Pojęcie pierwszego zasiedlenia w orzecznictwie TSUE | ECDP Group

Zespół ECDDP pragnie poinformować, że w dniu 16.11.2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie Kozuba Premium Selection Sp. z o. o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C-308/16) dotyczący zgodności pojęcia pierwszego zasiedlenia w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT) z dyrektywą Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej jako Dyrektywa VAT).

Zdaniem TSUE, artykuł 12 ust. 1 i 2 oraz art. 135 ust. 1 lit. j) Dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one przepisom krajowym, które uzależniają zwolnienie z podatku od wartości dodanej w związku z dostawą budynków od spełnienia warunku, zgodnie z którym pierwsze zasiedlenie tych budynków następuje w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu. Dodatkowo wskazane przepisy Dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one, aby takie przepisy krajowe uzależniały owo zwolnienie od warunku, zgodnie z którym w wypadku „ulepszenia” istniejącego budynku poniesione wydatki nie mogą przekroczyć 30% początkowej wartości tego budynku, o ile rzeczone pojęcie „ulepszenia” jest interpretowane w taki sam sposób jak pojęcie „przebudowy” zawarte w art. 12 ust. 2 Dyrektywy VAT, to znaczy tak, że odnośny budynek powinien być przedmiotem istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany jego wykorzystania lub w celu znaczącej zmiany warunków jego zasiedlenia.

W konsekwencji ww. wyroku pierwsze zasiedlenie po wybudowaniu budynku oznaczać winno nie tylko pierwsze oddanie tego budynku do użytkowania w wykonaniu czynności opodatkowanej podatkiem VAT (najmu, dzierżawy), lecz również pierwsze zajęcie przez właściciela w celu wykonywania działalności gospodarczej. Oznacza to, że we wskazanym zakresie definicja pierwszego zasiedlenia określona w ustawie o VAT jest niezgodna z prawem UE. Niemniej w zakresie ustalenia momentu pierwszego zasiedlenia budynków, budowli lub ich części, które były przedmiotem przebudowy, TSUE uznał zgodność z Dyrektywą VAT samą możliwość uznania dodatkowego warunku/kryterium w postaci ulepszeń przekraczających 30% znajdującą się w definicji pierwszego zasiedlenia w ustawie o VAT. Jak stwierdził bowiem TSUE: „nałożenie wymogu ilościowego, zgodnie z którym koszty takiej przebudowy muszą osiągnąć określoną procentową wielkość początkowej wartości odnośnego budynku, w niniejszym przypadku co najmniej 30% tej wartości, aby miało miejsce opodatkowanie VAT, stanowi wyraz skorzystania z tej możliwości”.

W najbliższym czasie winno zostać wydane orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) rozstrzygające omawianą kwestię na podstawie ww. wyroku TSUE.

Poinformujemy Państwa o wydaniu wyroku NSA.

28 listopada 2017