżerskim, zawiera również ze Spółką umowę o zakazie konkurencji. Na podstawie tej umowy, menedżer jest zobowiązany do powstrzymywania się od podejmowania działalności konkurencyjnej na obszarze zastrzeżonym w okresie obowiązywania kontraktu menedżerskiego oraz w okresie zakazu konkurencji (okres do 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki). W zamian za przestrzeganie przez menedżera powstrzymywania się od podejmowania działalności konkurencyjnej w okresie zakazu konkurencji, za każdy miesiąc okresu zakazu konkurencji, menedżerowi przysługuje odszkodowanie. Wobec powyższego zadano pytanie czy wypłacane menedżerowi po zakończeniu kontraktu menedżerskiego odszkodowanie, będzie dla Spółki kosztem podatkowym?

Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem Spółki, że wypłacane odszkodowanie stanowi koszt podatkowy w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od osób prawnych (dalej jako PDOP) bowiem jest to wydatek poniesiony w celu zachowania,  zabezpieczenia źródła przychodów (tu:wydatki ponoszone w celu ochrony ważnych informacji), niewymieniony w art.16 ust.1 w/w ustawy.

12 lipca 2017