Tax&Roll | nowości w podatku od towarów i usług | ECDP Group

Sprawdź, co istotnego wydarzyło się w minionym tygodniu w zakresie wyroków sądowych, interpretacji podatkowych i procesu legislacyjnego.

Pobierz cały #PodatkowyPrzeglądTygodnia nr 131

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z uwzględnieniem zastosowanej proporcji

Wnioskodawca (dalej również Spółka) w 2020 r. podjął i zakończył inwestycję montażu instalacji fotowoltaiki na dachu budynku, który jest jego własnością. Jednocześnie Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla działania 4.1 Odnawialne źródła energii, poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT. Przedsięwzięcie realizowane jest przy współfinansowaniu ze środków zewnętrznych. Projekt zakłada montaż instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy 23,06 kWp na budynku Spółki. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM 10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Korzyścią będzie również zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną co przełoży się na obniżenie kosztów utrzymania budynku. Z tytułu realizacji projektu Wnioskodawca nie będzie osiągał dodatkowych przychodów. Faktury za inwestycje były wystawiane na Wnioskodawcę. Działalność Spółki obejmuje gospodarowanie składnikami gminnego zasobu nieruchomości, mieszkaniowego zasobu gminy, administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz usługi zewnętrzne. W związku z tym, że działalność Spółki obejmuje sprzedaż zwolnioną i opodatkowaną tzw. mieszaną (art. 90 ustawy o VAT) Spółka odlicza VAT wg wyliczonej proporcji (art. 90 ust. 3, 4 ustawy o VAT) wobec zdarzeń, gdzie nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mówi art. 90 ust. 1 ustawy o VAT. W inwestycji montażu instalacji fotowoltaiki podatek VAT został odliczony wg wyliczonej proporcji.
Wnioskodawca powziął wątpliwość czy realizując inwestycję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z uwzględnieniem zastosowanej proporcji na podstawie art. 90 ustawy o VAT wynikającego z faktur dokumentujących poniesione nakłady na projekt.
Organ podatkowy ocenił, że skoro podjęta i zakończona inwestycja montażu instalacji fotowoltaiki na dachu siedziby budynku Spółki, dotyczyła budynku, który jest wykorzystywany zarówno do czynności opodatkowanych jak i zwolnionych od podatku i faktycznie nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku naliczonego, o których mówi art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, to Wnioskodawca ma prawo do odliczenia kwot podatku naliczonego w oparciu o proporcję, zgodnie z art. 90 ust. 2 w związku z art. 90 ust. 1 ustawy o VAT.

Odliczenia podatku VAT wynikającego z decyzji organu celno-skarbowego

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji i sprzedaży hurtowej. W latach 2018-2019 Wnioskodawca przywoził z Tajlandii folię aluminiową do dalszej sprzedaży. Wnioskodawca staje się właścicielem towarów przywożonych z zagranicy. Koszty związane z przywozem są wliczone w cenę towarów. Wnioskodawca dokonywał zakupu z zastosowaniem uproszczenia, o którym mowa w art. 33a ustawy o VAT. Podatek tytułem przywozu został rozliczny przez Wnioskodawcę w deklaracji podatkowej. Pismem z dnia 7.12.2020 r. Wnioskodawca został poinformowany, że Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego rozpoczął procedurę mającą na celu ustalenie pochodzenia i w rezultacie nałożenia cła antydumpingowego na towary przywożone przez Wnioskodawcę w latach 2018-2019. Następnie postanowieniem z dnia 7.12.2020 r. Organ wszczął postępowanie w sprawie określenia podatku od towarów i usług tytułem importu za lata 2018-2019. Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego określił dla towarów objętych zgłoszeniami celnymi uzupełniającymi kraj pochodzenia – Chiny, kod dodatkowy Taric A999 oraz stawkę cła antydumpingowego w wysokości 30%. W zakresie podatku VAT w decyzji Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego została określona kwota podatku VAT w wyższej wysokości niż Wnioskodawca pierwotnie wpłacił. Wnioskodawca wykorzystuje przywiezione towary tylko do czynności opodatkowanych VAT.
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy w związku z wydaną decyzją określającą podatek VAT podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z decyzji organu celno-skarbowego.
Organ podatkowy stwierdził, że w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę decyzji właściwego organu celno-skarbowego uwzględniających zwiększone wartości celne, z których wynikają zwiększone kwoty podatku należnego z tytułu dokonanego w latach 2018-2019 importu towarów, tj. folii aluminiowej (oraz po dokonaniu zapłaty różnicy między podatkiem wynikającym z decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego a podatkiem należnym z tytułu importu ww. towarów wykazanym w zgłoszeniu celnym i rozliczanym w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, w terminie 10 dni, licząc od dnia doręczenia decyzji), Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego stanowiącą ww. różnicę. Powyższe prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje Wnioskodawcy w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał decyzję organu celno-skarbowego, pod warunkiem zapłaty ww. podatku. Jednocześnie skoro Zainteresowany otrzymał decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego określającą podatek od towarów i usług z tytułu importu ww. towarów w prawidłowej wysokości (tj. w wyższej wysokości niż Wnioskodawca pierwotnie wpłacił), to Wnioskodawca nie wykazuje podatku należnego wynikającego z tej decyzji w deklaracjach podatkowych.

 Dotacja z NCBiR a podatek VAT

NSA potwierdził linię orzeczniczą, zgodnie z którą dotację uznaje się za zwiększającą podstawę opodatkowania, jeżeli dokonywana jest w celu sfinansowania czynności podlegającej VAT.
Jako że opodatkowaniu VAT podlegają jedynie dotacje do ceny sprzedaży u dostawcy towaru lub usługi, a w rozpatrywanej sprawie dofinansowanie zostało przekazane na sfinansowanie prowadzonych przez lidera i członków konsorcjum prace rozwojowe i badania naukowe i tym samym pokryło związane z nimi koszty, nie stanowi ono dotacji, subwencji ani innej dopłaty o podobnym charakterze, mającej bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.
W rozpatrywanej przez NSA sprawie, umowa konsorcjum zakładała, że koszt udziału w projekcie badawczym uczestnicy konsorcjum sfinansują we własnym zakresie lub ze środków pozyskanych z NCBiR. Otrzymywane od lidera, pochodzące od NCBiR, środki służyły zatem do realizacji powierzonych członkom konsorcjum zadań i nie mogły być wykorzystywane na inne niż określone w umowie cele. Wynika z tego, że bezpośrednio wpływały wyłącznie na koszt realizacji usługi, który w przypadku braku dotacji uczestnik musiałby pokryć samodzielnie.
Otrzymywana przez uczestnika za pośrednictwem lidera konsorcjum dotacja nie stanowi zatem wynagrodzenia za czynności realizowane w związku z udziałem w projekcie badawczym w ramach umowy konsorcjum.
Skoro czynności realizowane przez uczestnika nie mają charakteru odpłatnego, nie można ich uznać za podlegające opodatkowaniu VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. W konsekwencji uczestnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków sfinansowanych z dotacji, a przeznaczonych na zakup towarów i usług niezbędnych do wykonania zadań wynikających z umowy konsorcjum. Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje bowiem tylko w takim zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

PROCES LEGISLACYJNY
Brak interesujących zagadnień z perspektywy Klientów.

11 maja 2021